Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - GK.6220.1.2023

DECYZJA  O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pózn. zm.) oraz art. 3, ust. 1, pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j Dz. U. z 2019, poz. 1839 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Ewelinę Dryzek reprezentującą inwestora - Ewę Siemińską prowadzącą działalność gospodarczą jako EL-WIND Ewa Siemińska, Tymienice 50F, 98-220 Zduńska Wola, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po uzyskaniu opinii:
• Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia z dnia 16 marca 2023 r., znak: WR.ZZŚ.1.4901.52.2023.JS;
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy – postanowienie nr 40/23 z dnia 21 marca 2023 r., znak: ZNS.9022.4.10.2023;
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - postanowienie z dnia    06 lipca 2023 r., znak: WOOŚ.4220.185.2023.MK.6;
o r z e k a m:
realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowo - rozdzielczymi średniego napięcia na działkach nr ewid.: 122, 123/8, 123/4, 123/5, 191/2, 202/1 obręb Kruków, gmina Żarów” i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną oraz zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji ewentualnych rozlewów olejów.
2. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
3.W przypadku zastosowania transformatora olejowego należy stację transformatorową wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności minimum 100 % zawartości oleju, zapewniającą zatrzymanie wszelkich wycieków oraz uniemożliwiającą przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego.

U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia 01 lutego 2023 r. (data wpływu do urzędu 03 lutego 2023 r.)  złożonym przez Panią Ewelinę Dryzek reprezentującą inwestora - Ewę Siemińską prowadzącą działalność gospodarczą jako EL-WIND Ewa Siemińska, Tymienice 50F, 98-220 Zduńska Wola, zwrócono się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowo- rozdzielczymi średniego napięcia na działkach nr ewid.: 122, 123/8, 123/4, 123/5, 191/2, 202/1 obręb Kruków, gmina Żarów”.
Do wniosku przedłożona została Karta informacyjna przedsięwzięcia, sporządzona przez Panią Ewelinę Dryzek (styczeń 2023 r.), zwana dalej Kip wraz z załącznikami.

Na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pózn. zm.) - zwana dalej ustawą ooś, stwierdzono, że Kip oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są kompletne. Zawiadomieniem w formie obwieszczenia znak: GK.6220.1.2023 z dnia 03 marca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, poinformowano o tym fakcie strony postępowania.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany:
• zgodnie z §3, ust. 1, pkt 54 lit. b: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

W związku z powyższym, dnia 03 marca 2023 r., zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 40/23,      z dnia 21 marca 2023 r., znak: ZNS.9022.4.10.2023 stwierdził, że dla przedmiotowego postępowania nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WR.ZZŚ.1.4901.52.2023.JS z dnia 16 marca 2023 r. (data wpływu       do tut. urzędu 21 marca 2023 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał wymagania, które należy określić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

