Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - GK.6220.3.2023

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pózn. zm.) oraz art. 3, ust. 1, pkt 37 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j Dz. U. z 2019, poz. 1839     z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Jacka Kuliberdę  reprezentującego Inwestora – Bridgestone Diversified Products Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Żarowie, przy ul. Fabrycznej 5, 58-130 poczta Żarów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po uzyskaniu opinii:
• Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia z dnia 30 marca 2023 r., znak: WR.ZZŚ.1.4901.65.2023.JS;
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy – postanowienie nr 49/23 z dnia 05 kwietnia 2023 r., znak: ZNS.9022.4.13.2023;
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - postanowienie z dnia 12 czerwca 2023 r., znak: WOOŚ.4220.231.2023.KS.2;

o r z e k a m:
realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa naziemnego zbiornika na olej opałowy w zabudowie kontenerowej o pojemności 10 m3 wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją oleju opałowego na terenie zakładu Bridgestone Diversified Products Poland Sp. z o. o.   przy ulicy Fabrycznej 5 w Żarowie” realizowanego na działce ewidencyjnej dz. nr 910/2, obręb 0001 Żarów, gm. Żarów, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną i zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji rozlewów olejów.
2. Na każdym etapie inwestycji odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
3. Zbiornik o konstrukcji dwupłaszczowej wykonać na terenie utwardzonym i zapewnić szczelność instalacji.
4. Należy zastosować system monitoringu oraz system alarmujący o ewentualnych wyciekach i nieszczelnościach do przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika magazynowego.
5. Posadowić naziemny stalowy zbiornik na olej opałowy o konstrukcji dwupłaszczowej, wyposażony w system monitoringu szczelności przestrzeni międzypłaszowej.
6. W kontenerze zbiornika umieścić tacę przyzbiornikową służącą do zbierania nadmiaru oleju z ewentualnego przelewu oleju ze zbiornika podczas tankowania.

U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia 01 marca 2023 r. (data wpływu do urzędu 07 marca 2023 r.) złożonym przez Pana Jacka Kuliberdę reprezentującego inwestora –  Bridgestone Diversified Products Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Żarowie, przy ul. Fabrycznej 5, 58-130 poczta Żarów, zwrócono się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia pn.: „Budowa naziemnego zbiornika na olej opałowy w zabudowie kontenerowej o pojemności 10 m3 wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją oleju opałowego na terenie zakładu Bridgestone Diversified Products Poland Sp. z o. o. przy ulicy Fabrycznej 5 w Żarowie” realizowanego na działce ewidencyjnej dz. nr 910/2, obręb 0001 Żarów, gm. Żarów, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie.
Do wniosku przedłożona została Karta informacyjna przedsięwzięcia, sporządzona przez zespół autorów kierowany przez Panią Izabelę Wawrzyniak (luty 2023 r.), zwana dalej Kip wraz z załącznikami.
Na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) - zwana dalej ustawą ooś, stwierdzono, że Kip oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są kompletne. Zawiadomieniem znak: GK.6220.3.2023 z dnia 20 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, poinformowano o tym fakcie strony postępowania.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany:
• zgodnie z §3, ust. 1, pkt 37 lit. b: instalacje do naziemnego magazynowania produktów naftowych.

W związku z powyższym, dnia 20 marca 2023 r., zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 49/23, z dnia 05 kwietnia 2023 r., znak: ZNS.9022.4.13.2023 stwierdził, że dla przedmiotowego postępowania nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WR.ZZŚ.1.4901.65.2023.JS z dnia 30 marca 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 05 kwietnia 2023 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał wymagania, które należy określić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 06 kwietnia 2023 r., znak: WOOŚ.4220.231.2023.KS.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił o niemożności rozpatrzenia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność analizy materiału dowodowego. Następnie pismem z dnia 22 maja 2023 r., znak: WOOŚ.4220.231.2023.KS.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił iż z uwagi na konieczność analizy materiału dowodowego nie może rozpatrzyć przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. Następnie postanowieniem z dnia 12 czerwca 2023 r., znak: WOOŚ.4220.231.2023.KS.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał warunki, które należy określić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomieniem z dnia 14 czerwca 2023 r., znak: GK.6220.3.2023 Burmistrz Miasta Żarów poinformował strony postępowania administracyjnego o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Miasta Żarów odstępując od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko uwzględnił szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.). Na podstawie informacji przedstawionej przez Wnioskodawcę analizowano skalę inwestycji, usytuowanie, charakter przedsięwzięcia, zakres robót, czas trwania oraz emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia. Wzięto pod uwagę również stanowiska organów współdziałających, w tym warunki wskazane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WR.ZZŚ.1.4901.65.2023.JS, oraz warunki wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem znak: WOOŚ.4220.231.2023.KS.2, które przeniesiono do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie polegać będzie na posadowieniu naziemnego zbiornika na olej opałowy o pojemności 10 m3 na terenie zakładu Bridgestone Diversified Products Poland     Sp. z o. o. przy ul. Fabrycznej 5 w Żarowie, na działce ewid. nr 910/2, obręb 0001 Żarów, w gminie Żarów, w powiecie świdnickim, w województwie dolnośląskim.

