Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg - nieruchomości gruntowe niezabudowane w Żarowie

Ta strona z dnia 05.08.2021, 14:53 została usunięta
Z powodu: archiwizacja
Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 30.03.2021, 07:41
Data zakończenia przetargu: 01.06.2021, 09:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 01.06.2021, 09:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 743067301
Podlega Ustawie

​BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości  gruntowych niezabudowanych położonych w Żarowie przy ul. Talowskiego przeznaczonych  pod lokalizację instalacji OZE oraz zabudowę produkcyjno-usługową

Nr działki

Pow.

w m2

Pow.

Nr KW

Forma oddania nieruchomości/opis

Cena wywoławcza

Wys. wadium

Godz. rozpocz.

982/1

3.42515.022

SW1S/00086487/9


Sprzedaż prawa własności. Nieruchomość niezabudowana


680.000

/słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych/


68.000

/słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy/9 00

983/1

3.441

SW1S/00024170/2

984/1

3.619

SW1S/00086490/3

988/3

4.037

SW1S/00081019/3

1054/2

500

SW1S/00019291/8

1. Przetarg odbędzie się w dniu 01 czerwca 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  o godzinie podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Santander 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760  najpóźniej do dnia 28 maja 2021r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sądowych i notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomości posiadają funkcję terenu lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zabudowy produkcyjno-usługowej, symbol 1.PE/PU.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 743067301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).
14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
17. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem i możliwościami zagospodarowania oraz parametrami.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.03.2021, 07:41
Dokument oglądany razy: 3 917