     Pismem z dnia 22 marca 2023 r., znak: WOOŚ.4220.185.2023.MK.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał Inwestora do uzupełnień, jednocześnie pismem z dnia 22 marca 2023 r., znak: WOOŚ.4220.185.2023.MK.2 informując o niemożności rozpatrzenia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. Następnie pismem z dnia 15 maja 2023 r., znak: WOOŚ.4220.185.2023.MK.3 ponownie wezwał Inwestora do uzupełnień, jednocześnie pismem z dnia 22 marca 2023 r., znak: WOOŚ.4220.185.2023.MK.4 informując o niemożności rozpatrzenia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. W następnej kolejności pismem z dnia 30 czerwca 2023 r., znak: WOOŚ.4220.185.2023.MK.5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił, iż z uwagi na konieczność analizy materiału dowodowego sprawa nie może być rozpatrzona w terminie wyznaczonym w piśmie WOOŚ.4220.185.2023.MK.4. Następnie postanowieniem z dnia 06 lipca 2023 r., znak: WOOŚ.4220.185.2023.MK.5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomieniem w formie obwieszczenia z dnia 10 lipca 2023 r. organ poinformował strony postępowania administracyjnego o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Miasta Żarów odstępując od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko uwzględnił szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pózn. zm.). Na podstawie informacji przedstawionej przez Wnioskodawcę analizowano skalę inwestycji, usytuowanie, charakter przedsięwzięcia, zakres robót, czas trwania oraz emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia. Wzięto pod uwagę również stanowiska organów współdziałających, w tym warunki wskazane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WR.ZZŚ.1.4901.52.2023.JS, które przeniesiono do niniejszej decyzji     o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 122, 123/8, 123/4, 123/5, 191/2, 202/1, obręb Kruków, gm. Żarów. Teren, na którym zaplanowano realizację przedsięwzięcia, stanowią grunty orne niskich klas bonitacyjnych RIVa, RIVb, RV. Niewielki fragment w północnej części działki 123/8 zajęty jest przez las. Całkowita powierzchnia działek wynosi ok. 8,6 ha. Planowana elektrownia zajmie powierzchnię ok. 8,5 ha. Planuje się budowę elektrowni fotowoltaicznej składającą się z maksymalnie 20 000 paneli o mocy pojedynczego ogniwa od 450W do 800W połączonych ze sobą oraz posadowionych na stalowej konstrukcji o wysokości do 5 m. Projektowana inwestycja podłączona zostanie do krajowego systemu elektroenergetycznego linią kablową średniego napięcia oraz wpięta do istniejącej linii SN lub stacji GPZ zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej. Farma fotowoltaiczna będzie się składać również z następujących elementów: max. 350 sztuk inwerterów fotowoltaicznych, kontenerowe stacje transformatorowo – rozdzielcze nn/SN.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 800 metrów (zabudowa mieszkaniowa w miejscowości Kruków) od planowanej inwestycji. Ponadto teren inwestycji graniczy od północy z obszarem oznaczonym w mpzp jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren przeznaczony pod inwestycję objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Działki nr ewid. 122, 123/8, 123/4, 123/5 objęte są planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie Nr XLIV/360/2022 z dnia 6 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 23 listopada     2022 r., poz. 5655) z przeznaczeniem 1.Pe (działka nr ewid. 122) oraz 2.Pe (działka nr ewid 123/8, 123/4, 123/5). Symbole 1.Pe i 2.Pe oznaczają tereny rozmieszczenia instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW. Działka nr ewid. 191/2 oznaczona jest symbolem KDW – teren drogi wewnętrznej. Działka nr ewid. 202/1 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie Nr LVIII/400/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 19 listopada 2018 r., poz. 5765). Działka jest oznaczona na mapie symbolem KDr4 – tereny dróg transportu rolnego. Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie wiązało się będzie z wykonaniem następujących prac: dostarczenie komponentów budowlanych, montaż konstrukcji pod panele przy użyciu wiertnicy lub innego urządzenia, montaż paneli fotowoltaicznych, budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej w postaci podziemnego ciągu kablowego, budowa przyłącza kablowego pomiędzy kontenerową stacją transformatorową, a punktem wpięcia wraz z przyłączeniem elektrowni fotowoltaicznej do krajowego systemu elektroenergetycznego. W przypadku planowanej inwestycji przewiduje się budowę max 4 transformatorów osadzonych w kontenerowych stacjach transformatorowo – rozdzielczych. Stacja składać się będzie monolitycznych elementów żelbetowych, wykonana na odpowiedniej klasie fundamentu o wymiarach 15m x 10m i wysokości do 4 m.

W ramach inwestycji zaplanowano zastosowanie transformatorów suchych w izolacji żywicznej lub mokrych w izolacji olejowej. W przypadku instalacji transformatora olejowego, będzie on wyposażony w szczelną misę. Warunek zastosowania misy olejowej o pojemności minimum 100 % zawartości oleju, zapewniającą zatrzymanie wszelkich wycieków oraz uniemożliwiającą przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego nałożono w punkcie I.3 w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancją niebezpieczną (olejem elektroizolacyjnym).