Teren, na którym planowane jest zamierzenie, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXXVII/219/2001 z dnia 15 listopada 2001 r. dot. terenu obejmującego część miasta Żarowa oraz części wsi Mrowiny    i Łażany w Gminie Żarów (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 11 stycznia 2001 r., Nr 1, poz. 11). Działka objęta wnioskiem oznaczona jest symbolem C.1P/U – tereny zabudowy produkcyjno – usługowej (86%) oraz KZ1/2 – ulica klasy zbiorczej (14%). Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 910/2, obręb 0001 Żarów zajmuje powierzchnię ok. 0,78 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów działka jest oznaczona symbolem Ba – tereny przemysłowe.

Teren przedmiotowej działki jest ogrodzony, częściowo zabudowany, utwardzony, miejscami porośnięty zielenią niską i średnią. Na terenie przedmiotowej działki znajduje się budynek produkcyjny z częścią socjalną, parking, instalacja fotowoltaiczna, zbiornik ppoż., ciągi komunikacyjne oraz podziemna infrastruktura techniczna, w postaci sieci i przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczne, teletechniczne, gazowe.

W otoczeniu Zakładu, znajdują się tereny aktywności gospodarczej z zabudową produkcyjno-usługową, tereny komunikacyjne oraz tereny pól uprawnych i nieużytków (przeznaczone pod zabudowę produkcyjno-przemysłową).

Odległość najbliższej zabudowy mieszkaniowej (zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) od terenu inwestycji w linii prostej, w kierunku południowo- wschodnim, wynosi ok. 530 m.

W ramach przedsięwzięcia planuje się posadowienie naziemnego zbiornika na olej opałowy o pojemności 10 m3, w zabudowie kontenerowej, wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją oleju opałowego na terenie istniejącego zakładu prowadzącego działalność polegająca na produkcji metalowo-gumowych części do maszyn rolniczych i budowlanych oraz gumowych odbojników do zawieszeń samochodów ciężarowych. Inwestycja ma na celu zapewnienie alternatywnego źródła paliwa na cele wytwarzania pary technologicznej do procesów produkcyjnych (na potrzeby funkcjonowania pras wulkanizacyjnych). Przedsięwzięcie obejmuje również wymianę istniejącego palnika gazowego na kotle parowym KP2 na palnik gazowo-olejowy oraz montaż instalacji doprowadzenia oleju opałowego ze zbiornika do palnika gazowo-olejowego. Planowany zbiornik w zabudowie kontenerowej zostanie posadowiony na terenie zielonym przy wschodniej granicy terenu zakładu, pomiędzy zbiornikiem przeciwpożarowym a parkingiem dla samochodów osobowych, w sąsiedztwie kotłowni zlokalizowanej w budynku produkcyjnym. Wielkość powierzchni, która ulegnie przekształceniu w ramach planowanego przedsięwzięcia wynosi 15,5 m2.

