Dowóz uczniów do szkół od 01.09.2021 do 24.06.2022

Numer przetargu: O.271.3.2021
Informacja opublikowana: 22.07.2021, 11:18
Data zakończenia przetargu: 30.07.2021, 09:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 30.07.2021, 12:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt: Agata Piotrowska – Kierownik Referatu Rozwoju e-mail: przetargi(at)um.zarow.pl
Podlega Ustawie

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi
Dowóz uczniów do szkół od 01.09.2021 do 24.06.2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻARÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718395
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 2
1.5.2.) Miejscowość: Żarów
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-130
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski
1.5.7.) Numer telefonu: 74 3067333
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.zarow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dowóz uczniów do szkół od 01.09.2021 do 24.06.2022
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44c9d412-eac0-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00123318/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-22 10:40
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002931/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.4 Dowóz uczniów do szkół od 01.09.2021 do 24.06.2022
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.um.zarow.pl/przetargi/cpsi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem htpps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarów ul. Zamkowa 2 58-2301 Żarów tel. 74 8580 591;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie jest Pan Piotr Chałaszczyk, kontakt: adres e-mail bezp.info@gmail.com*;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego O.271.3.2021 pn. Dowóz uczniów do szkół od 01.09.2021 do 24.06.2022;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: O.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów (dowóz z miejsca zamieszkania do szkół i odwiezienie po zajęciach do miejsca zamieszkania) do placówek oświatowych na terenie gminy Żarów, na podstawie zakupionych biletów miesięcznych od dnia 01.09.2021 r. do dnia 24.06.2022 r. pn. Dowóz uczniów do szkół od 01.09.2021 do 24.06.2022 zwane dalej „przedmiotem umowy” obejmujące dwie części pn.:
Część 1 - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie (budynek przy ul. Ogrodowej 1, ul. 1 Maja 2, ul. Piastowska 10)
Część 2 - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:
1) Część 1 - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie (budynek przy ul. ogrodowej 1, ul. 1 Maja 2, ul. Piastowska 10)
Trasa nr 1
Miejscowość
Liczba uczniów ul. Ogrodowa 1
Liczba uczniów ul. 1 Maja 2
Liczba uczniów ul. Piastowska 10
Godziny
Wierzbna
31
7
27
Dowóz na godz 7.50 (ok. 102 dzieci)
Odwożenie:
- godz. 13.10 (ok. 56 dzieci)
- godz, 14.40 (ok. 56 dzieci)
Kalno
61
9
14
Bożanów
349
Żarów
Trasa nr 2
Miejscowość
Liczb uczniów ul. Ogrodowa 1
Liczba uczniów ul. 1 Maja 2
Liczba uczniów ul. Piastowska 10
Godziny
Mielęcin
--
3
Dowóz na godz 7.50 (70 dzieci)
Odwożenie:
- godz. 13.10 (14 dzieci)
- godz, 14.40 (56 dzieci)
Kruków
---
Mikoszowa
215
Przyłęgów
219
Łażany
41
9
24
Żarów
---
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły.
4. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany z największą starannością i w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia.
5. Przewóz świadczony będzie każdego dnia nauki szkolnej, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni, w których zostały zawieszone zajęcia decyzją organu prowadzącego, dni świątecznych, ferii zimowych i letnich i dni wolnych od zajęć wynikających z organizacji roku szkolnego; przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z ustalonym rozkładem i planem zajęć w przypadku odpracowywania zajęć w innym dniu oraz w dniach przerwy świątecznej, w których uczniowie muszą mieć zapewnioną opiekę w szkole.
6. Wykonawca zobowiązany jest:
świadczyć usługi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), spełniającymi wymogi bezpieczeństwa, kodeksu drogowego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia i innymi zobowiązującymi przepisami, usługi mają być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do ich świadczenia, utrzymać w należytym porządku i czystości autobus i oznaczyć autobus na czas przewozów, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych, zapewnić w przypadku awarii pojazdu, transportu zastępczego spełniającego wymagania określone w SWZ, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu, zapewnić – niezależnie od kierowcy, opiekuna przewożonym dzieciom; opiekunem winna być osoba dorosła, sprawna fizycznie, niekarana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zapewnić wszystkim dzieciom przewożonym ze szkół podstawowych miejsca siedzące w autobusie, uczniowie oddziałów gimnazjalnych mogą być przewożeni autobusami z miejscami stojącymi (wskazanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu tych miejsc), zapewnić ubezpieczenie OC i NW dla wszystkich przewożonych uczniów, zapewnić w każdym autobusie sprawny system łączności zewnętrznej (dopuszcza się posiadanie telefonów komórkowych) umożliwiający kierowcy kontakt z przedstawicielem wykonawcy lub zamawiającego.
