Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

    Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z pózn. zm.) oraz § 3, ust. 2, pkt 2 i § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.               w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) - po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Józefa Maksymowicza, pełnomocnika Electrolux Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po uzyskaniu opinii:
    • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy – opinia z dnia 09 grudnia 2021 r., znak: WR.ZZŚ.1.435.174.2021.JS;
    • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy – postanowienie nr 180/21 z dnia 21 grudnia 2021 r., znak: ZNS.9022.4.37.2021;
    • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - postanowienie z dnia 27 grudnia 2021 r., znak: WOOŚ.4220.826.2021.AS.2;

o r z e k a m

realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa Zakładu Electrolux w Żarowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 911/2, 912/2, 913/2, 914/2, 915, 916, 917/2, 918/2, 919/4, 920/1, 921/1, 922/1, 923/1, 924/2, 940/2 obręb Żarów
i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji  i eksploatacji przedsięwzięcia.

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1. Na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną i zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji ewentualnych rozlewów olejów.
2. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej strefy ekonomicznej oczyścić w separatorze substancji ropopochodnych i retencjonować.
3. Wody opadowe i roztopowe z dachów i terenów utwardzonych odprowadzić do kanalizacji deszczowej strefy ekonomicznej.
4. Odpady na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji magazynować w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi. Odpady niebezpieczne magazynować oddzielnie w odpowiednich pojemnikach we właściwych miejscach z uwzględnieniem szczególnych właściwości fizyko – chemicznych tych odpadów.
5. Ścieki przemysłowe wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym (znak WR.ZUZ.1421.96.2019.AK z 18 lipca 2019 r.)

