Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.1.2021
Żarów, dnia 19 listopada 2021 r.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pózn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 31  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) - po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Mariusza Szyrnera, pełnomocnika Gminy Żarów z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 58-130 w Żarowie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po uzyskaniu opinii:
• Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy – opinia z dnia 25 października 2021 r., znak: WR.ZZŚ.1.435.154.2021.EG;
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy – postanowienie nr 150/21 z dnia 25 października 2021 r., znak: ZNS.9022.4.34.2021;
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - postanowienie z dnia 29 października 2021 r., znak: WOOŚ.4220.700.2021.BZ.2;
o r z e k a m:
realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz drogi wewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” w rejonie ulic Talowskiego i Kołodki: dz. nr 1028/2 AM19, 1028/1 AM19, 1059 AM19, 1061/1 AM19, 1029/1 AM19, 1111/7 AM19, 1110/2 AM19, 996/7 AM19, 999/1 AM19, 996/2 AM19, 995/8 AM19, 995/7 AM19, 996/4 AM19, 999/7 AM19, 1063/1 AM19 jednostka ewidencyjna: 021908_4, Żarów- miasto i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

​ I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
​ 1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo  – wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną i zapewnić dostępność sorbentów  do likwidacji rozlewów olejów.
2. Na każdym etapie inwestycji odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
3. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.

U z a s a d n i e n i e

    Wnioskiem z dnia 08 października 2021 r. złożonym przez Pana Mariusza Szyrnera pełnomocnika Gminy Żarów z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 58-130 w Żarowie, zwrócono się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz drogi wewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”
w rejonie ulic Talowskiego i Kołodki: dz. nr 1028/2 AM19, 1028/1 AM19, 1059 AM19, 1061/1 AM19, 1029/1 AM19, 1111/7 AM19, 1110/2 AM19, 996/7 AM19, 999/1 AM19, 996/2 AM19, 995/8 AM19, 995/7 AM19, 996/4 AM19, 999/7 AM19, 1063/1 AM19 jednostka ewidencyjna: 021908_4, Żarów- miasto.
    Do wniosku przedłożona została Karta informacyjna przedsięwzięcia, sporządzona przez Panią Joannę Barabasz (październik 2021 r.), zwana dalej Kip wraz z załącznikami.
    Na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) - zwana dalej ustawą ooś, stwierdzono, że Kip oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są kompletne. Zawiadomieniem znak: GK.6220.1.2021 z dnia 11 października 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, poinformowano o tym fakcie strony postępowania poprzez obwieszczenie.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany:
-zgodnie z §3, ust. 1, pkt 81: sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:
a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
c) przyłączy do budynków.
W związku z powyższym, dnia 11 października 2021 r., zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 150/21,   znak: ZNS.9022.4.34.2021 z dnia 25 października 2021 r. stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy pismem znak: WR.ZZŚ.1.435.154.2021.EG z dnia 25 października 2021 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał wymagania, które należy określić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 28 października 2021 r., znak WOOŚ.4220.700.2021.BZ.1 stwierdził, że ze względu na obszerny materiał dowodowy został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 15 listopada 2021 r. Następnie postanowieniem z dnia 29 października 2021 r., znak: WOOŚ.4220.700.2021.BZ.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Zawiadomieniem w formie obwieszczenia z dnia 29 października 2021 r. organ poinformował strony postępowania administracyjnego o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Burmistrz Miasta Żarów odstępując od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko uwzględnił szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 247 z późn. zm.). Na podstawie informacji przedstawionej przez Wnioskodawcę analizowano skalę inwestycji, usytuowanie, charakter przedsięwzięcia, zakres robót, czas trwania oraz emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia. Wzięto pod uwagę również stanowiska organów współdziałających, w tym warunki wskazane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WR.ZZŚ.1.435.154.2021.EG, które przeniesiono do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz drogi wewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Żarowa w rejonie: ul. Kołodki (droga żwirowo-gruntowa), ul. Talowskiego (droga gruntowa), ul. Magazynowej (teren niezagospodarowany, nieużytkowany, biologicznie czynny). Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na uzbrojenie działek inwestycyjnych w Żarowie w celu rozszerzenia zasięgu Podstrefy Żarów funkcjonującej w ramach WSSE na potrzeby terenów inwestycyjnych. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
    • budowę drogi wewnętrznej do obsługi terenów przemysłowych w miejscowości Żarów o łącznej długości ok. 287,80 m, nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 6,00 m; ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 3,00 m, zjazdów publicznych o nawierzchni z kostki betonowej. Połączenie projektowanej drogi wewnętrznej będzie realizowane przez zjazdy publiczne z drogi gminnej, ul. Talowskiego oraz ul. Kołodki;
    • budowę sieci kanalizacji deszczowej,
    • budowę dwóch studni chłonnych z kręgów betonowych, z włazami,
    ​ budowę skrzynek rozsączających z polipropylenu,
    • budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
    • budowę w pełni zautomatyzowanej przepompowni ścieków sanitarnych, wyposażonej w dwie pompy zatapialne (w celu odbioru ścieków z najniższej położonych działek przy ul. Kołodki),
    • budowę sieci wodociągowej z rur PE przeznaczonych dla wody pitnej (projektowana
sieć wodociągową zostanie włączona do istniejącej sieci Ø160 mm w ul. Talowskiego) - sieć wodociągowa nie będzie siecią magistralną.