7. Zamawiający ma prawo do kontroli:
wykonawcy pod względem wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, tj. kierowcy i opiekunów, zgodnie z pkt 6.7. osób realizujących osób pod względem posiadanych uprawnień/kwalifikacji niezbędnych do realizacji zamówienia; pojazdów realizujących zamówienie, stanu technicznego pojazdu, stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby oraz weryfikacji zatrudnienia osób wykonujących zamówienia na podstawie umowy o pracę (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy).
8. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku, których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością przewoźnika.
9. Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety dla uczniów uprawnionych do przejazdu wg wykazu sporządzonego przez Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych do 25 każdego miesiąca. Najpóźniej do 20 każdego miesiąca w roku szkolnym zostanie przekazane Wykonawcy zapotrzebowanie na zakup biletów.
Miesięczne bilety zostaną wydane Dyrektorom szkół w terminie do 28 każdego miesiąca w roku szkolnym.
Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie roku dydaktyczno - wychowawczego może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu,
Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym, na podstawie zestawienia faktycznie zakupionych biletów miesięcznych.
10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
11. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:
1) „Cena ofertowa brutto” – C;
2) „Termin płatności” – T; (termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni);
3) „Rok produkcji pojazdów” zgłoszonych do realizacji zamówienia – R
Punkty zostaną przydzielone dla wszystkich pojazdów zgodnie z rokiem produkcji widniejącym w dowodzie rejestracyjnym. Każdy z pojazdów otrzyma liczbę punktów zgodnie z tabelą jak niżej:
Rok produkcji pojazdu
Liczba przyznanych punktów
2002-1p
2003-2p
2004-3p
2005-4p
2006-5p
2007-6p
2008-7p
2009-8p
2010-9p
2011-10p
2012-11p
2013-12p
2014-13p
2015-14p
2016-15p
2017 i nowsze-16p
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji pojazdów
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów (dowóz z miejsca zamieszkania do szkół i odwiezienie po zajęciach do miejsca zamieszkania) do placówek oświatowych na terenie gminy Żarów, na podstawie zakupionych biletów miesięcznych od dnia 01.09.2021 r. do dnia 24.06.2022 r. pn. Dowóz uczniów do szkół od 01.09.2021 do 24.06.2022 zwane dalej „przedmiotem umowy” obejmujące dwie części pn.:
Część 1 - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie (budynek przy ul. Ogrodowej 1, ul. 1 Maja 2, ul. Piastowska 10)
Część 2 - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:2) Część 2 - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach
Trasa nr 1:
3. Miejscowość
4. Liczba uczniów
5. Godziny
6. Siedlimowice
7. 9
8. Dowóz na godz 8.00 (ok. 31 dzieci)
9. Odwożenie:
10. - godz. 13.15 (ok 25 dzieci)
11. - godz, 14.30 (ok 6 dzieci)
12. Pożarzysko
13. 19
14.
15. Imbramowice
16. -
17.
Trasa nr 2:
18. Miejscowość
19. Liczba uczniów
20. Godziny
21. Tarnawa
22. 2
23. Dowóz na godz 8.00 (ok. 35 dzieci)
24. Odwożenie:
25. - godz. 13.15 (ok 27 dzieci)
26. - godz, 14.30 (ok 8 dzieci)
27. Marcinowiczki
28. -
29.
30. Buków
31. 21
32.
33. Dzikowa
34. 12
35.
36. Imbramowice
37. -
38.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły.
4. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany z największą starannością i w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia.
5. Przewóz świadczony będzie każdego dnia nauki szkolnej, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni, w których zostały zawieszone zajęcia decyzją organu prowadzącego, dni świątecznych, ferii zimowych i letnich i dni wolnych od zajęć wynikających z organizacji roku szkolnego; przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z ustalonym rozkładem i planem zajęć w przypadku odpracowywania zajęć w innym dniu oraz w dniach przerwy świątecznej, w których uczniowie muszą mieć zapewnioną opiekę w szkole.
6. Wykonawca zobowiązany jest:
świadczyć usługi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), spełniającymi wymogi bezpieczeństwa, kodeksu drogowego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia i innymi zobowiązującymi przepisami, usługi mają być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do ich świadczenia, utrzymać w należytym porządku i czystości autobus i oznaczyć autobus na czas przewozów, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych, zapewnić w przypadku awarii pojazdu, transportu zastępczego spełniającego wymagania określone w SWZ, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu, zapewnić – niezależnie od kierowcy, opiekuna przewożonym dzieciom; opiekunem winna być osoba dorosła, sprawna fizycznie, niekarana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zapewnić wszystkim dzieciom przewożonym ze szkół podstawowych miejsca siedzące w autobusie, uczniowie oddziałów gimnazjalnych mogą być przewożeni autobusami z miejscami stojącymi (wskazanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu tych miejsc), zapewnić ubezpieczenie OC i NW dla wszystkich przewożonych uczniów, zapewnić w każdym autobusie sprawny system łączności zewnętrznej (dopuszcza się posiadanie telefonów komórkowych) umożliwiający kierowcy kontakt z przedstawicielem wykonawcy lub zamawiającego.
