Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - RiOŚ.6220.2.2023

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1839 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Specylaka prowadzącego działalność gospodarczą jako Wojciech Specylak Zakład Projektowania PROJEKT działającego z pełnomocnictwa Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Wałbrzychu, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po uzyskaniu opinii:

• Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy – opinia z dnia 17 sierpnia    2023 r., znak: WR.ZZŚ.1.4901.141.2023.JS;
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy – postanowienie     nr 123/23 z dnia 06 września 2023 r., znak: ZNS.9022.4.33.2023;
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - postanowienie z dnia  24 sierpnia 2023 r., znak: WOOŚ.4220.540.2023.WM.1;

orzekam:
realizację przedsięwzięcia  pn.: „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN150/100/80 mm i ciśnieniu 1,6 MPa od odgałęzienia do SRP Mickiewicza w Żarowie do zasuwy liniowej Żarów w Siedlimowicach" na terenie działek nr ewid.: 381/3, 391, 382 obręb Żarów; 520/1, 520/2, 520/3, 167, 455/3, 455/2, 454/1, 454/5, 209, 437/2, 28, 498, 37, 35, 511/1, 590/2, 48/4, 48/1, 510, 47/1, 49, 445, 512, 447, 67/1, 67/8, 67/6, 540/22, 549, 554, 539/2, 552, 449, 550, 452/2, 551 obręb Mrowiny; 255/2, 274/1, 274/2, 274/3, 275/4, 231/4, 231/6, 232/3, 233/4, 234/4, 289, 288, 235/4, 236/3, 237/5, 237/7, 238/3, 239/4 obręb Pożarzysko; 136/1, 137, 146, 2/1, 56/2 obręb Siedlimowice i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

I. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną z dala od cieków wodnych i miejsc podmokłych – min. 100 m oraz zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji ewentualnych rozlewów olejów;
    2. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy;
3. Prace budowlane prowadzić w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie materiałami budowlanymi wód cieków;
4. Zabrania się niszczenia stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych albo ich przydatności gospodarczej;
5. Przy robotach w obrębie cieków wodnych należy zabezpieczyć skarpy brzegów przed zniszczeniem i rozjeżdżaniem ciężkim sprzętem budowlanym;
6. Należy uzyskać wymagane zgody wodnoprawne.

U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2023 r. (data wpływu do urzędu: 28 kwietnia 2023 r.) Pan Wojciech Specylak prowadzący działalność gospodarczą jako Wojciech Specylak Zakład Projektowania PROJEKT działający z pełnomocnictwa Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Wałbrzychu wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN150/100/80 mm i ciśnieniu 1,6 MPa od odgałęzienia do SRP Mickiewicza w Żarowie do zasuwy liniowej Żarów w Siedlimowicach". Do wniosku przedłożona została Karta informacyjna przedsięwzięcia (zwana dalej Kip), sporządzona przez firmę Zakład Projektowania PROJEKT.
Dnia 18 maja 2023 r. wezwano Pełnomocnika do usunięcia nieprawidłowości w złożonym wniosku. Pismem z dnia 25 maja 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 26 maja 2023 r.) Pełnomocnik Inwestora zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu usunięcia braków na koniec czerwca 2023 r. Burmistrz Miasta Żarów pismem z dnia 01 czerwca 2023 r. przedłużył termin nieusunięcia braków o 30 dni od daty doręczenia pisma do Pełnomocnika. Pismem z dnia 03 lipca 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 04 lipca    2023 r.) Pełnomocnik przekazał skorygowany wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także poprawiony załącznik graficzny i Kartę informacyjną przedsięwzięcia. Na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pózn. zm.) stwierdzono, że Kip jest kompletna i zawiera wszystkie niezbędne elementy. Zawiadomieniem znak: RiOŚ.6220.2.2023 z dnia 03 sierpnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Ponieważ liczba stron w postępowaniu administracyjnym przekracza 10 zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało upublicznione w formie obwieszczenia na stronie internetowej urzędu, na BIP oraz umieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Żarowie, sołectwa wsi Siedlimowice i sołectwa wsi Mrowiny oraz sołectwa wsi Pożarzysko.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany:
• zgodnie z §3, ust. 1, pkt 31: instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym, dnia 03 sierpnia 2023 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy pismem znak: ZNS.9022.4.33.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku    i zawiadomił o nowym terminie załatwienia sprawy. Pismo dotyczyło brakujących wypisów i wyrysów dla części działek. Burmistrz Miasta Żarów pismem znak: RiOŚ.6220.2.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. przesłał brakujące wypisy i wyrysy. Następnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 123/23 z dnia 06 września 2023 r., znak: ZNS.9022.4.33.2023 stwierdził, że dla przedmiotowego postępowania nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

    Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy pismem znak: WR.ZZŚ.1.4901.141.2023.JS z dnia 17 sierpnia 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 22 sierpnia 2023 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał wymagania, które należy określić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia    24 sierpnia 2023 r., znak: WOOŚ.4220.540.2023.WM.1 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Zawiadomieniem w formie obwieszczenia z dnia 18 września 2023 r., znak: RiOŚ.6220.2.2023 Burmistrz Miasta Żarów poinformował strony postępowania administracyjnego o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Burmistrz Miasta Żarów odstępując od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko uwzględnił szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r.,  poz. 1094 z późn. zm.). Na podstawie informacji przedstawionej przez Wnioskodawcę analizowano skalę inwestycji, usytuowanie, charakter przedsięwzięcia, zakres robót, czas trwania oraz emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia. Wzięto pod uwagę również stanowiska organów współdziałających, w tym warunki wskazane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WR.ZZŚ.1.4901.141.2023.JS z dnia 17 sierpnia 2023 r., które przeniesiono do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
    Planowana inwestycja polegać będzie na budowie gazociągu stalowego DN150/100/80 mm i ciśnieniu 1,6 MPa o długości ok. 6 200 m. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach znajdujących się w obrębie Żarów, Mrowiny, Pożarzysko oraz Siedlimowice, gmina Żarów. Początek budowy będzie stanowiło włączenie do istniejącego gazociągu DN150 za odejściem do stacji redukcyjno-pomiarowej na działce nr ewid. 381/3, obręb  Żarów, końcem będzie włączenie do istniejącego gazociągu przy istniejącej zasuwie DN150 na działce nr ewid. 56/2, obręb Siedlimowice. Projektowany gazociąg w całości zastąpi istniejący gazociąg DN150/100/80 mm, który trwale zostanie wyłączony z eksploatacji. Lokalizacja gazociągu istniejąca oraz planowana przewidziana jest na terenie w głównej mierze: łąk, gruntów ornych oraz na pastwiskach porośniętych trawami i krzewami. Dla projektowanego gazociągu będzie wyznaczona strefa kontrolowana o szerokości 2 m, po 1 m z każdej ze stron osi gazociągu. Odległość gazociągu od istniejącej zabudowy jednorodzinnej wynosi około 5 m od najbliższych budynków. Gazociąg przebiegać będzie w kierunku południowo-zachodnim od zabudowań. Gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia będzie ułożony w wykopie na głębokości ok. 1,3 m, pod minimalnym przykryciem ok. 1,1 m licząc od górnej płaszczyzny rury do poziomu gruntu. Może zaistnieć większe zagłębienie gazociągu uwarunkowane uzgodnieniami z zarządcami dróg, itp. Część gazociągu prowadzona będzie wzdłuż istniejącego gazociągu DN200, odległość między osiami wyniesie około 3,5m. Gazociąg wykonany zostanie z rur stalowych łączonych poprzez spawanie, energia do spawania będzie dostarczana z agregatów prądotwórczych. Rury będą posiadały fabryczną izolację antykorozyjną, spoiny badane będą metodami nieniszczejącymi. Miejsca połączenia rur układanych w wykopach oraz w rurach osłonowych zaizolowane będą opaskami termokurczliwymi. Orurowanie naziemne zaizolowane zostanie przed korozją odpowiednio dobranymi farbami. Wykonana sieć gazowa przed oddaniem do eksploatacji będzie poddana próbie wytrzymałości hydrostatycznej.