Zakres prac na zewnątrz kotłowni obejmuje: wykonanie płyty żelbetowej o powierzchnia 15,5 m2 dla posadowienia zbiornika w zabudowie kontenerowej, montaż naziemnego zbiornika na olej opałowy o pojemności 10 m3 i średnicy 2000 mm i długości 4124 mm, wykonanie instalacji paliwowej łączącej zbiornik naziemny 10 m3 z palnikiem gazowo-olejowym kotła KP2 w kotłowni zakładowej. Na potrzeby posadowienia płyty fundamentowej zostanie wykonany wykop do głębokości 80 cm w celu wymiany gruntu na piasek zagęszczany. Przewiduje się również ułożenie kostki brukowej w celu wykonania dojścia do kontenera. Instalacja olejowa ze zbiornika oleju do modułu pompowego w kotłowni zostanie wykonana pod drogą zakładową metodą przecisku podziemnego. Parametry płyty fundamentowej będą następujące: 2,5 m x 6,2 m o grubości 35 cm. Kontener będzie posiadał następujące wymiary: 6083 mm x 2438 mm o wysokości 3153 mm. Montowany będzie zbiornik dwupłaszczowy wykonany ze stali. Wyposażenie zbiornika będzie następujące: właz 270 mm z uszczelką gumową, służący do wchodzenia  i wychodzenia ze zbiornika, pokrywa włazu. Zbiornik będzie wyposażony w zabezpieczenia eksploatacyjne takie jak: system elektrycznych kabli grzewczych umieszczonych pod izolacją zbiornika (co ma na celu utrzymanie prawidłowej temperatury i przeciwdziałanie wytracaniu się parafiny w przewodach instalacji paliwowej), suchy układ kontroli szczelności do kontroli wycieków do przestrzeni międzypłaszczowej, układ kontroli poziomu oleju w zbiorniku z alarmem spadku poziomo oleju w zbiorniku poniżej zadanego bezpiecznego poziomu. W kontenerze zbiornika zastosowana zostanie taca przyzbiornikowa do zbierania nadmiaru oleju z ewentualnego przelewu oleju ze zbiornika. Warunki określone w punktach od I.3 do I.6 nałożono w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem olejem.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia głównym źródłem emisji do powietrza będzie praca maszyn i urządzeń montażowych oraz transport materiałów na teren budowy. Źródłami emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu na etapie realizacji będą praca maszyn budowlanych oraz przejazdy samochodów transportowych. Nie przewiduje się zastosowania szczególnych środków minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia z etapu realizacji poza prowadzeniem prac w porze dnia.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano montaż stalowego zbiornika dwupłaszczowego, poziomego. W zbiorniku będzie magazynowane paliwo płynne w postaci oleju opałowego lekkiego III klasy. Zbiornik uzupełniany będzie ok. 5 razy w miesiącu, w okresie 2 miesięcy w roku. Eksploatacja zbiornika będzie się wiązać ze znikomą emisją do powietrza węglowodorów aromatycznych i alifatycznych podczas tankowania zbiornika z autocysterny. Zbiornik będzie napełniany za pomocą pompy tłoczącej. Zapewnione zostaną szczelne połączenia pomiędzy instalacją paliwową a cysterną dostarczającą paliwo do zbiornika, zabezpieczające przed wyciekiem oleju. W związku z planowaną inwestycją zidentyfikowano następujące znaczące źródła emisji substancji do powietrza: spalanie oleju opałowego w kotle parowym o mocy cieplnej 1450 kW przez dwa miesiące w roku oraz transport autocysterny do uzupełniania paliwa w zbiorniku. Na terenie zakładu funkcjonują jeszcze inne źródła emitujące spaliny: urządzenia spalające gaz, ciągi komunikacyjne, po których odbywa się ruch samochodowy oraz parkingi. Ponadto na terenie zakładu funkcjonują źródła emisji substancji do powietrza z procesów technologicznych oraz planowany jest zasilany gazem dopalacz RTO emitowanych substancji.

Dla tego zakładu, w ramach odrębnego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Miasta Żarów postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na planowane emisje do powietrza atmosferycznego, w szczególności LZO. Eksploatacja objętych niniejszym wnioskiem zbiornika na olej opałowy oraz palnika gazowo-olejowego nie powinna powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia określonych rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).W przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla niniejszego zakładu dokonana zostanie pełna analiza oddziaływania zakładu w zakresie emisji substancji do powietrza.

W fazie eksploatacji zbiornika ruch autocystern i operacje napełniania zbiornika będą źródłem hałasu. Jednak z uwagi na znaczne oddalenie od najbliższych terenów chronionych akustycznie nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu.

