Zarządzenia 2020

To jest archiwalna wersja strony z dnia 07.05.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: dodanie informacji
  • Zarządzenie nr 1/2020
    w sprawie:
    ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2020 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
  • Zarządzenie nr 2/2020
    w sprawie:
    ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
  • Zarządzenie nr 3/2020
    w sprawie:
    ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
  • Zarządzenie nr 4/2020
    w sprawie:
    przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  • Zarządzenie nr 6/2020
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 7/2020
    w sprawie:
    zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
  • Zarządzenie nr 9/2020
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
  • Zarządzenie nr 10/2020
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 13/2020
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 14/2020
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 15/2020
    w sprawie:
    ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2020 i określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
  • Zarządzenie nr 16/2020
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 17/2020
    w sprawie:
    ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok szkolny 2020/2021
  • Zarządzenie nr 18/2020
    w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Żarów
  • Zarządzenie nr 19/2020
    w sprawie:
    ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2020 roku na terenie Gminy Żarów
  • Zarządzenie nr 20/2020
    w sprawie:
    ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą:„Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
  • Zarządzenie nr 24/2020
    w sprawie:
    zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
  • Zarządzenie nr 28/2020
    w sprawie:
    zmiany zarządzenia nr 26/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie zasad ewidencji finansowo – księgowej, zakładowego planu kont oraz instrukcji w sprawie określenia szczegółowych zasad rozliczeń podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w gminie Żarów
  • Zarządzenie nr 26/2020
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2020
  • Zarządzenie nr 30/2020
    w sprawie:
    przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Żarów o nazwie Osiedle Leśne
  • Zarządzenie nr 34/2020
    w sprawie:
    zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
  • Zarządzenie nr 37/2020
    w sprawie:
    powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
  • Zarządzenie nr 41/2020
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
  • Zarządzenie nr 42/2020
    w sprawie:
    ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach i Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie
  • Zarządzenie nr 43/2020
    w sprawie:
    wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Żarowie
  • Zarządzenie nr 44/2020
    w sprawie:
    skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Zarządzenie nr 45/2020
    w sprawie:
    zmiany Zarządzenia nr 17/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok szkolny 2020/2021
  • Zarządzenie nr 46/2020
    w sprawie:
    uchylenia zarządzenia nr 44/2020 Burmistrza miasta Żarów z dnia 19 marca 2020 roku odnośnie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, oraz wprowadzeniem rotacyjnego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie według ustalonego harmonogramu
  • Zarządzenie nr 48/2020
    w sprawie:
    w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 18 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach i Przedszkola Miejskiego Bajkowe Przedszkole w Żarowie
  • Zarządzenie nr 49/2020
    w sprawie:
    przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2019 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów (w tym o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich), informacji o stanie mienia gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
  • Zarządzenie nr 52/2020
    w sprawie:
    unieważnienia konkursów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajkowe Przedszkole" w Żarowie
  • Zarządzenie nr 54/2020
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
  • Zarządzenie nr 55/2020
    w sprawie:
    podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS COV-2
  • Zarządzenie nr 56/2020
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
  • Zarządzenie nr 57/2020
    w sprawie:
    podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS COV-2


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 10:41
Dokument oglądany razy: 1 021
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 07.05.2020