Dla obszaru, na którym będzie prowadzona inwestycja obowiązują miejscowe plany  zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Żarów (uchwała Rady Miejskiej w Żarowie   nr XXV/155/2004 z dnia 1 lipca 2004 r., a także nr XXI/157/2012 z dnia 29 marca 2012 r. oraz nr XLIX/237/2009 z dnia 27 października 2009 r. i uchwała nr X/91/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., a także uchwała nr XXXIII/262/2021 z dnia 02 września 2021 r. - dotyczy działek o nr ewid. 381/3, 391 oraz 382 – obręb Żarów), a także plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kalno (uchwała Rady Miejskiej         w Żarowie nr XL/251/2005 z dnia 08 września 2005 r., dotyczy działki nr ewid. 549 obręb Mrowiny), wsi Siedlimowice (uchwała Rady Miejskiej w Żarowie nr XXXIX/238/2005         z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz nr XLI/192/2009 z dnia 10 marca 2009 r. - dotyczy działek    o nr ewid. 136/1, 137, 146, 2/1, 56/2 – obręb Siedlimowice, działki nr ewid. 289 – obręb Pożarzysko) oraz wsi Mrowiny (uchwała Rady Miejskiej w Żarowie nr XLIII/265/2005        z dnia 10 listopada 2005 r., dotyczy działek o numerach ewid. 520/1, 520/2, 520/3, 167, 455/3, 455/2, 454/5, 209, 437/2, 28, 498, 37, 35, 511/1, 590/2, 48/4, 48/1, 510, 47/1, 49, 445, 512, 447, 67/8, 67/6, 540/22, 549, 554, 539/2, 552, 449, 550, 452/2, 551– obręb Mrowiny, a także uchwała nr XX/148/2012 z dnia 1 marca 2012 r., która dotyczy działki      o nr ewid. 67/1 obręb Mrowiny). Dla obszarów położonych w obrębie wsi Mrowiny obowiązuje również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie nr XXXIV/267/2017 z dnia 16 marca 2017 r. (dotyczy działek      o nr ewid. 520/2, 454/1, 454/5, 67/8, 67/6 – obręb Mrowiny), a także plan zagospodarowania przestrzennego ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie XXXVIII/282/2017 z dnia 18 maja 2017 r. (dotyczy działki o nr ewid. 511/1 obręb Mrowiny). Dla obszaru, na którym będzie prowadzona inwestycja obowiązuje również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Pożarzysko (uchwała Rady Miejskiej w Żarowie nr LI/312/2006 z dnia 25 maja 2006 r. - dotyczy działek o nr ewid. 255/2, 274/1, 274/2, 274/3, 275/4, 231/4, 231/6, 232/3, 233/4, 234/4, 288, 235/4, 236/3, 237/5, 237/7, 238/3, 239/4 – obręb Pożarzysko). Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego działki, na których planowane jest przedsięwzięcie znajdują się m. in.: na terenach infrastruktury technicznej-gazownictwo, terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, terenach komunikacji samochodowej, terenach dróg oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/wielorodzinnej. Ustalenia miejscowych planów dopuszczają lokalizację na tych terenach urządzeń infrastruktury technicznej.
    Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza związana głównie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów po terenie inwestycji w związku z transportem materiałów, surowców i maszyn. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po ich zakończeniu nie powodując trwałych zmian w środowisku. Dodatkowo w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego w trakcie realizacji prac, w pobliżu zabudowań stosowane będą przenośne osłony ograniczające. Przy prawidłowo zaplanowanych pracach budowlanych, stosując sprzęt o dobrym stanie technicznym oraz wyposażeniu terenu budowy w sorbent, etap realizacji inwestycji nie powinien stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. W razie wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych ze sprzętu budowlanego do usunięcia zanieczyszczonego gruntu zastosowany zostanie sorbent. Powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady (w tym w postaci z resztek rur przewodowych oraz innych elementów) będą magazynowane, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie. Wody opadowe z odwodnienia wykopów gromadzące się w wykopie w zależności od położenia będą wypompowane do kanalizacji (za zgodą operatora), do pobliskich cieków (za zgodą właściciela i zgodnie z przepisami) oraz na powierzchnię terenu (tereny nieużytków). Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 5 i pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r, poz. 1478) trwałe odwadnianie wykopów budowlanych lub odprowadzanie wód z wykopów budowlanych wymaga zgłoszenia wodnoprawnego. Wykopy pod sieci wykonuje się ze spadkiem, co powoduje ukierunkowanie spływających wód. Na końcu wykopu (w najniższym miejscu) zostanie wykonane pogłębienie, w którym nastąpi sedymentacja zawiesin, a woda pozbawiona zawiesiny zostanie odpompowana z wykopu. Na rurociągu ssawnym pompy będzie zainstalowany kosz z sitem, który będzie dodatkowo wyłapywał zawiesiny z wody opadowej gromadzonej w wykopach. Woda do prób hydraulicznych będzie pobierana z sieci wodociągowej (w przypadku jej braku z naturalnego zbiornika lub cieku wodnego po uzyskaniu stosownych zezwoleń). Wody z płukania, prób szczelności i wytrzymałości gazociągu odprowadzone będą po uprzednim oczyszczeniu z ewentualnych zawiesin poprzez filtrowanie do kanalizacji (za zgodą operatora) lub do pobliskich cieków (za zgodą właściciela i zgodnie z przepisami). Zaplecze budowy będzie zlokalizowane w pobliżu realizowanej inwestycji i wyposażone zostanie w kontenery socjalno – biurowe, miejsca składowania rur, miejsca postoju i drogi komunikacyjne sprzętu transportowo – budowlanego. Ścieki socjalno – bytowe oraz wody opadowe z uszczelnionych miejsc i dróg komunikacyjnych sprzętu ciężkiego będą gromadzone w osadnikach i okresowo wywożone w miejsca ich utylizacji. Jako rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się m. in., że na budowie zostanie zorganizowane odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników z przenośnymi ustępami, przy pracach budowlanych będzie stosowany sprawny sprzęt i maszyny, prace będą prowadzone tylko w porze dziennej (od godz. 06:00 do godz. 18:00), odpady będą gromadzone na terenie zaplecza budowy.

