Budowa placu zabaw dla dzieci w przedziale wiekowym 5-14 lat, przy Szkole Podstawowej na ul. Wojska Polskiego w Mrowinach

Informacja opublikowana: 25.05.2021, 11:15
Data zakończenia zapytania: 01.06.2021, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 01.06.2021, 15:30

Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty na budowę placu zabaw dla dzieci w przedziale wiekowym 5-14 lat, przy Szkole Podstawowej na ul. Wojska Polskiego w Mrowinach, wg Projektu Zagospodarowania Terenu autorstwa Pracowni Architektonicznej ARCHI7 Agnieszki Pankiewicz, z siedzibą w Świdnicy przy ul. Trybunalskiej 8/8.

1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OBEJMUJE:
1.1. Dostawę i montaż:
a. zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią,
b. huśtawki bocianie gniazdo,
c. sprężynowca (wzór do uzgodnienia z Zamawiającym),
d. tablicy z regulaminem.
1.2. Wykonanie, w strefie bezpieczeństwa zestawu zabawowego oraz huśtawki, nawierzchni ze żwiru płukanego o grubości 30cm (wielkość ziaren 2-8mm), ograniczonej krawężnikami gumowymi.
1.3. Wywiezienie urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na odległość nie większą niż  10km.

2. MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW.

2.1. Urządzenia:
a. skład zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią: podest trapezowy, podest kwadratowy, drabinka, ścianka wspinaczkowa, siatka wejściowa, siatka pajęczyna, siatka pajęczynka, przejście tubowe, ślizg pojedynczy z podestu ok. 120cm, zjeżdżalnia z rurek.
2.2. Materiały:
a. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią:
- słupy wykonane z rur ze stali nierdzewnej (Ø min. 60mm),
- podesty stalowe cynkowane i pomalowane proszkowo pokryte płytą antypoślizgową wodoodporną,
- panele wykonane z płyt laminatowych do użytku zewnętrznego, o grubości min. 10 mm z wysokim współczynnikiem odporności na UV,
- obejmy i łączniki wykonane z odlewów aluminiowych,
- elementy łączące wykonane ze stali nierdzewnej.
b. huśtawka bocianie gniazdo:
- słupy wykonane ze stali nierdzewnej (Ø min. 114*2,5mm),
- siedzisko wykonane z tworzywa LLDPE,
- belka pozioma wykonana ze stali cynkowanej, pomalowanej proszkowo powloką o przekroju 80*60*4mm,
- elementy łączące, tj. śruby, zawiesia, łańcuchy ze stali nierdzewnej.
c. sprężynowiec:
- sprężyna oraz materiały metalowe cynkowane i pomalowane proszkowo,
- rączki i elementy oparcia nóg wykonane z tworzywa poliamidowego,
- siedzisko i panele wykonane z płyty HDPE barwionej w pełnej masie,
- elementy łączące wykonane ze stali nierdzewnej.  
2.3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty, potwierdzające zgodność wyrobu z normami, wydawane przez niezależną firmę, akredytowaną przez Polski Komitet Normalizacyjny.
2.4. Kolorystyka urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie składania zamówienia. 

3. WYMAGANY OKRES GWARANCJI:
- na elementy konstrukcji - nie mniej niż 36 miesięcy,
- na montaż - nie mniej niż 24 miesiące.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 30 sierpnia 2021 roku.

5. KRYTERIA WYBORU:
- najniższa cena brutto za kompleksowe wykonanie zamówienia -  waga 60 %,
- walory estetyczne i atrakcyjność – waga 40%.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy oferta najkorzystniejsza cenowo, będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY :

a) przy wycenie należy uwzględnić materiały i prace dodatkowe, które nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a Wykonawca kierując się wiedzą i doświadczeniem, uzna za niezbędne do kompletnej realizacji zamówienia,
b) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego a następnie przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub e-mailem na adres a.goluch@um.zarow.pl (ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę),
c) do oferty należy dołączyć karty techniczne proponowanych urządzeń oraz fotografie umożliwiające przeprowadzenie oceny pod względem walorów estetycznych i atrakcyjności,
d) termin złożenia oferty – do dnia 01 czerwca 2021r. do godz. 15:30.

8. OSOBY DO KONTAKTU - Agnieszka Gołuch, Inspektor ds. Remontów i Inwestycji, tel. 74/3067383.

*oceny dokona komisja składająca się z min. trzech członków (tj. przedstawiciela szkoły, urzędu miejskiego oraz rodziców).

->pliki do pobrania (archiwum ZIP, pliki PDF)

Załączniki:
  1. Odpowiedzi na pytania wykonawców (27.05.2021, 15:23) - pobrań: 35
  2. Odpowiedzi na pytania wykonawców (27.05.2021, 15:23) - pobrań: 35
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.06.2021, 13:17) - pobrań: 2
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 25.05.2021, 11:15
Dokument oglądany razy: 256