    Łączna długość projektowanych odcinków sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 1,6594 km. Budowana w ramach przedsięwzięcia sieć kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 719,6 m. Budowana w ramach przedsięwzięcia sieć kanalizacji deszczowej wynosi ok. 939,8 m, w tym ok. 162,45 m będzie realizowana w pasie drogowym.
Teren, na którym planowana jest inwestycja objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
    • LIII/416/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 31 października 2014 r. poz. 4516), dotyczy działek nr 1028/2, 1028/1, 1059, 1061/1, 1029/1, 1111/7, 1110/2, 995/7, 996/7, 999/1, 996/2, 995/8, 996/4, 999/7, 1063/1 jednostka ewidencyjna: 021908_4, Żarów- miasto;
    • IX/93/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 2 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 09 lipca 2015 r. poz. 3050) – działka 995/7 jednostka ewidencyjna: 021908_4, Żarów- miasto.
    Inwestycja jest zgodna z w/w dokumentami.
Kanalizacja jest instalacją podziemną i nie wpłynie na wykorzystanie powierzchni terenu. Jak wynika z zapisów Kip, prace ziemne nie będą wpływać na stosunki gruntowo-wodne - dno wykopów pod projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej zlokalizowane będzie powyżej zwierciadła wód gruntowych. Wykopy wykonywane będą jako wąskoprzestrzenne obudowane. W razie konieczności odwodnienie wykopów następować będzie powierzchniowo albo poprzez wpusty drogowe do kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci.
Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z wykonywaniem typowych prac budowlano-montażowych. Na tym etapie istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu (potencjalne mikrowycieki olejów przekładniowych, silnikowych, paliwa, itp.). Jak wynika z zapisów Kip, aby zminimalizować niebezpieczeństwo skażenia zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten sprzęt zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym, np. płytami betonowymi. W rejonie parkowania sprzętu i maszyn roboczych zapewniona będzie dostępność sorbentów do likwidacji ewentualnych rozlewów olejów. Obsługa pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych ropopochodnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych) prowadzona będzie poza placem budowy. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą wykonywane naprawy sprzętu i maszyn. W przypadku stwierdzenia awarii prace z użyciem danego sprzętu zostaną przerwane. Uszkodzone urządzenie zostanie umieszczone na powierzchni utwardzonej zabezpieczającej przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowego. Sprzęt odtransportowany zostanie do miejsca serwisowania.
