Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg publiczny, ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Żarów (osoby zameldowane) na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 15.02.2021, 10:08
Data zakończenia przetargu: 16.03.2021, 09:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 16.03.2021, 09:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 743067301
Podlega Ustawie

Numer działki - 63/4
Powierzchnia - 1755m/kw - lokalu 56,20m/kw
numer KW - SW1S/00023263/4
Położenie - Żarów, ul. Zamkowa 9/8
Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna A.23 MW
Forma oddania - sprzedaż lokalu na własność wraz z udziałem w gruncie 1,86%
Cena wywoławcza - 95000zł w tym 92400zł lokal i 2600zł udział
Wysokość wadium - 9500zł
Godz. rozpoczęcia przetargu - 9:00

1. Przetarg   odbędzie   się   16 marca 2021r.    w   siedzibie   Urzędu   Miejskiego   w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie, Santander Bank 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 12 marca 2021r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów i usług zbywany lokal zwolniony jest z podatku VAT.
7. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
8. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 743067301.
9. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
10. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
12. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu.
15. Lokal usytuowany jest na 2 kondygnacjach: kuchnia, przedpokój i 2 pokoje na II piętrze a pokój ze spiżarką na poddaszu.
16. Przetarg został ograniczony na wniosek mieszkańców.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.02.2021, 10:08
Dokument oglądany razy: 100