Witamy na stronie...

To jest archiwalna wersja strony z dnia 06.05.2020, 12:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: zmiana treści
Witamy na stronie

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2024 – 2027

W roku bieżącym upływa kadencja ławników sądowych wybranych w 2019 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 217 ze zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników Rada Miejska w Żarowie dokona wyboru nowych ławników na lata 2024 – 2027.

Zawiadomienie/Obwieszczenie - GK.6220.4.2022

(...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Żarów” (...) organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia (...)

Zawiadomienie/Obwieszczenie - GK.6220.1.2023

(...) Burmistrz Miasta Żarów informuje, że wniosek (...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą (...) nie może być załatwiony w terminie ustawowym z przyczyn niezależnych od organu (...)

Końcowa sprzedaż węgla

15 maja rozpoczęła się sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji gminy Żarów.  Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy, muszą złożyć stosowny wniosek.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF.AB.7820.23.2022.KS

(...) o wszczęciu postępowania administracyjnego (...) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (...) „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 3396D koło miejscowości Mielęcin” (...)

Konsultacje PGR - podsumowanie

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030

Obwieszczenie - WSI.410.2.11.2023.KM

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia, że w uzgodnieniu z właściwym organem odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - WR.ZUZ.1.4210.129.2023.AK

(...) o wszczęciu postępowania (...) w sprawie wygaszenia (...) decyzji (...) w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych (...) do urządzeń kanalizacyjnych (...)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - WR.ZUZ.1.4210.89.2023.DK

(...) w sprawie wydania Gminie Żarów (...) pozwolenia (...) tj. lokalizowanie obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej (...)

Zawiadomienie/Obwieszczenie - GK.6220.1.2023

(...) że wniosek (...) inwestora (...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (...) nie może być załatwiony w terminie ustawowym z przyczyn niezależnych od organu. (...)


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 12:00
Dokument oglądany razy: 12 674
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020