Cały obszar inwestycji zostanie ogrodzony płotem zabezpieczającym przed wtargnięciem osób niepożądanych. Linie kablowe niskiego napięcia łączące inwertery ze stacją transformatorową umieszczone zostaną w ziemi. Ziemia z wykopów zostanie ułożona na boku oraz będzie stanowiła materiał do zasypania tras kablowych. Kable nie zostaną poprowadzone przez cieki wodne oraz rowy melioracyjne.

Planowane przedsięwzięcie może być uciążliwe na etapie wykonywania prac budowlanych. Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych. Wskutek pracy maszyn i urządzeń budowlanych będzie również powstawał hałas. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i punktowy. Oddziaływania ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Powyższe uciążliwości będą miały charakter lokalny i przejściowy. Prace wykonywane będą w godzinach od 600  do 2200. Ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy gromadzone będą w przenośnych toaletach, opróżnianych przez uprawnione podmioty. Zaplecze budowy będzie zaopatrzone w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów olejów. Odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji będą przekazywane uprawnionym podmiotom.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Emisja zanieczyszczeń do powietrza powodowana przez okresowy transport gotowych elementów, nie wpłynie znacząco na pogorszenie istniejącego stanu powietrza atmosferycznego. Na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej powstaną odpady związane z prowadzonymi pracami serwisowymi, odpady te będą usuwane przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Odpady nie będą składowane na terenie inwestycji. Funkcjonowanie elektrowni nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować powstawania ścieków sanitarnych (brak stałej obsługi). Czyszczenie paneli będzie się odbywać bez użycia środków chemicznych. Panele będą okresowo oczyszczane wodą destylowaną, co nie wpłynie negatywnie na stan środowiska wodno – glebowego. Możliwe jest również czyszczenie paneli w sposób suchy za pomocą specjalnych szczotek. Wody opadowe oraz roztopowe podczas funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej będą swobodnie spływać po powierzchni paneli i wsiąkać do gruntu w bezpośrednim ich sąsiedztwie. W przypadku mycia paneli na mokro szacunkowe zapotrzebowanie na wodę w czasie eksploatacji inwestycji wyniesie ok. 50 – 90 m3/rok.

Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien stanowić ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej. Planowane przedsięwzięcie, na etapie realizacji nie powinno wpłynąć znacząco na zmiany klimatu.

W zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r.,  poz. 1336).

Najbliżej położony obszar chroniony: Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” zlokalizowany jest w odległości około 3,3 km, a najbliższy obszar Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Zbiornik Mietkowski PLB020004 zlokalizowany jest w odległości około 4,5 km. W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się korytarze ekologiczne.

Mając na uwadze powyższe oraz lokalizację na gruntach ornych, brak konieczności wycinki drzew i krzewów, a także wskazane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązania chroniące środowisko, tj. m. in.:
• teren inwestycji będzie ogrodzony w taki sposób, aby nie stanowić bariery dla małych zwierząt (płazów, gadów, małych ssaków) – zapewnione będzie pozostawienie przestrzeni pomiędzy ogrodzeniem a gruntem o wysokości 15 – 20 cm,
• prace ziemne na terenie objętym inwestycją prowadzone będą poza sezonem lęgowym ptaków (tj. w okresie od 15 sierpnia do 1 marca), bądź w sezonie lęgowym po uprzednim sprawdzeniu terenu przez specjalistę ornitologa pod kątem gniazdowania chronionych gatunków ptaków,
• ogrodzenie inwestycji zlokalizowane będzie w odległości minimum 5 metrów od granicy kompleksu leśnego, sąsiadującego z terenem przeznaczonym pod inwestycje od strony zachodniej,
• panele fotowoltaiczne będą wyposażone w powłokę antyrefleksyjną,
• w trakcie prowadzenia prac przewiduje się regularną kontrolę terenu budowy, w szczególności wykopów, pod kątem ewentualnego uwięzienia w nich drobnych kręgowców, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego, w tym obszary Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy o kodzie PLRW600011134899. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) – JCWP Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakimi są: umiarkowany stan ekologiczny i stan chemiczny, który dla złagodzonych wskaźników benzo(a)piren(w) jest poniżej stanu dobrego, a dla pozostałych wskaźników to stan dobry. Dla JCWP Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej i przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego JCWP do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, fluoranten(w), bromowane difenyloetery(b), heptachlor(b) oraz przewodność elektrolityczna właściwa w temp. 20°C, makrofity indeks rzeczny, makrobezkręgowce bentosowe, benzo(a)piren(w). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi. Osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE) – odroczenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych wynika z braku możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 108 o kodzie PLGW60000108. JCWPd nr 108 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd nr 108 została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren inwestycji nie jest położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do rozpatrzenia przedłożono komplet dokumentacji. W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji organ jako dowód dopuścił wszystko, co mogło przyczynić się do właściwego rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty, a podstawą do jej rozstrzygnięcia była ocena całego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, czym organ spełnił warunki art. 75 § 1 i art. 80 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta Żarów postanowił jak w sentencji.

