Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej położonej w Mrowinach

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 21.05.2021, 11:13
Data zakończenia przetargu: 29.06.2021, 09:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 29.06.2021, 09:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 743067301
Nie podlega Ustawie

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki  gruntowej niezabudowanej położonej w Mrowinach przy ul. Cichej przeznaczonej  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (brak możliwości zabudowy)

Numer działki – 78
Powierzchnia – 843 m/kw
Numer KW – SW1S/00025865/8
Forma oddania – sprzedaż na własność
Cena wywoławcza – 20000zł
Wysokość wadium – 2000zł
Godz. Rozpoczęcia – 9:00

1. Przetarg odbędzie się 29 czerwca 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, podanej w tabeli, na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2: Santander Bank 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 25 czerwca 2021r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów i usług do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sądowych oraz  notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 743067301.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
11. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 21.05.2021, 11:13
Dokument oglądany razy: 244