Na etapie realizacji inwestycji będą wytwarzane typowe odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych i porządkowych (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej), użytkowaniem sprzętu budowlanego (m.in. odpad niebezpieczny w postaci zużytych sorbentów) oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego. Masy ziemne powstające w wyniku prac ziemnych będą mogły być wykorzystane na terenie zakładu, np. do niwelacji terenu. Wytwarzane odpady będą gromadzone selektywnie w wyznaczonych punktach placu budowy w kontenerach/pojemnikach oraz pryzmach. Po zebraniu odpowiedniej ilości odpadów zostaną przekazane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów. Źródłem odpadów powstających w związku z eksploatacją planowanej instalacji będą prace serwisowe. Powstające podczas prac konserwacyjnych odpady będą zagospodarowywane przez wykonawcę tych prac.

Aktualnie woda na terenie zakładu wykorzystywana jest na cele socjalno-bytowe, p.poż oraz do procesów technologicznych. Woda dostarczana jest z istniejącego wodociągu. Budowa zbiornika nie będzie wiązała się ze wzrostem zapotrzebowania na wodę. Gospodarka ściekami bytowymi na etapie realizacji inwestycji rozwiązana zostanie w oparciu o przenośną toaletę, okresowo opróżnianą przez uprawnioną firmę. Aktualnie ścieki bytowe na terenie zakładu powstają w węzłach sanitarnych. Powstałe ścieki odprowadzane są trzema wylotami do miejskiej kanalizacji sanitarnej biegnącej w ulicy Fabrycznej. Ścieki przemysłowe powstające w Zakładzie odprowadzane są wylotem nr 1 do kanalizacji sanitarnej biegnącej w ulicy Fabrycznej, a następnie oczyszczane są przez oczyszczalnię ścieków w Żarowie. Budowa zbiornika nie będzie wiązała się z powstaniem ścieków przemysłowych. Wody opadowe lub roztopowe z terenu zakładu pochodzą z połaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych. Wody opadowe wprowadzane są do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, a następnie wprowadzane są do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez studzienkę Sd1. Wody opadowe z terenu drogi wewnętrznej dojazdowej, jak do tej pory będą odprowadzane do wewnętrznej kanalizacji deszczowej, a następnie do miejskiej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachu kontenera, będą odprowadzane do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, a następnie wprowadzane będą do miejskiej kanalizacji deszczowej. Do neutralizacji niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych wykorzystywane będą środki do neutralizacji (np. sorbenty hydrofobowe, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rękawy sorpcyjne). Tankowanie sprzętu wykorzystywanego podczas budowy odbywać się będzie z wykorzystaniem przenośnych szczelnych zbiorników na paliwo, cystern samochodowych lub poza obszarem budowy, w bazie transportowo-sprzętowej. W przypadku tankowania maszyn budowlanych na terenie budowy przewiduje się zastosowanie mat izolacyjnych.

Na terenie zakładu istnieje system ochrony przeciwpożarowej. Na wypadek sytuacji awaryjnych opracowano plany awaryjne. Przed uruchomieniem planowanej instalacji do magazynowania oleju opałowego, opracowana i wdrożona zostanie również instrukcja postępowania na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń wynikających z funkcjonowania przedsięwzięcia (np. wycieku paliwa).

    Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, obszary wodno–błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek), a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). Najbliżej położony obszar chroniony: Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” zlokalizowany jest w odległości około 3,7 km w kierunku wschodnim od inwestycji, a najbliższy obszar Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Zbiornik Mietkowski PLB020004 zlokalizowany jest w odległości około 5,3 km w kierunku wschodnim od inwestycji. W ramach sieci obszarów chronionych Natura 2000 w odległości około 12 km na wschód zlokalizowany jest  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Przeplatki nad Bystrzycą (PLH020055). W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się korytarze ekologiczne.

