Obsługa i bieżące naprawy oświetlenia drogowego

Numer przetargu: K.7226.10.2020
Informacja opublikowana: 19.06.2020, 12:54
Data zakończenia przetargu: 23.06.2020, 15:30
Data rozstrzygnięcia przetargu: 23.06.2020, 15:30 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Piotr Weiland, Kierownik Referatu Komunalnego, tel. 74- 30-67-347
Nie podlega Ustawie

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na:

Obsługa i bieżące naprawy oświetlenia drogowego

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie w pełnej sprawności oświetlenia drogowego:

- w miejscowościach wiejskich Gminy Żarów w ilości 822 punktów oświetleniowych (oprawy OUS/100).

Oświetlenie powyższe zamontowane jest na słupach wspólnie z siecią niskiego napięcia będącej własnością Rejonem Dystrybucji Energią. Sterowanie tym oświetleniem odbywa się z szaf sterowniczych zabudowanych w stacjach transformatorowych. Każdorazowy dostęp do stacji trzeba uzgadniać z Rejonem Dystrybucji Energią.

- w miejscowości Żarów znajduje się 383 punktów oświetlenia

w tym

- 233 punktów oświetlenia drogowego zasilanego kablem ze sterowaniem i pomiarem na zewnątrz stacji transformatorowej,

- 150 punktów oświetlenia drogowego OUS/100 zamontowanego na wspólnych słupach z siecią niskiego napięcia będącą własnością Rejonu Dystrybucji i Sprzedaży Energii, sterowanie tym oświetlenia odbywa się z szaf sterowniczych zabudowanych w stacjach transformatorowych. Każdorazowy dostęp do stacji trzeba uzgadniać Rejonem Dystrybucji i Sprzedaży Energii.

Każde samowolne załączenie oświetlenia bez zgody Rejonu Dystrybucji i Sprzedaży Energi będzie zgłaszane jako włamanie do stacji.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- usuwania awarii sieci oświetleniowych niezwłocznie od chwili powiadomienia, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia,

- naprawy w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia niesprawnych elementów sieci nie wpływający na pracę całej sieci,

- utylizacji zdemontowanych urządzeń elektrycznych oraz źródeł światła zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonywania przynajmniej jeden raz w tygodniu przeglądu oświetlenia drogowego na terenie gminy.

Wykaz uszkodzeń będzie podawany przez Zamawiającego drogą pisemną, e-mailową lub telefoniczną oraz będzie sprawdzany po wykonaniu.

Szczegółowy zakres prac określony został w załączniku nr 1 do oferty.

3. Termin realizacji zamówienia: 1.07.2020 r. - 30.06.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- koszt netto wykonania usług (C1, C2, C3) - waga 55 %

- koszt netto wykonania usługi (C4, C5, C6, C7) - waga 10 %

- koszt netto wykonania usługi (C8, C9, C10, C11, C12) - waga 5 %

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :

a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącego złącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego

b) ofertę należy złożyć w terminie do 23.06.2020 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego
w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 23.06.2020 r.) lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę
e-mailem na adres
p.weiland@um.zarow.pl (data wpływu do 23.06.2020 r. do godz. 15.30).

6. Osoby do kontaktu:

Piotr Weiland, Kierownik Referatu Komunalnego, tel. 74- 30-67-347

pliki do pobrania

Ta strona została usunięta
Z powodu:
Dokument oglądany razy: 3 178
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 19.06.2020, 12:54
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 01.10.2022 17:10:49