Z zapisów Kip, wynika, że powstające w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane w wydzielonym miejscu na odwodnionej powierzchni do czasu przekazania ich wyspecjalizowanym firmom, co będzie udokumentowane w kartach przekazania odpadów. Podmioty zewnętrzne zajmujące się odbiorem odpadów będą posiadały stosowne zezwolenia i możliwości techniczne do dalszego zagospodarowania odpadów. Materiał z rozebranych fragmentów nawierzchni zostanie ponownie wykorzystany do odtworzenia pasa drogowego oraz poprawy stanu nawierzchni nieutwardzonych. Teren po wykopach technologicznych zostanie odtworzony       i doprowadzony do stanu pierwotnego. Podczas prawidłowego wykonywania prac budowlanych, wydobyte z wykopów masy ziemne nie zostaną zanieczyszczone. Masy ziemne wydobyte w trakcie robót budowlanych zostaną wykorzystane ponownie do zasypania wykopów wykonanych w ramach realizacji przedsięwzięcia. Ewentualny nadmiar mas ziemnych zostanie odebrany i zagospodarowany przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, co zostanie udokumentowane. Masy  z wykopów będą czasowo magazynowane (odkład) na terenie inwestycji. W przypadku ewentualnego  zanieczyszczenia gleby i ziemi zostanie ona zakwalifikowana jako odpad  i zagospodarowana przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia w zakresie jego zagospodarowania. W przypadku mikrowycieków płynów eksploatacyjnych powstałych w przypadku awarii sprzętu odcieki gromadzone będą szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisującej urządzenie.

Jak wynika z zapisów Kip, prace związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały krótkotrwały i bezpośredni wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza wyłącznie na obszarze inwestycji. Przy pracach ziemnych, prowadzonych na szeroką skalę zastosowane zostaną środki ochronne, aby zapobiegać wywozowi zanieczyszczeń z placu budowy na kołach pojazdów. Jako rozwiązania ograniczające pylenie z dróg w rejonie przedsięwzięcia przewiduje się: zraszanie dróg wjazdowych i wyjazdowych z budowy oraz dróg wewnętrznych, ogrodzenie (parkany) w zakresie ogrodzenia placu budowy.
    Również oddziaływanie hałasu w trakcie realizacji inwestycji będzie miało charakter przejściowy i ograniczy się do czasu trwania prac budowlanych. Jak wynika z zapisów Kip: związane z realizacją inwestycji prace ziemno-budowlane i transportowe, powodujące uciążliwy hałas, będą prowadzone wyłącznie w porze dnia, od godz. 600 do godz. 2200, prace budowlane realizowane przy użyciu sprzętu emitującego uciążliwy hałas będą odpowiednio zaplanowane i rozłożone w czasie. Przy organizacji placu budowy zostanie zwrócona uwaga, aby stosowane urządzenia budowlane spełniały wymagania w zakresie emisji hałasu do środowiska, wynikające z przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca prac zadba o dobry stan techniczny maszyn, ich systematyczną konserwację; w czasie przerw w pracy silniki urządzeń budowlanych będą wyłączane.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Funkcjonowanie planowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz drogi wewnętrznej nie będzie wiązało się: z emisją substancji do powietrza, z emisją hałasu, z powstawaniem odpadów jak również powstawaniem ścieków (na etapie robót, dla pracowników zostaną podstawione tzn. „suche toalety”). Do budowy sieci przewiduje się użycie materiałów wysokiej jakości. Zastosowanie szczelnego systemu łączenia rur i elementów betonowych zapewni szczelność projektowanej sieci, a tym samym wykluczy zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. Praca pomp w przepompowni ścieków – jako obiektu podziemnego nie będzie źródłem ponadnormatywnego hałasu.
Na etapie eksploatacji jedynym możliwym oddziaływaniem na powietrze atmosferyczne mogą być odory wydobywające się z przepompowni. W celu eliminacji odorów wydobywających się z przepompowni zamontowane będą kominki wentylacyjne z wkładem węglowym.
Z uwagi na rodzaj i zakres planowanej inwestycji nie powinno występować zjawisko kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. Planowane przedsięwzięcie nie powinno mieć wpływu na klimat. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pozwoli wyeliminować niekontrolowane zrzuty ścieków do wód i do ziemi, co wpłynie na trwałą poprawę stanu środowiska oraz przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców.
Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia         w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek), a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najbliżej położony obszar chroniony: Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy znajduje się w odległości ok. 3 km, natomiast najbliżej położony obszar Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Zbiornik Mietkowski PLB020004 znajduje się w odległości ok. 4,5 km. W zasięgu znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się korytarze ekologiczne. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga usunięcia drzew ani krzewów.
