1991

II/1/91 w sprawie wysokości odpłatności dla sołtysów za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

II/2/91 w sprawie podwyższenia ceny gruntów PFZ położonych w granicach działki nr 60/2 o powierzchni 1,32ha obrębu wsi Łażany

II/3/91 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie nieruchomości zabudowanej położonej w Żarowie ul. Wsypiańskiego 1 wraz z wyposażeniem jako mienie komunalne

II/4/91 w sprawie przekształcenia PGKiM w Miejski Zakład Budżetowy

II/5/91 w sprawie nabycia części nieruchomości zabudowanej położonej w Bożanowie od Pana Kazimierza Sabary

III/6/91 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów

III/7/91 w sprawie opłat za usługi cmentarne na terenie miasta i gminy Żarów

III/8/91 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej placu targowego w Żarowie

III/9/91 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

IV/10/91 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy

IV/11/91 w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Żarów

IV/12/91 w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych, własnych o charakterze obowiązkowym, zleconych określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej

IV/13/91 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, funduszy celowych za 1990 rok

IV/14/91 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy Żarów

IV/15/91 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

IV/16/91 w sprawie zasad ustalania diet

IV/17/91 w sprawie uchwalenia statutu osiedla

V/18/91 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1991 rok

VI/19/91 w sprawie utworzenia i przystąpienia do spółki z o.o. „Ankal” Przedsiębiorstwa Wydobycia Kaolinu

VI/20/91 w sprawie zatwierdzenia planów remontów kapitalnych budynków komunalnych na rok 1991

VI/21/91 w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

VI/22/91 w sprawie powołania stałej komisji Rady Miasta i Gminy w Żarowie ds. przetargów

VI/23/91 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej placu targowego w Żarowie

VI/24/91 w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej

VII/25/91 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek budowlanych zabudowanych i przeznaczonych pod budowę położonych na terenie miasta Żarów

VII/26/91 w sprawie nabycia przez gminę działki nr 119/6 o powierzchni 0,01 od Pana Kaziemierza Sabary

VII/27/91 w sprawie sprzedaży działek budowlanych położonych na terenie wsi Wierzbna pod budownictwo jednorodzinne dla lekarzy wiejskich

VII/28/91 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

VII/29/91 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Żarów

VIII/30/91 w sprawie zatwierdzenia statutu ZGKiM

VIII/31/91 w sprawie założeń do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego

VIII/32/91 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

VIII/33/91 w sprawie powołania Sekretarza Gminy

VIII/34/91 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1991 rok

VIII/35/91 w sprawie przejęcia przedszkola zakładowego DZCH „Organika” w Żarowie

VIII/36/91 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Żarowie przy ul. Zamkowej 1 na własność gminy

VIII/37/91 w sprawie ustalenia pierwszej opłaty za grunty położone na terenie miasta Żarów

VIII/38/91 w sprawie sprzedaży działek budowlanych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę położonych na terenie miasta Żarów

VIII/39/91 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie nieruchomości niezabudowanej położonej w Żarowie przy ul. A. Krajowej jako mienie komunalne

VIII/40/91 w sprawie ustalenia limitu km na używanie samochodu służbowego dla Burmistrza Miasta i Gminy Żarów

VIII/41/91 w sprawie podwyższenia dodatku służbowego dla Burmistrza Miasta i Gminy Żarów

VIII/42/91 w sprawie nie przeprowadzania wyborów uzupełniających do rady miasta i gminy w okręgu nr 7 w Żarowie

VIII/43/91 w sprawie upoważnienia dyrektora ZGKiM w Żarowie do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej

VIII/44/91 w sprawie sprzedaży działek budowlanych i przeznaczonych pod budowę położonych na terenie miasta Żarów

IX/45/91 w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 27.10.1991 roku

X/46/91 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 427/1 położonej przy ul. Górniczej w Żarowie

X/47/91 w sprawie sprzedaży działki budowlanej zabudowanej nr 340/1 położonej przy ul. Mickiewicza w Żarowie

X/48/91 w sprawie sprzedaży gruntów rolnych położonych na terenie wsi gminy Żarów dzierżawionych na podstawie umowy dzierżawy przez okres powyżej 3 lat

X/49/91 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 508 przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne położonej w obrębie wsi Imbramowice

X/50/91 w sprawie przystąpienia do Spółki Wodno-Ściekowej „Strzegomka” w Żarowie

X/51/91 w sprawie zbycia w drodze przetargu gruntów rolnych wykazanych w załączniku do uchwały

XI/52/91 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

XI/53/91 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Żarowie przy ul. Wyspiańskiego 1

XI/54/91 w sprawie ustalenia stałej opłaty rocznej za zarząd i użytkowanie nieruchomościami niezabudowanymi położonymi na tereni miasta Żarowa

XI/55/91 w sprawie sprzedaży działek budowlanych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów z przeznaczeniem pod usługi handlowe

XI/56/91 w sprawie sprzedaży działki budowlanej zabudowanej nr 86/1 przy ul. Nowotki w Żarowie

XII/57/91 w sprawie opłat za usługi cmentarne na tereni Miasta i Gminy Żarów

XIII/58/91 w sprawie wprowadzenia zmian między działami w budżecie miasta i gminy Żarów na 1992 rok

XIII/59/91 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie Miasta i Gminy Żarów na 1991 rok w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów

XIII/60/91 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie ZGKiM na 1991 rok w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów

XIII/61/91 w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów

XIII/62/91 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych zabudowanych, położonych na terenie miasta Żarów

XIII/63/91 w sprawie zbycia w drodze przetargu gruntów rolnych wykazanych w załączniku do uchwały

XIII/64/91 w sprawie sprzedaży gruntów rolnych położonych na terenie wsi gminy Żarów dzierżawionych, np. umowy dzierżawy przez okres powyżej 3 lat lub użytkowanych przez dzierżawcę przez okres 10 lat

XIII/65/91 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy

XIII/66/91 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu stałych komisji Rady Miasta i Gminy w Żarowie i zatwierdzenia ich składów osobowych

XIII/67/91 w sprawie wniosku Rady Miasta i Gminy Żarów dotyczącego podejmowania decyzji i wydawania opinii przez S.S.W.W. w sprawach ponadregionalnych dotyczących gminy

XIV/68/91 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób samotnych na terenie Miasta i Gminy Żarów

XIV/69/91 w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat gruntów stanowiących kamieniołom położony w granicach działki nr 62/2 przez 30/1 obrębu wsi Łażany dla spółki z o.o. „Lapis”

XIV/70/91 w sprawie uchwalenia projektu budżetu gminy na 1992 rok

XIV/71/91 w sprawie zbycia w drodze przetargu gruntów rolnych położonych na terenie wsi gminy Żarów wykazanych w załączniku do uchwały

XIV/72/91 w sprawie nadania statutu OPS w Żarowie

XIV/73/91 w sprawie wprowadzenia zmian między działami w budżecie Miasta i Gminy Żarów na 1991 rok

XIV/74/91 w sprawie wprowadzenia zmian między działami w budżecie Miasta i Gminy Żarów na 1991 rok

XIV/75/91 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste działek budowlanych zabudowanych na terenie miasta Żarów

XIV/76/91 w sprawie nabycia mienia komunalnego, zniesienia współwłasności pomiędzy gminami: miasto Świdnica, Świebodzice; gmina: Strzegom, Żarów, Dobromierz, Jaworzyna Śl, w związku z wystąpieniem gmin ze świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz porozumień dotyczących dlaszego korzystania z urządzeń wodociągowych

Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020
Dokument oglądany razy: 5 205
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:52
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 17.04.2024 19:02:01