Decyzja - RiOŚ.6220.5.2023

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

P O S T A N A W I A M
umorzyć w całości postępowanie wszczęte na wniosek złożony przez Panią Maję Sadowy – Członka Zarządu oraz Pana Leszka Makarowskiego – Członka Zarządu w imieniu Inwestora Mineral Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wesołej 12, 58-379 Czarny Bór w dniu 25 sierpnia 2023 r. (data wpływu tut. do urzędu 25 sierpnia 2023 r.) uzupełniony w dniu 03 października 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 06 października 2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Powiększenie obszaru górniczego Siedlimowice I w obrębie złoża Siedlimowice w granicach własności Inwestora”, w miejscowości Siedlimowice na działkach ewidencyjnych nr 158/2, 159, 157/2, 158/1, obręb 0015 Siedlimowice, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

U Z A S A D N I E N I E
Inwestor -  Mineral Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wesołej 12, 58-379 Czarny Bór reprezentowany przez Panią Maję Sadowy – Członka Zarządu oraz Pana Leszka Makarowskiego – Członka Zarządu, wnioskiem z dnia 25 sierpnia 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 25 sierpnia 2023 r.) uzupełnionym w dniu 03 października 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 06 października 2023 r.) wystąpił do Burmistrza Miasta Żarów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Powiększenie obszaru górniczego Siedlimowice I w obrębie złoża Siedlimowice w granicach własności Inwestora”. Planowane przedsięwzięcie miało być realizowane na działkach ewidencyjnych nr 158/2, 159, 157/2, 158/1, obręb 0015 Siedlimowice, gm. Żarów, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie.
    Pismem z dnia 08 listopada 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 08 listopada 2023 r.) Inwestor – Mineral Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wesołej 12, 58-379 Czarny Bór reprezentowany przez Panią Maję Sadowy – Członka Zarządu oraz Pana Leszka Makarowskiego – Członka Zarządu zawnioskował o wycofanie przedmiotowego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Powiększenie obszaru górniczego Siedlimowice I w obrębie złoża Siedlimowice w granicach własności Inwestora” i pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
    Zgodnie z treścią art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. W tym przypadku wszystkie trzy warunki zostały spełnione, ponieważ o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił Inwestor, na którego żądanie postępowanie zostało wszczęte, strony nie wniosły sprzeciwu i umorzenie decyzji nie jest sprzeczne z interesem społecznym.
    W związku z powyższym Burmistrz Miasta Żarów uznał, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe i na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) orzekł o umorzeniu przedmiotowego postępowania w całości.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od daty doręczenia.
    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.11.2023, 11:53
Dokument oglądany razy: 24