Przeanalizowano również skalę i rodzaj możliwego oddziaływania i stwierdzono, iż z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac oraz realizację inwestycji na terenie przemysłowym Podstrefy Żarów, a także fakt, że m. in.:
    • realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykonania wycinki drzew i krzewów,
    • drzewa i krzewy znajdujące się w sąsiedztwie terenu inwestycji zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami, m.m in. poprzez wyznaczenie ich strefy ochronnej, w obrębie których niedozwolony będzie ruch pojazdów i maszyn oraz składowanie materiałów budowlanych,  a wszelkie prace ziemne w zasięgu stref ochronnych wykonywane będą ręcznie,
    • plac budowy będzie kontrolowany pod kątem obecności drobnych zwierząt, np. ssaków     i płazów, a w przypadku ewentualnego uwięzienia na nim ww. zwierząt zostaną one oswobodzone - przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. park krajobrazowy i obszar Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną. W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin, zwierząt lub grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia - prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.
    Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach dwóch jednostek planistycznych gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Tarnawka o kodzie PLRW600016134889 oraz Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy o kodzie PLRW600020134899. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1976) – JCWP Tarnawka oraz Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy zostały ocenione jako naturalne części wód o złym stanie. JCWP Tarnawka została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, natomiast Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego. Dla naturalnych wód celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 108 o kodzie PLGW60000108. JCWPd nr 108 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. Teren inwestycji nie jest położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz znajduje     się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody.
Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.
    W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do rozpatrzenia przedłożono komplet dokumentacji. W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji organ jako dowód dopuścił wszystko, co mogło przyczynić się do właściwego rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty, a podstawą do jej rozstrzygnięcia była ocena całego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, czym organ spełnił warunki art. 75 § 1 i art. 80 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
    Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta Żarów postanowił jak w sentencji.
    Wydanie powyższej decyzji podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żarowie,  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.
POUCZENIE
    Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów   w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu      się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

p.n.:Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz drogi wewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”
w rejonie ulic Talowskiego i Kołodki: dz. nr 1028/2 AM19, 1028/1 AM19, 1059 AM19, 1061/1 AM19, 1029/1 AM19, 1111/7 AM19, 1110/2 AM19, 996/7 AM19, 999/1 AM19, 996/2 AM19, 995/8 AM19, 995/7 AM19, 996/4 AM19, 999/7 AM19, 1063/1 AM19 jednostka ewidencyjna: 021908_4, Żarów- miasto
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie budowie kanalizacji sanitarnej wraz  z przepompownią ścieków i jej zasilaniem, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz drogi wewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Żarowa w rejonie: ul. Kołodki (droga żwirowo-gruntowa), ul. Talowskiego (droga gruntowa), ul. Magazynowej (teren niezagospodarowany, nieużytkowany, biologicznie czynny). Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
    • budowę drogi wewnętrznej do obsługi terenów przemysłowych w miejscowości Żarów o łącznej długości ok. 287,80 m, nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 6,00 m; ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 3,00 m, zjazdów publicznych o nawierzchni z kostki betonowej. Połączenie projektowanej drogi wewnętrznej będzie realizowane przez zjazdy publiczne z drogi gminnej, ul. Talowskiego oraz ul. Kołodki;
    • budowę sieci kanalizacji deszczowej,
    • budowę dwóch studni chłonnych z kręgów betonowych, z włazami,
    ​ budowę skrzynek rozsączających z polipropylenu,
    • budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
    • budowę w pełni zautomatyzowanej przepompowni ścieków sanitarnych, wyposażonej w dwie pompy zatapialne (w celu odbioru ścieków z najniższej położonych działek przy ul. Kołodki),
    • budowę sieci wodociągowej z rur PE przeznaczonych dla wody pitnej (projektowana
sieć wodociągową zostanie włączona do istniejącej sieci Ø160 mm w ul. Talowskiego) - sieć wodociągowa nie będzie siecią magistralną.
    Łączna długość projektowanych odcinków sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 1,6594 km. Budowana w ramach przedsięwzięcia sieć kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 719,6 m. Budowana w ramach przedsięwzięcia sieć kanalizacji deszczowej wynosi ok. 939,8 m, w tym ok. 162,45 m będzie realizowana w pasie drogowym.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 19.11.2021, 08:58
Dokument oglądany razy: 192