Wyznaczenie granic aglomeracji Żarów zgodnie z zapisami art. 87 Prawa Wodnego

Numer przetargu: GKiI.3.2020
Informacja opublikowana: 13.08.2020, 11:25
Data zakończenia przetargu: 20.08.2020, 15:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 20.08.2020, 15:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Piotr Weiland - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji tel. 74 30-64-347
Nie podlega Ustawie

Burmistrz Gminy Żarów, zaprasza do złożenia oferty na: „Wyznaczenie granic aglomeracji Żarów zgodnie z zapisami art. 87 Prawa Wodnego”

 1. Dane Zamawiającego.

Gmina Żarów

Adres: Ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

Tel. (74) 30 67 333;

Fax: (74) 30 67 331

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompletnej dokumentacji pn.: „Wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji Żarów zgodnie z zapisami art. 87 Prawa Wodnego”:

1. Aglomerację należy wyznaczyć w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego przez Radę gminy.

2. Wyznaczenie aglomeracji może nastąpić po aktualizacji obszarów i granic i uzgodnieniu
z PGW „Wody Polskie” a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedna formą ochrony przyrody, o której mowa w art.6 Ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, której mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy –
z Dolnośląskim Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

2. Sposób wyznaczania obszarów i granic aglomeracji określony jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U z 2018 r poz. 1586).

3. Podejmowane Uchwały muszą być zgodne z w/w rozporządzeniem.

4. Przy uzgadnianiu uchwał aglomeracyjnych konieczna jest analiza, ilości RLM planowanych inwestycji w celu określenia spełniania warunków dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

5. Część graficzną aktualizacja obszarów i granic aglomeracji należy wykonać na mapie w skali 1: 10 000.

6. W ramach wynagrodzenia wykonawca:

 1. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów
  w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w szczególności takich jak: mapy, rysunki, plany, dane statystyczne i inne dokumenty powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, zwanych dalej utworami;

 2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w pkt 1, następuje z chwilą faktycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

 3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

 4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy
  z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2339, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał w ostatnich trzech latach a jeśli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie:

- co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu wyznaczenia lub zmianie granic aglomeracji.


 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 października 2020 r.

 1. Opis przygotowania oferty.

 1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi.

 2. Do oferty (wypełnionego formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania) należy załączyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
b) referencje potwierdzające wykonanie co najmniej
1 usługi polegającej na opracowaniu wyznaczenia lub zmianie granic aglomeracji.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 1. Miejsce i termin składania/otwarcia ofert.
  1.
  Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 20 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 do Urzędu Miejskiego w Żarowie na Biuro Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 20.08.2020 r. godz. 15.00) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres p.weiland@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę (data wpływu do 20.08.2020 r. do godz 15.00).

2. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.


 1. Kryterium oceny ofert.

Zamawiający wyznacza następujące kryteria oceny ofert:

a) cena - 100%


 1. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

Piotr Weiland - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Tel. 74 30-64-347

 1. Postanowienia ogólne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


 1. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

Ta strona została usunięta
Z powodu:
Dokument oglądany razy: 3 637
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.08.2020, 11:25
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 01.10.2022 17:10:04