7. Zamawiający ma prawo do kontroli:
wykonawcy pod względem wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, tj. kierowcy i opiekunów, zgodnie z pkt 6.7. osób realizujących osób pod względem posiadanych uprawnień/kwalifikacji niezbędnych do realizacji zamówienia; pojazdów realizujących zamówienie, stanu technicznego pojazdu, stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby oraz weryfikacji zatrudnienia osób wykonujących zamówienia na podstawie umowy o pracę (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy).
8. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku, których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością przewoźnika.
9. Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety dla uczniów uprawnionych do przejazdu wg wykazu sporządzonego przez Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych do 25 każdego miesiąca. Najpóźniej do 20 każdego miesiąca w roku szkolnym zostanie przekazane Wykonawcy zapotrzebowanie na zakup biletów.
Miesięczne bilety zostaną wydane Dyrektorom szkół w terminie do 28 każdego miesiąca w roku
szkolnym.
Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie roku dydaktyczno - wychowawczego może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu, Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym, na podstawie zestawienia faktycznie zakupionych biletów miesięcznych.
10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
11. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:
1) „Cena ofertowa brutto” – C;
2) „Termin płatności” – T; (termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni);
3) „Rok produkcji pojazdów” zgłoszonych do realizacji zamówienia – R
Punkty zostaną przydzielone dla wszystkich pojazdów zgodnie z rokiem produkcji widniejącym w dowodzie rejestracyjnym. Każdy z pojazdów otrzyma liczbę punktów zgodnie z tabelą jak niżej:
Rok produkcji pojazdu
Liczba przyznanych punktów
2002-1p
2003-2p
2004-3p
2005-4p
2006-5p
2007-6p
2008-7p
2009-8p
2010-9p
2011-10p
2012-11p
2013-12p
2014-13p
2015-14p
2016-15p
2017 i nowsze-16p
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji pojazdów
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób;
c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujących usług: przynajmniej 3 usługi w zakresie transportu drogowego o wartości minimum 50.000,00 zł każda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z nich wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujących usług: przynajmniej 3 usługi w zakresie transportu drogowego o wartości minimum 50.000,00 zł każda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: dysponuje :
- w przypadku wyboru części nr 1 - min. 3 autobusami przystosowanymi do przewozu osób (w tym co najmniej 50 miejsc siedzących) i 1 busem/autobusem przystosowanym do przewozu osób (w tym co najmniej 30 miejsc siedzących) dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym) wyprodukowanymi po roku 2001;
- w przypadku wyboru części nr 2 - min. 2 autobusami (w tym co najmniej 50 miejsc siedzących) i 1 busem/autobusem (w tym co najmniej 30 miejsc siedzących) przystosowanymi do przewozu osób dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym) wyprodukowanymi po roku 2001;
- w przypadku wyboru całości zamówienia - min. 4 autobusami z co najmniej 50 miejscami siedzącymi) i 1 busem/autobusem (w tym co najmniej 30 miejsc siedzących) przystosowanymi do przewozu osób, dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym) wyprodukowanymi po roku 2001.
Wszystkie autobusy muszą posiadać co najmniej dwoje drzwi otwieranych automatycznie i nie mogą być autobusami przegubowymi (członowymi).
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu samochodowego oraz osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji opiekuna (na 1 pojazd przypada 1 kierowca i 1 opiekun).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7) Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) Licencja na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób;
b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);
c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – według załącznika nr 3 do SWZ.
d) wykaz narzędzi, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 2) lit. d) tiret drugi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – według załącznika nr 9 do SWZ;
e) wykaz osób, o których mowa w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 2) lit. d) tiret trzeci, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - według załącznika nr 10 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
9. Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców;
4) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy);
5) Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (jeżeli dotyczy);
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy)
7) Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) Licencja na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób;
b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);
c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – według załącznika nr 3 do SWZ.
d) wykaz narzędzi, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 2) lit. d) tiret drugi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – według załącznika nr 9 do SWZ;
e) wykaz osób, o których mowa w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 2) lit. d) tiret trzeci, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - według załącznika nr 10 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2) Do oferty należy dołączyć:Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców;
Szczegółowy opis znajduje się w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej, aneksem zaakceptowanym przez obie strony, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
a) zmiany terminu realizacji usługi, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
b) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy,
c) w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci (nowe dziecko, rezygnacja z dowozu), zmiany ośrodka/placówki oświatowej oraz miejsca zamieszkania dziecka, powodując tym samym zmianę trasy,
d) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-30 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

-> pliki do pobrania

Załączniki:
  1. Informacja o kwocie jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia (29.07.2021, 14:30) - pobrań: 970
  2. Informacja z otwarcia ofert (30.07.2021, 14:47) - pobrań: 1 047
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. I (05.08.2021, 14:48) - pobrań: 1 015
  4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. II (05.08.2021, 14:49) - pobrań: 918
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 22.07.2021, 11:18
Dokument oglądany razy: 6 152