Wydanie powyższej decyzji podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żarowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów      w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta Żarów
znak: GK.6220.1.2023 z dnia 03 sierpnia 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach


CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
p. n.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowo - rozdzielczymi średniego napięcia na działkach nr ewid.: 122, 123/8, 123/4, 123/5, 191/2, 202/1 obręb Kruków, gmina Żarów”

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 122, 123/8, 123/4, 123/5, 191/2, 202/1, obręb Kruków, gm. Żarów. Teren, na którym zaplanowano realizację przedsięwzięcia, stanowią grunty orne niskich klas bonitacyjnych RIVa, RIVb, RV. Niewielki fragment w północnej części działki 123/8 zajęty jest przez las. Całkowita powierzchnia działek wynosi ok. 8,6 ha. Planowana elektrownia zajmie powierzchnię ok. 8,5 ha. Planuje się budowę elektrowni fotowoltaicznej składającą się z maksymalnie 20 000 paneli o mocy pojedynczego ogniwa od 450W do 800W połączonych ze sobą oraz posadowionych na stalowej konstrukcji o wysokości do 5 m. Projektowana inwestycja podłączona zostanie do krajowego systemu elektroenergetycznego linią kablową średniego napięcia oraz wpięta do istniejącej linii SN lub stacji GPZ zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej. Farma fotowoltaiczna będzie się składać również z następujących elementów: max. 350 sztuk inwerterów fotowoltaicznych, kontenerowe stacje transformatorowo – rozdzielcze nn/SN.

W ramach inwestycji zaplanowano zastosowanie transformatorów suchych w izolacji żywicznej lub mokrych w izolacji olejowej. W przypadku instalacji transformatora olejowego, będzie on wyposażony w szczelną misę. Warunek zastosowania misy olejowej o pojemności minimum 100 % zawartości oleju, zapewniającą zatrzymanie wszelkich wycieków oraz uniemożliwiającą przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego nałożono w punkcie I.3 w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancją niebezpieczną (olejem elektroizolacyjnym).

Cały obszar inwestycji zostanie ogrodzony płotem zabezpieczającym przed wtargnięciem osób niepożądanych. Linie kablowe niskiego napięcia łączące inwertery ze stacją transformatorową umieszczone zostaną w ziemi.

Planowane przedsięwzięcie wiązało się będzie z wykonaniem następujących prac: dostarczenie komponentów budowlanych, montaż konstrukcji pod panele przy użyciu wiertnicy lub innego urządzenia, montaż paneli fotowoltaicznych, budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej w postaci podziemnego ciągu kablowego, budowa przyłącza kablowego pomiędzy kontenerową stacją transformatorową, a punktem wpięcia wraz z przyłączeniem elektrowni fotowoltaicznej do krajowego systemu elektroenergetycznego. W przypadku planowanej inwestycji przewiduje się budowę max 4 transformatorów osadzonych w kontenerowych stacjach transformatorowo – rozdzielczych. Stacja składać się będzie monolitycznych elementów żelbetowych, wykonana na odpowiedniej klasie fundamentu o wymiarach 15m x 10m i wysokości do 4 m.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.08.2023, 13:48
Dokument oglądany razy: 62