Monitoring rekultywowanego terenu po byłym składowisku w Żarowie przy ul. Przemysłowej

Informacja opublikowana: 24.11.2020, 14:39
Data zakończenia zapytania: 03.12.2020, 12:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 03.12.2020, 12:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na monitoring rekultywowanego terenu po byłym składowisku w Żarowie przy ul. Przemysłowej.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- Analiza składu wód podziemnych wraz z pomiarem poziomu wód w zakresie:
pH, PEW, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg, OWO, WWA
-oznaczenie  5 prób X 2 serie (łącznie 10 prób) Badanie w miesiącach:  maj, listopad
- Analiza składu wód powierzchniowych wraz z pomiarem wielkości  przepływu wód w zakresie:
pH, PEW, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg, OWO, WWA
-oznaczenie  2 próby X 2 serie (łącznie 4 próby) Badanie w miesiącach: maj, listopad
- Analiza składu  wód odciekowych w zakresie:
pH, PEW, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg, OWO, WWA
-oznaczenie  1 próba X 2 serie (łącznie 2 próby) Badanie w miesiącach:  maj, listopad
- Pomiar objętości odcieków: -oznaczenie  1 próba X 2 serii (łącznie 2 próby)
Badanie w miesiącach:  maj, listopad. Oznaczenie punktów poboru wód odciekowych:  zbiornik odcieków
- Analiza emisji i składu gazu składowiskowego  
W zakresie: tlen, dwutlenek węgla, metan, emisja
-oznaczenie  1 pomiar X 2 serie pomiarów (łącznie 2 pomiary) Badanie w miesiącach:  maj, listopad
Oznaczenie punktów pomiarowych: studnia odgazowująca wyposażona w pochodnię pasywną
- Opracowanie raportu rocznego do końca lutego 2022 r.
- Ocena przebiegu osiadania składowiska wraz z mapą hipsometryczną powierzchni – raz w roku. Kontrola stateczności zboczy – raz w roku
- Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego  – raz w roku.

3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena brutto za całość zamówienia.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ W ofercie cenowej należy podać  koszt brutto za całość zamówienia.
c/  ofertę należy złożyć w terminie do 03.12.2020 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 03.12.2020 r. godz. 1200), faksem na numer 74 3067331 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres t.kuska@um.zarow.pl. Wymagana data wpływu 03.12.2020 r. godz. 1200

6. Osoby do kontaktu: Tomasz Kuska – inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 3067334

-> druk oferty

Ta strona została usunięta
Z powodu:
Dokument oglądany razy: 499
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 24.11.2020, 14:39
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 19.06.2021 03:07:27