2008

Uruchamiam sytezator mowy...

Uchwała nr XX/96/2008 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Uchwała nr XX/97/2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/255/2005 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie określenia warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Uchwała nr XX/98/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2002 roku, w sprawie „zasad ustalania i wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla radnych Gminy Żarów.

Uchwała nr XX/99/2008 w sprawie: zmiany granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr XX/100/2008 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy Żarów w Zgromadzeniu związku międzygminnego pod nazwą "Związek Gimn Zlewni Rzeki Bystrzycy".

Uchwała nr XX/101/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów.

Uchwała nr XX/102/2008 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr XX/103/2008 w sprawie: dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr XX/104/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/150/2004 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie opłaty za zajęcie pasa drowego.

Uchwała nr XXI/105/2008 w sprawie: ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie, oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie.

Uchwała nr XXI/106/2008 w sprawie: zimany uchwały nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie.

Uchwała nr XXI/107/2008 w sprawie: wystąpienia Gminy Żarów ze Stowarzyszenia pod nazwą "Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych".

Uchwała nr XXI/108/2008 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

Uchwała nr XXI/109/2008 w sprawie: ustalenia ryczałtu dla sołtysów z terenu Gminy Żarów.

Uchwała nr XXII/110/2008 w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy.

Uchwała nr XXIII/111/2008 w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Mrowinach.

Uchwała nr XXIII/112/2008 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego położonego w obrębie wsi Łażany.

Uchwała nr XXIII/113/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr LI/308/2006 Rady Miejskiej w Żarowie dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaopiniowania wartości jednego punktu stanowiącyh podstawę do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej z Żarowie.

Uchwała nr XXIII/116/2008 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Uchwała nr XXIII/117/2008 w sprawie: określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Uchwała nr XXIII/118/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwała nr XXXIX/239/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005 r,).

Uchwała nr XXIV/119/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów.

Uchwała nr XXIV/120/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.

Uchwała nr XXIV/121/2008 w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

Uchwała nr XXIV/122/2008 w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów.

Uchwała nr XXIV/123/2008 w sprawie: zasad sprzedaży dla wspólnot mieszkaniowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych przylegających do nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

Uchwała nr XXIV/124/2008 w sprawie: umorzenia zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy przy ul. Leśnej 27-29, 58-100 Świdnica, wobec Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Żarów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Uchwała nr XXIV/125/2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/105/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie.

Uchwała nr XXV/126/2008 w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Uchwała nr XXV/127/2008 w sprawie: skargi Pana Leszka Buchowskiego na działalność Pełniącego Obowiązki Burmistrza Miasta Żarów.

Uchwała nr XXV/128/2008 w sprawie: przyznania odznaczenia „Złoty dąb”.

Uchwała nr XXV/129/2008 w sprawie: przyznania odznaczenia „Złoty dąb”.

Uchwała nr XXV/130/2008 w sprawie: przyznania odznaczenia „Złoty dąb”.

Uchwała nr XXV/131/2008 w sprawie: przyznania odznaczenia „Złoty dąb”.

Uchwała nr XXV/132/2008 w sprawie: przyznania odznaczenia „Złoty dąb”.

Uchwała nr XXV/133/2008 w sprawie: przyznania odznaczenia „Złoty dąb”.

Uchwała nr XXV/134/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/239/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005 r.).

Uchwała nr XXV/135/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.

Uchwała nr XXV/136/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pod nazwą “Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Uchwała nr XXV/137/2008 w sprawie: zaopiniowania opracowania pn. „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy”.

Uchwała nr XXV/138/2008 w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy.

Uchwała nr XXV/139/2008 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy.

Uchwała nr XXV/140/2008 sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Żarów.

Uchwała nr XXV/141/2008 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrz Miasta Żarów – Lilli Gruntkowskiej.

Uchwała nr XXVII/142/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.

Uchwała nr XXVII/143/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/265/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 10 listopada 2005 r.).

Uchwała nr XXVII/144/2008 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo - usługowej położonego przy ulicy Zamkowej w Żarowie.

Uchwała nr XXVII/145/2008 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów.

Uchwała nr XXVII/146/2008 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonych w obrębie wsi Kruków, gm. Żarów.

Uchwała nr XXVII/147/2008 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Kalno, gm. Żarów.

Uchwała nr XXVIII/148/2008 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Żarowie.

Uchwała nr XXVIII/149/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.

Uchwała nr XXVIII/150/2008 w sprawie: powierzenia Gminie Żarów przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie wykonania prac remontowych na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

Uchwała nr XXVIII/151/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa.

Uchwała nr XXX/152/2008 w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie.

Uchwała nr XXX/153/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.

Uchwała nr XXX/154/2008 w sprawie: wystąpienia Gminy Żarów ze związku międzygminnego pn „Związek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy".

Uchwała nr XXX/155/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa.

Uchwała nr XXX/156/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2002 r., w sprawie: „zasad ustalania i wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla radnych Gminy Żarów”.

Uchwała nr XXX/157/2008 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIV/122/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie „zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów”.

Uchwała nr XXX/158/2008 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.

Uchwała nr XXXI/159/2008 w sprawie: zmiany uchwały ustalającej wysokość górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Uchwała nr XXXI/160/2008 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr VI/48/2003 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie „określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata”.

Uchwała nr XXXI/161/2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 02 grudnia 2006 r., w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.

Uchwała nr XXXI/162/2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Uchwała nr XXXI/163/2008 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała nr XXXIII/164/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2008.

Uchwała nr XXXIII/165/2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.

Uchwała nr XXXIII/166/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXXIII/167/2008 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XXXIII/168/2008 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała nr XXXIII/169/2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu miasta i Gminy Żarów.

Uchwała nr XXXIII/170/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:17
Dokument oglądany razy: 5 848
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020