Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej położonej w Żarowie przy ul. Strefowej przeznaczonej na cele rolnicze

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 17.07.2020, 13:19
Data zakończenia przetargu: 25.08.2020, 09:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 25.08.2020, 09:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 743067301
Podlega Ustawie

Nr działki

Pow.
w m2

Nr KW

Forma oddania nieruchomości/opis

Cena wywoławcza

Wys. wadium

Godz. rozpocz.


859/4


5.553


SW1S/00043189/7

Sprzedaż prawa własności
UŻYTEK - ŁIII


38.000 zł


3.800 zł


9
00

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie podanej w tabeli.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 0629 6893 najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2020r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

6. Zbywana nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sądowych oraz notarialnych.

8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest na cele rolne – symbol A. 15R.

9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl

10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 743067301 do dnia przetargu.

11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).

14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).

15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

17. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem i możliwościami zagospodarowania oraz parametrami.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 17.07.2020, 13:19
Dokument oglądany razy: 404