Budowa chodnika o długości 194mb na ul. Świdnickiej w miejscowości Wierzbna

Numer przetargu: IiD.7013.6.7.2020
Informacja opublikowana: 17.06.2020, 14:57
Data zakończenia przetargu: 25.06.2020, 15:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 25.06.2020, 15:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Agnieszka Gołuch, Referent ds. remontów, tel. /74/ 306 73 05
Nie podlega Ustawie

1. Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty na budowę chodnika o długości 194mb na ul. Świdnickiej w miejscowości Wierzbna.

2. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

3. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie chodnika z kostki „8” szarej i czerwonej (czerwona – dwa rzędy wzdłuż krawężnika oraz na zjazdach), na podbudowie z mieszanki granitowej o frakcji 0/31 lub 0/63 (podbudowa na zjazdach wzmocniona warstwą stabilizacji betonowej o grubości min. 10cm), z zachowaniem istniejących krawężników.

3.1. Zakres robót obejmuje:

  • demontaż i utylizację urobku (w tym asfaltu ułożonego na trasie chodnika),

  • montaż nowych krawężników najazdowych w miejscach zaniżeń przy wjazdach oraz dołożenie masy asfaltowej od strony jezdni,

  • wykonanie podbudowy z zachowaniem warstw konstrukcyjnych zgodnych z załączonym schematem (zał. 3),

  • wyregulowanie wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na trasie chodnika,

  • montaż nowych obrzeży (30x8) i kostki betonowej,

  • obsypanie pobocza grysem kamiennym o frakcji od 8 do 22mm, na grubość 5cm,

  • wzmocnienie skarpy na trasie chodnika, w miejscach dużego uskoku,

  • demontaż i ponowny montaż istniejących znaków drogowych,

  • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

3.2. Szczegółowy zakres robót odcinków zaznaczonych na mapie stanowiącej zał. nr 2, przedstawia się następująco:


1. odcinek chodnika 49 mb – kostka betonowa, bez montażu obrzeży,

2. wjazd 10 mb – kostka betonowa, krawężniki najazdowe i obrzeża,

3. odcinek chodnika 16,5 mb – kostka betonowa, bez montażu obrzeży,

4. wjazd 21 mb - kostka betonowa, krawężniki najazdowe i obrzeża,

5. odcinek chodnika 57mb – kostka betonowa, obrzeża i wzmocnienie skarpy,

6. wjazd 11mb – kostka betonowa, krawężniki najazdowe i obrzeża,

7. odcinek chodnika 13mb- kostka betonowa, obrzeża i wzmocnienie skarpy,

8. wjazd 9 mb – kostka betonowa krawężniki najazdowe i obrzeża,

9. odcinek chodnika 7,5mb – kostka betonowa na całej powierzchni do skrzynek pocztowych, krawężniki najazdowe na długości 7,5mb oraz obrzeża na długości 2,5mb.


Parametry chodnika do wybudowania:

- łączna długość chodnika – 194mb,

- szerokość nowego chodnika wraz z obrzeżem - 1,6mb (na węższych odcinkach należy zachować szerokość wynikająca z obecnego przebiegu chodnika),

4. Przed przystąpieniem do robót należy przygotować projekt czasowej organizacji ruch, uzyskać zgodę organów nadrzędnych. Następnie oznakować teren robót zgodnie z zatwierdzoną organizacją.

5. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia długości chodnika do wykonania w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania lub wydłużenia w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie niższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.


6. Termin realizacji zamówienia – do 31 sierpnia 2020r.

7. Kryteria wyboru oferty - najniższa cena brutto - waga 100 %


8. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :

a) wyceny należy dokonać z uwzględnieniem kosztów nieujętych w opisie zamówienia a niezbędnych do realizacji zadania, np. związanych z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu robót (wykonanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu),

b) oryginał oferty, podpisany przez osobę upoważnioną należy złożyć w formie papierowej (w Biurze Obsługi Klienta) lub elektronicznej, tj. faksem na numer 74/306 73 31 lub e-mailem na adres: a.goluch@um.zarow.pl.

c) Termin złożenia oferty do dnia 25 czerwca 2020r. do godz. 15:00.

9. Osoby do kontaktu: Agnieszka Gołuch, Referent ds. remontów, tel. /74/ 306 73 05.


-> pliki do pobrania

Ta strona została usunięta
Z powodu:
Dokument oglądany razy: 2 970
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 17.06.2020, 14:57
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 01.10.2022 17:19:32