Roboty budowlane związane z budową chodnika o długości 60mb z kostki betonowej w miejscowości Buków, w ciągu drogi powiatowej nr 2085D

Numer przetargu: GKiI.7013.1.5.2020
Informacja opublikowana: 08.09.2020, 15:26
Data zakończenia przetargu: 15.09.2020, 15:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 15.09.2020, 15:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt: Agnieszka Gołuch, Inspektor ds. Remontów i Inwestycji, tel. /74/ 306 73 05
Nie podlega Ustawie
1. Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na roboty budowlane związane z budową chodnika o długości 60mb z kostki betonowej w miejscowości Buków, w ciągu drogi powiatowej nr 2085D.

2. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

  • wykonanie chodnika o długości 60mb, szerokości 1,5m* z kostki betonowej „8” szarej i czerwonej (czerwona – na wjazdach i dwa rzędy wzdłuż krawężnika), na podbudowie z mieszanki granitowej o frakcji 0/31 lub 0/63, na wjazdach wzmocnionej warstwą stabilizacji betonowej o grubości min. 10cm, z nowymi obrzeżami 30x8 po dwóch stronach chodnika,

* szerokość 1,5m, nie obejmuje obrzeży, dotyczy samej kostki

  • przy skrzyżowaniu chodnika z drogą gminną, wykonanie łuku z krawężników (15x30) z zaniżeniem, dołożenie masy asfaltowej do ułożonych krawężników oraz zabezpieczenie łączenia warstw emulsją asfaltową,

  • wykonanie dojścia do kapliczki o powierzchni 2m2 z kostki betonowej,

  • wykonanie przepustu i dojścia z drogi do chodnika w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

  • wykonanie w poprzek chodnika odwodnienia z odwróconych korytek drogowych (w trzech miejscach wskazanych przez Zamawiającego),

  • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

4. Przed przystąpieniem do robót należy przygotować projekt czasowej organizacji ruchu, uzyskać zgodę organów nadrzędnych a następnie oznakować teren robót zgodnie z zatwierdzoną organizacją.

5. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia długości chodnika do wykonania w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania lub wydłużenia w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie niższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

6. Termin realizacji zamówienia – do 09 listopada 2020r.

7. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- najniższa cena brutto - waga 100 %.

8. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :

a) wyceny należy dokonać z uwzględnieniem kosztów nieujętych w opisie zamówienia a niezbędnych do realizacji zadania, np. związanych z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu robót - projekt tymczasowej organizacji ruchu,

b) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1),

c) ofertę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na

numer 74 8580 778 lub e- mailem na adres a.goluch@um.zarow.pl. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę,

d) Termin złożenia oferty do dnia 9 września 2020r. do godz. 15:00.

9. Osoby do kontaktu: Agnieszka Gołuch, Inspektor ds. Remontów i Inwestycji, tel. /74/ 306 73 05.

-> pliki do pobrania

Ta strona została usunięta
Z powodu:
Dokument oglądany razy: 6 554
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.09.2020, 15:26
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 01.10.2022 16:54:27