Do przeprowadzenia próby wytrzymałości hydrostatycznej łącznie potrzebne będzie około 14 m3 wody. Wszystkie uszkodzone w trakcie realizacji instalacje melioracyjne będą naprawione i przywrócone do stanu pierwotnego. Elementy wchodzące w skład budowlanych obiektów będą poddawane szczegółowym badaniom i próbom oraz będą posiadały wszelkie niezbędne certyfikaty i atesty. Dla potrzeb budowy gazociągu  na gruntach rolnych, przed przystąpieniem do prac ziemnych, w pasie o szerokości 6 m zebrana zostanie warstwa humusu z zabezpieczeniem go przed zmieszaniem z pozostałą masą ziemną z wykopów. W tym czasie zostanie zlokalizowany wykop i główne ciągi komunikacyjno-montażowe budowy. Po zakończeniu budowy odłożona wcześniej warstwa humusu zostanie rozplantowana, a teren przywrócony do stanu pierwotnego. Skrzyżowania z drogami będą wykonane takimi metodami jak: metoda bezwykopowa, tj. metodą przecisku lub mikrotunelingu bez naruszenia konstrukcji drogi, a także metodą wykopu otwartego. Skrzyżowania z ciekami wodnymi zostaną wykonane bezwykopowo metodą przecisku.

    Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania zanieczyszczeń do powietrza, powstawania ścieków bytowych oraz nie wpłynie na emisję hałasu. Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego  przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, wodno- błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336). Przedmiotowa inwestycja w niewielkim fragmencie zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, a obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Mietkowski (PLB020004) zlokalizowany jest w odległości ok. 1,5 km. Ponadto inwestycja częściowo zlokalizowana jest w sąsiedztwie terenów leśnych.
Biorąc pod uwagę zakres planowanych prac, lokalizację głównie w obrębie dróg i gruntów rolnych, poza lokalnymi korytarzami ekologicznymi, brak konieczności wycinki drzew, a także przesadzenie w inne miejsca krzewów kolidujących z realizacją inwestycji oraz zabezpieczenie drzew znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia przed uszkodzeniami mechanicznymi, inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym ww. formy ochrony przyrody.
W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin, zwierząt lub grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9  października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409), z dnia     16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 2380) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U., poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia - prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach dwóch jednostek planistycznych gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy o kodzie RW600011134899 oraz JCWP Bystrzyca od zb. Lubachów do zb. Mietków o kodzie RW60000313455. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) – JCWP Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakimi są: umiarkowany stan ekologiczny i stan chemiczny, który dla złagodzonych wskaźników benzo(a)piren(w) jest poniżej stanu dobrego, a dla pozostałych wskaźników to stan dobry. JCWP Bystrzyca od zbiornika Lubachów do zbiornika Mietków została zaklasyfikowana jako silnie zmieniona część wód o złym stanie zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakim jest umiarkowany potencjał ekologiczny i stan chemiczny dla złagodzonych wskaźników nikiel(w) poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników to stan dobry. Dla JCWP Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 i ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej i przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego JCWP do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, fluoranten(w), bromowane difenyloetery(b), heptachlor(b) oraz przewodność elektrolityczna właściwa w temp. 20°C, makrofity indeks rzeczny, makrobezkręgowce bentosowe, benzo(a)piren(w). JCWP Bystrzyca od zb. Lubachów do zb. Mietków zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 i ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej i przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego JCWP do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, fosforany, BZT5, przewodność elektrolityczna właściwa w 20 °C, indeks okrzemkowy, ichtiofauna, bromowane difenyloetery(b) oraz nikiel(w). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi. W odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – odroczenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych wynika z braku możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalności kosztów. Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 108 o kodzie PLGW60000108. JCWPd nr 108 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd nr 108 została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.
    Z uwagi na charakter i zakres prac oraz ich lokalizację – instalacja podziemna – realizacja gazociągu nie wpłynie na krajobraz. Ze względu na charakter inwestycji, brak znaczących emisji gazów cieplarnianych czy ciepła przedsięwzięcie nie wpłynie  na nasilanie się zmian klimatycznych. Ryzyko wystąpienia wypadków zagrażających zdrowiu i życiu pracowników podczas realizacji przedsięwzięcia będzie minimalizowane przez utrzymywanie w dobrym stanie technicznym maszyn i urządzeń oraz utrzymywanie wyposażenia zaplecza w sprzęt przeciw pożarowy oraz przestrzeganie przepisów BHP. Na oddziaływanie gazociągu na środowisko i zdrowie ludzi będzie miał wpływ jego stan techniczny. W ramach utrzymania właściwego stanu technicznego gazociągu będą przeprowadzone: kontrole okresowe gazociągu oraz obiektów towarzyszących i ochrony antykorozyjnej, pomiary i badania oraz przeglądy i konserwacje.
    Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania  na środowisko.
    W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do rozpatrzenia przedłożono komplet dokumentacji. W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji organ jako dowód dopuścił wszystko, co mogło przyczynić się do właściwego rozstrzygnięcia sprawy,co do istoty, a podstawą do jej rozstrzygnięcia była ocena całego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, czym organ spełnił warunki art. 75 § 1 i art. 80 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta Żarów postanowił jak w sentencji.
    Wydanie powyższej decyzji podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żarowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.