U z a s a d n i e n i e

    Wnioskiem z dnia 03 listopada 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 10.11.2021) złożonym przez Pana Józefa Maksymowicza, pełnomocnika Electrolux Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30, zwrócono się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa Zakładu Electrolux w Żarowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 911/2, 912/2, 913/2, 914/2, 915, 916, 917/2, 918/2, 919/4, 920/1, 921/1, 922/1, 923/1, 924/2, 940/2 obręb Żarów”.
    Do wniosku przedłożona została Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona przez firmę BMT Polska Sp. z o.o. (Wojciechowska - Świergoń A., Tasz M., październik 2021), zwana dalej Kip wraz z załącznikami.
    Na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z pózn. zm..) - zwana dalej ustawą ooś, stwierdzono, że Kip oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są kompletne. Zawiadomieniem znak: GK.6220.2.2021 z dnia 03 grudnia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, poinformowano o tym fakcie strony postępowania poprzez obwieszczenie.
Przedsięwzięcie to zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust 2 pkt 2 i § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.
W związku z powyższym, dnia 03 grudnia 2021 r., zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 180/21 z dnia 21 grudnia 2021 r., znak: ZNS.9022.4.37.2021 stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy pismem znak: WR.ZZŚ.1.435.174.2021.JS z dnia 09 grudnia 2021 r., wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał wymagania, które należy określić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 20 grudnia 2021 r., znak WOOŚ.4220.826.2021.AS.1 stwierdził, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność szczegółowego przeanalizowania dokumentacji sprawy został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 27 stycznia 2022 r. Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2021 r., znak: WOOŚ.4220.826.2021.AS.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Zawiadomieniem w formie obwieszczenia z dnia 28 grudnia 2021 r. organ poinformował strony postępowania administracyjnego o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Burmistrz Miasta Żarów odstępując od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko uwzględnił szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z pózn. zm.). Na podstawie informacji przedstawionej przez Wnioskodawcę analizowano skalę inwestycji, usytuowanie, charakter przedsięwzięcia, zakres robót, czas trwania oraz emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia. Wzięto pod uwagę również stanowiska organów współdziałających, w tym warunki wskazane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WR.ZZŚ.1.435.174.2021.JS, które przeniesiono do niniejszej decyzji     o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie polega na rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno-magazynowej, rozbudowie istniejącego magazynu wyrobów gotowych o galerię przenośnika nr 2, reorganizacji pomieszczeń wewnątrz istniejącej hali produkcyjno-magazynowej, relokacji wiat wypoczynkowych dla pracowników, rozbudowie i przebudowie elementów zagospodarowania terenu (drogi wewnętrznej, chodników, uzbrojenia terenu, kanalizacji itd.). Na terenie zakładu produkowany jest sprzęt AGD (zmywarki). Po zrealizowaniu przedsięwzięcia wielkość produkcji będzie wynosiła ok. 2,6 mln szt./rok. Proces technologiczny produkcji zmywarek obejmuje przyjęcie i składowanie surowców, półproduktów i komponentów, proces produkcji na wydziale technologicznym, na który składa się: tłoczenie części metalowych, spajanie bitumenu i montaż zbiorników, a także montaż zmywarek z elementów wyprodukowanych w zakładzie i z półproduktów wraz z testami, montaż finalny (montaż drzwi i boków), transport wyrobu transportem rolkowym do magazynu wyrobów gotowych, pakowanie i wysokie składowanie. Transport wewnętrzny realizowany jest przy pomocy wózków akumulatorowych. Aktualnie na terenie zakładu trwają prace budowlane związane z rozbudową zakładu na powierzchni ok. 0,8 ha, niewymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu w przedmiotowej sprawie wynosi ok. 1,38 ha. W ramach rozbudowy nie planuje się nowych miejsc postojowych. Na działkach znajdują się sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacja zewnętrzna gazowa, instalacja zewnętrzna wodociągowa, elektroenergetyczna, teletechniczna  i oświetleniowa.
Teren przeznaczony pod inwestycję objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXXVII/219/2001 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 11 stycznia 2001 r. Nr 1, poz. 11).  Działkę nr 911/2, obręb Żarów przeznaczono pod ulicę klasy zbiorczej (symbol KZ1/2 100%). Działki:  912/2, 913/2, 914/2, 915, 916, 917/2, 918/2 920/1, 921/1, 922/1, 923/1, 924/2, 940/2 - oznaczone są symbolem C.4P/U (100%) - zabudowa produkcyjno-usługowa, działka 919/4 w 93 % oznaczona jest symbolem C.4P/U, a w 7 % C.3NO – przepompownia ścieków. Działki inwestycyjne przeznaczono przede wszystkim pod zabudowę produkcyjno-usługową. Inwestycja jest zgodna z zapisami w/w dokumentu. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje się w odległości ok. 30 m od terenu przedsięwzięcia w kierunku południowym.
    Na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie dochodzić do emisji hałasu. Oddziaływanie akustyczne na etapie budowy wiąże się z pracą sprzętu budowlanego i ruchem pojazdów ciężarowych. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi z chwilą zakończenia prac. Prowadzenie prac ziemnych i budowlanych z użyciem ciężkiego sprzętu wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 600-2200, pozwoli na ograniczenie potencjalnego negatywnego oddziaływania hałasu na terenach chronionych akustycznie.
Etap budowy wiąże się także z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, związanej przede wszystkim ze spalaniem paliw w silnikach maszyn i pojazdów. Ponadto prace ziemne będą źródłem pyłu. Będzie to emisja niezorganizowana, o charakterze krótkotrwałym i lokalnym, która nie powinno spowodować ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, zaplecze budowy zostanie zorganizowane na specjalnie przygotowanym, utwardzonym podłożu. W miejscu parkowania sprzętu i maszyn zostanie zapewniona dostępność sorbentów do likwidacji ewentualnych rozlewów olejów. Na terenie inwestycji nie będą prowadzone naprawy sprzętu i maszyn.