Mając na uwadze powyższe, lokalizację inwestycji na terenie przemysłowym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego, w tym na obszary Natura 2000.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy o kodzie RW600011134899. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) – JCWP Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakimi są: umiarkowany stan ekologiczny i stan chemiczny, który dla złagodzonych wskaźników benzo(a)piren(w) jest poniżej stanu dobrego, a dla pozostałych wskaźników to stan dobry. Dla JCWP Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 i ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej i przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego JCWP do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, fluoranten(w), bromowane difenyloetery(b), heptachlor(b) oraz przewodność elektrolityczna właściwa w temp. 20°C, makrofity indeks rzeczny, makrobezkręgowce bentosowe, benzo(a)piren(w). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi. W odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – odroczenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych wynika z braku możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalności kosztów. Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 108 o kodzie PLGW60000108. JCWPd nr 108 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd nr 108 została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren inwestycji nie jest położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do rozpatrzenia przedłożono komplet dokumentacji. W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji organ jako dowód dopuścił wszystko, co mogło przyczynić się do właściwego rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty, a podstawą do jej rozstrzygnięcia była ocena całego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, czym organ spełnił warunki art. 75 § 1 i art. 80 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta Żarów postanowił jak w sentencji.

Wydanie powyższej decyzji podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żarowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
pn.: „Budowa naziemnego zbiornika na olej opałowy w zabudowie kontenerowej o pojemności 10 m3 wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją oleju opałowego na terenie zakładu Bridgestone Diversified Products Poland Sp. z o. o. przy ulicy Fabrycznej 5 w Żarowie” realizowanego na działce ewidencyjnej dz. nr 910/2, obręb 0001 Żarów, gm. Żarów, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie.

W ramach przedsięwzięcia planuje się posadowienie naziemnego zbiornika na olej opałowy o pojemności 10 m3, w zabudowie kontenerowej, wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją oleju opałowego na terenie istniejącego zakładu prowadzącego działalność polegająca na produkcji metalowo-gumowych części do maszyn rolniczych i budowlanych oraz gumowych odbojników do zawieszeń samochodów ciężarowych. Inwestycja ma na celu zapewnienie alternatywnego źródła paliwa na cele wytwarzania pary technologicznej do procesów produkcyjnych (na potrzeby funkcjonowania pras wulkanizacyjnych). Przedsięwzięcie obejmuje również wymianę istniejącego palnika gazowego na kotle parowym KP2 na palnik gazowo-olejowy oraz montaż instalacji doprowadzenia oleju opałowego ze zbiornika do palnika gazowo-olejowego. Planowany zbiornik w zabudowie kontenerowej zostanie posadowiony na terenie zielonym przy wschodniej granicy terenu zakładu, pomiędzy zbiornikiem przeciwpożarowym a parkingiem dla samochodów osobowych, w sąsiedztwie kotłowni zlokalizowanej w budynku produkcyjnym. Wielkość powierzchni, która ulegnie przekształceniu w ramach planowanego przedsięwzięcia wynosi 15,5 m2.

Zakres prac na zewnątrz kotłowni obejmuje: wykonanie płyty żelbetowej dla posadowienia zbiornika w zabudowie kontenerowej, montaż naziemnego zbiornika na olej opałowy o pojemności 10 m3 i średnicy 2000 mm i długości 4124 mm, wykonanie instalacji paliwowej łączącej zbiornik naziemny 10 m3 z palnikiem gazowo-olejowym kotła KP2 w kotłowni zakładowej. Na potrzeby posadowienia płyty fundamentowej zostanie wykonany wykop do głębokości 80 cm w celu wymiany gruntu na piasek zagęszczany. Przewiduje się również ułożenie kostki brukowej w celu wykonania dojścia do kontenera. Instalacja olejowa ze zbiornika oleju do modułu pompowego w kotłowni zostanie wykonana pod drogą zakładową metodą przecisku podziemnego. Parametry płyty fundamentowej będą następujące: 2,5 m x 6,2 m o grubości 35 cm. Kontener będzie posiadał następujące wymiary: 6083 mm x 2438 mm o wysokości 3153 mm. Montowany będzie zbiornik dwupłaszczowy wykonany ze stali. Zbiornik będzie wyposażony w zabezpieczenia eksploatacyjne takie jak: system elektrycznych kabli grzewczych umieszczonych pod izolacją zbiornika (co ma na celu utrzymanie prawidłowej temperatury i przeciwdziałanie wytracaniu się parafiny w przewodach instalacji paliwowej), suchy układ kontroli szczelności do kontroli wycieków do przestrzeni międzypłaszczowej, z alarmem spadku poziomo oleju w zbiorniku poniżej zadanego bezpiecznego poziomu.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.07.2023, 15:00
Dokument oglądany razy: 95