POUCZENIE
    Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów      w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta Żarów
znak: RiOŚ.6220.2.2023 z dnia 30 października 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
p.n.: „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN150/100/80 mm i ciśnieniu 1,6 MPa od odgałęzienia do SRP Mickiewicza w Żarowie do zasuwy liniowej Żarów w Siedlimowicach". Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek nr ewid.: 381/3, 391, 382 obręb Żarów; 520/1, 520/2, 520/3, 167, 455/3, 455/2, 454/1, 454/5, 209, 437/2, 28, 498, 37, 35, 511/1, 590/2, 48/4, 48/1, 510, 47/1, 49, 445, 512, 447, 67/1, 67/8, 67/6, 540/22, 549, 554, 539/2, 552, 449, 550, 452/2, 551 obręb Mrowiny; 255/2, 274/1, 274/2, 274/3, 275/4, 231/4, 231/6, 232/3, 233/4, 234/4, 289, 288, 235/4, 236/3, 237/5, 237/7, 238/3, 239/4 obręb Pożarzysko; 136/1, 137, 146, 2/1, 56/2 obręb Siedlimowice.
    Planowana inwestycja polegać będzie na budowie gazociągu stalowego DN150/100/80 mm i ciśnieniu 1,6 MPa o długości ok. 6 200 m. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach znajdujących się w obrębie Żarów, Mrowiny, Pożarzysko oraz Siedlimowice, gmina Żarów. Początek budowy będzie stanowiło włączenie do istniejącego gazociągu DN150 za odejściem do stacji redukcyjno-pomiarowej na działce nr ewid. 381/3, obręb  Żarów, końcem będzie włączenie do istniejącego gazociągu przy istniejącej zasuwie DN150 na działce nr ewid. 56/2, obręb Siedlimowice. Projektowany gazociąg w całości zastąpi istniejący gazociąg DN150/100/80 mm, który trwale zostanie wyłączony z eksploatacji. Lokalizacja gazociągu istniejąca oraz planowana przewidziana jest na terenie w głównej mierze: łąk, gruntów ornych oraz na pastwiskach porośniętych trawami i krzewami. Dla projektowanego gazociągu będzie wyznaczona strefa kontrolowana  o szerokości 2 m, po 1 m z każdej ze stron osi gazociągu. Odległość gazociągu od istniejącej zabudowy jednorodzinnej wynosi około 5 m od najbliższych budynków. Gazociąg przebiegać będzie w kierunku południowo-zachodnim od zabudowań. Gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia będzie ułożony w wykopie na głębokości ok. 1,3 m, pod minimalnym przykryciem ok. 1,1 m licząc od górnej płaszczyzny rury do poziomu gruntu. Może zaistnieć większe zagłębienie gazociągu uwarunkowane uzgodnieniami z zarządcami dróg, itp. Część gazociągu prowadzona będzie wzdłuż istniejącego gazociągu DN200, odległość między osiami wyniesie około 3,5m. Gazociąg wykonany zostanie z rur stalowych łączonych poprzez spawanie, energia do spawania będzie dostarczana z agregatów prądotwórczych. Rury będą posiadały fabryczną izolację antykorozyjną, spoiny badane będą metodami nieniszczejącymi. Miejsca połączenia rur układanych w wykopach oraz w rurach osłonowych zaizolowane będą opaskami termokurczliwymi. Orurowanie naziemne zaizolowane zostanie przed korozją odpowiednio dobranymi farbami. Wykonana sieć gazowa przed oddaniem do eksploatacji będzie poddana próbie wytrzymałości hydrostatycznej.
    Skrzyżowania z drogami będą wykonane takimi metodami jak: metoda bezwykopowa, tj. metodą przecisku lub mikrotunelingu bez naruszenia konstrukcji drogi, a także metodą wykopu otwartego. Skrzyżowania z ciekami wodnymi zostaną wykonane bezwykopowo metodą przecisku

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.10.2023, 14:57
Dokument oglądany razy: 89