Ogłoszenia

Informacja o przystąpieniu do projektu partnerskiego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2020 poz. 818) Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58 – 130 Żarów występująca w projekcie nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 pt. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w charakterze Partnera, informuje o przystąpieniu do realizacji niniejszego projektu. Projekt, w którym Partnerem wiodącym (Liderem) jest Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica jest realizowany w ramach Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest potrzeba dofinansowania w formie grantów wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenach gmin przystępujących do partnerstwa.

Załączniki:
  1. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - dotyczy ZWiK w Żarowie (publikacja 30.06.2020) (30.06.2020, 08:33) - pobrań: 3 728
  2. UCHWAŁA NR XXII/155/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów (01.07.2020, 08:31) - pobrań: 3 851
  3. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - dotyczy Orange Polska S.A. (publikacja 12.08.2020) (12.08.2020, 13:24) - pobrań: 4 276
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020
Dokument oglądany razy: 24 348
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 05.06.2020, 13:44
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 17.04.2024 18:08:59