Emisja hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia pochodzić będzie ze źródeł komunikacyjnych, tj. ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych po terenie inwestycji, źródeł kubaturowych oraz źródeł punktowych – wentylacyjnych. Hałas emitowany przez urządzenia pracujące wewnątrz budynków jest ekranowany przez ściany i dach. W ramach przedsięwzięcia planuje się montaż dodatkowych urządzeń zewnętrznych stanowiących źródło hałasu – central wentylacyjnych, central wentylacyjnych z pompą ciepła, wentylatorów, wyrzutni, zewnętrznych jednostek  klimatyzacji. Przewiduje się, że natężenie   ruchu po rozbudowie będzie wynosić ok. 100 samochodów osobowych/godzinę i ok. 21 pojazdów ciężarowych/godzinę w porze dnia, a także ok. 80 samochodów osobowych/godzinę oraz ok. 7 pojazdów ciężarowych/godzinę w porze nocy. Z przedstawionych w Kip danych wynika, że funkcjonowanie przedsięwzięcia nie powinno spowodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.     w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014  r., poz. 112) i znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie oddziaływania akustycznego na tych terenach. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wiązać się również z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Źródłem emisji niezorganizowanej będą pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia. Źródłem emisji zorganizowanej na terenie zakładu są urządzenia do energetycznego spalania gazu na   potrzeby ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody oraz instalacje technologiczne (proces spajania powłoki z bitumenu – proces wulkanizacji), instalacje doładowywania akumulatorów i silniki diesla pomp ppoż. W związku z realizacją przedsięwzięcia planowane jest przeniesienia pieca nr 4 z istniejącej części produkcyjno-magazynowej do projektowanej oraz  instalację nowego pieca nr 5. Po realizacji przedsięwzięcia w zakładzie będzie funkcjonować 5 linii pieców spajania bitumenu. Są to urządzenia zasilane energią elektryczną. Są one źródłem węglowodorów alifatycznych powstających w wyniku procesu technologicznego. Powstanie także nowa akumulatorownia. Istniejąca zostanie przekształcona na pomieszczenie do kontroli produkcji i jakości. Nie planuje się instalacji nowych urządzeń grzewczych opartych o spalanie gazu. Planowana nowa część zakładu będzie ogrzewana za pomocą pomp ciepła. Z informacji i analiz przedstawionych w Kip wynika, że realizacja przedsięwzięcia nie powinna spowodować ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne.
Ścieki bytowe powstające na terenie przedsięwzięcia są i będą odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Powstawanie ścieków przemysłowych wiąże się z przeprowadzaniem kontroli jakości (test szczelności i prawidłowej pracy dysz zraszających oraz test mycia) – jest to woda z dodatkiem środka zmiękczającego oraz woda z dodatkiem past symulujących zanieczyszczenia z resztek jedzenia. Po zakończeniu testów ścieki będą odprowadzane do kanalizacji, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym, obejmującym już zwiększoną ilość ścieków. Ścieki powstające w wyniku zmywania podłóg przez wysokowydajne maszyny myjące są i będą odbierane przez specjalistyczną firmę. Wody opadowe i roztopowe z terenów  utwardzonych  są  i nadal będą  odprowadzane – po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych – do zewnętrznej kanalizacji deszczowej, z zastosowaniem retencji. Wody deszczowe z nowych powierzchni dachów będą retencjonowane w nowym zbiorniku o pojemności ok. 190 m3 oraz dodatkowej retencji rurowej o pojemności min. 18 m3. Na etapie budowy inwestycji nie będą powstawały znaczące ilości ścieków. Dla pracowników robót budowlanych zostaną podstawione przenośne toalety. Powstające ścieki z będą odbierane przez wóz asenizacyjny.
Źródłem odpadów na etapie budowy będą roboty ziemne, prace budowlane oraz eksploatacja maszyn i urządzeń. Na etapie eksploatacji powstawać będą m.in. odpady komunalne, odpady opakowaniowe, a także odpady związane z procesami technologicznymi, w tym odpady niebezpieczne takie jak odpadowe kleje, oleje silnikowe, sorbenty. Powstałe odpady będą gromadzone selektywnie w odpowiednio przygotowanym i zabezpieczonym, wyposażonym w szczelne pojemniki miejscu, a następnie przekazywane firmie posiadającej właściwe uprawnienia do ich odbioru. Masy ziemne wydobyte w trakcie robót budowlanych zostaną w części wykorzystane dla potrzeb ukształtowania terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będą stanowiły odpadu.
Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne, obszary wodno-błotne, w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.). Najbliżej zlokalizowana forma ochrony przyrody: Park Krajobrazowy „Doliny Bystrzycy” znajduje się w odległości około 3 km,a Specjalny Obszar Ochrony ptaków Zbiornik Mietkowski PLH020004 znajduje się w odległości około 5 km.
    Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Tarnawka o kodzie PLRW600016134889, zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami  na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) JCWP Tarnawka została zaklasyfikowana jako naturalna część wód o złym stanie niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 108 o kodzie PLGW60000108. JCWPd nr 108 została jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. JCWPd nr 108 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. Teren inwestycji leży poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie objętych pośrednią oraz bezpośrednią ujęć wód podziemnych. Inwestycja leży poza terenem zagrożonym powodzią.
Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania  na środowisko.
    W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do rozpatrzenia przedłożono komplet dokumentacji. W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji organ jako dowód dopuścił wszystko, co mogło przyczynić się do właściwego rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty, a podstawą do jej rozstrzygnięcia była ocena całego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, czym organ spełnił warunki art. 75 § 1 i art. 80 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
    Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta Żarów postanowił jak w sentencji.
    Wydanie powyższej decyzji podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żarowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.

POUCZENIE

    Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów   w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
p.n.:Rozbudowa i przebudowa Zakładu Electrolux w Żarowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 911/2, 912/2, 913/2, 914/2, 915, 916, 917/2, 918/2, 919/4, 920/1, 921/1, 922/1, 923/1, 924/2, 940/2 obręb Żarów.
    W ramach analizowanego przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjnego i dobudowanego do niego budynku biurowo-socjalnego o halę produkcyjno-magazynową, przebudowa i rozbudowa budynku magazynu wyrobów gotowych o galerię przenośnika nr 2 oraz relokacja wiat wypoczynkowych dla pracowników. Projektuje się nową akumulatorownię, pomieszczenie starej akumulatorowni zostanie przearanżowane na biura kontroli produkcji i jakości. Ponadto wewnątrz istniejącej hali produkcyjno– magazynowej przewiduje się reorganizację i zmianę funkcji niektórych pomieszczeń.
    Ponadto projektuje się rozbudowę i przebudowę układu komunikacyjnego dróg, placów i chodników w nawiązaniu do rozbudowywanego budynku hali produkcyjno-magazynowej w nowej lokalizacji oraz elementów infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu takich jak instalacje zewnętrzne – wodociągowa z hydrantami zewnętrznymi ppoż., sanitarna, kanalizacji deszczowej brudnej i czystej, elektroenergetyczna.
Zgodnie z założeniami w ramach inwestycji przewiduje się:
    • przeniesienie prasy nr 6 z istniejącej części produkcyjno-magazynowej do projektowanej oraz dostawienie w nowej części prasy nr 7– po realizacji inwestycji w zakładzie docelowo będzie 7 linii pras,
    • przeniesienie pieca nr 4 do spajania bitumenu z istniejącej części produkcyjno- magazynowej do projektowanej oraz dostawienie w nowej części pieca nr 5 – po realizacji inwestycji w zakładzie będzie 5 linii pieców do spajania bitumenu,
    • w obszarze montażu zbiornika – przewiduje się modernizację istniejących linii TUB oraz dostawienie nowej linii (w istniejącej hali) - po realizacji inwestycji w zakładzie będzie 5 linii montażu zbiornika – TUB,
    • w obszarze montażu z elementów wyprodukowanych w zakładzie i podzespołów dostarczonych z zewnątrz – jedna nowa linia montażowa wraz z karuzelą (test szczelności zmywarek i prawidłowej pracy dysz zraszających) - dostawiona w istniejącej hali) - po realizacji inwestycji w zakładzie będzie 5 linii montażowych.
    Powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu w przedmiotowej sprawie wynosi ok. 1,38 ha.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 28.01.2022, 15:41
Dokument oglądany razy: 136