2007

Uruchamiam sytezator mowy...

Uchwała nr V/14/2007 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Żarowie.

Uchwała nr V/15/2007 w sprawie: zmiany uchwały nr V/38/2003 Rady Miejskiej w Żarowie, z dnia 16 stycznia 2003 r., w sprawie ustalenia szczegółowych zakresów działania komisji Rady Miejskiej w Żarowie.

Uchwała nr V/16/2007 w sprawie: skargi Pana Leszka Podolskiego, dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Żarów.

Uchwała nr V/17/2007 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr V/18/2007 w sprawie: dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr V/19/2007 w sprawie: zmian do uchwały Nr XXXI/181/2001 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 maja 2001 roku w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych Powiatu Świdnickiego.

Uchwała nr V/20/2007 w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w celu skontrolowania wydatków Gminy Żarów w 2006r.

Uchwała nr VI/22/2007 w sprawie: skargi Pani Jadwigi Ciszewskiej, dotyczącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Uchwała nr VI/23/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała nr VI/24/207 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Żarów.

Uchwała nr VI/25/2007 w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów na rzecz Zakładu EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Wrocław Oddział w Wałbrzychu.

Uchwała nr VII/27/2007 w sprawie: podatku od posiadania psów.

Uchwała nr VII/28/2007 w sprawie: przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2007 - 2014.

Uchwała nr VII/30/2007 w sprawie: powierzenia Gminie Żarów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr VII/31/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Pożarzysko.

Uchwała nr VII/32/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kalno.

Uchwała nr VII/33/2007 w sprawie: zasad przyznawania stypendiów oraz nagród pieniężnych uczniom i studentom z terenu gminy Żarów za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.

Uchwała nr VII/34/2007 w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy.

Uchwała nr VII/35/2007 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy.

Uchwała nr VIII/36/2007 w sprawie: uchwalenia Statutu Żarowskiego Ośrodka Kultury w Żarowie.

Uchwała nr VIII/37/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2007 rok.

Uchwała nr VIII/38/2007 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała nr VIII/39/2007 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Uchwała nr VIII/41/2007 w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

Uchwała nr VIII/42/2007 w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowych zabudowanych jednostkom organizacyjnym Gminy.

Uchwała nr VIII/43/2007 w sprawie: wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej pn. Księstwo Świdnicko-Jaworskie.

Uchwała nr IX/44/2007 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów.

Uchwała nr IX/45/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kalno (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kalno, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XL 1251/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 września 2005 r.).

Uchwała nr IX/46/2007 w sprawie: trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy dotacji na realizację zadań publicznych Gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

Uchwała nr IX/47/2007 w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/103/2003 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu współdziałania min w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych.

Uchwała nr IX/48/2007 w sprawie: powiadomienia skarbnika gminy i sekretarza gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała nr IX/49/2007 w sprawie: zmiany uchwały nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 02 grudnia 2006 r., w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie.

Uchwała nr IX/50/2007 w sprawie: uchwalenia Statutu Żarowskiego Ośrodka Kultury w Żarowie.

Uchwała nr X/51/2007 w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie.

Uchwała nr X/53/2007 w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście Żarów.

Uchwała nr X/54/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pożarzysko w gminie Żarów, zatwierdzonego uchwała nr LI/312/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 maja 2006 r.).

Uchwała nr X/55/2007 w sprawie: przyznania odznaczenia „Złoty dąb".

Uchwała nr X/56/2007 w sprawie: przyznania odznaczenia „Złoty dąb".

Uchwała nr X/57/2007 w sprawie: przyznania odznaczenia „Złoty dąb".

Uchwała nr X/58/2007 w sprawie: przyznania odznaczenia „Złoty dąb".

Uchwała nr X/59/2007 w sprawie: zmiany uchwały nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 02 grudnia 2006 r., w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie.

Uchwała nr XII/60/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2007 rok.

Uchwała nr XII/61/2007 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała nr XII/62/2007 w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy Żarów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała nr XII/63/2007 w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Uchwała nr XII/64/2007 w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Żarów lub jej jednostkom organizacyjnym.

Uchwała nr XII/65/2007 w sprawie: zmiany uchwały nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 02 grudnia 2006 r., w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie.

Uchwała nr XII/66/2007 w sprawie: nawiązania partnerskich stosunków między Miastem Lohmar (Niemcy) i Miastem Żarów.

Uchwała nr XIII/67/2007 w sprawie: skargi Pana Romana Wiśniewskiego, dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Żarów.

Uchwała nr XIII/68/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2007 rok.

Uchwała nr XIII/69/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pyszczyn, gm. Żarów.

Uchwała nr XIII/70/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarowa (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żarowa zatwierdzonego uchwałą nr XXV/ 155/2004 Rady Miejskiej w Żarowe z dnia 1 lipca 2004 r.).

Uchwała nr XIII/71/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennej) obszaru położonego w obrębie wad Kalno (zmiana, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kalno, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwała nr XL/251/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 września 2005 r.).

Uchwała nr XIV/72/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2007 rok.

Uchwała nr XIV/73/2007 w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników do Sadu Okręgowego i Sadu Rejonowego.

Uchwała nr XIV/74/2007 w sprawie: nadania nazw ulic w mieście Żarów.

Uchwała nr XIV/75/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwała nr XXXIX7239/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005 r.).

Uchwała nr XIV/76/2007 w sprawie: udzielania przez Gminę Żarów zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną.

Uchwała nr XIV/77/2007 w sprawie: rozwiązania przez Gminę Żarów porozumienia międzygminnego w celu współdziałania gmin w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych.

Uchwała nr XIV/78/2007 w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów na rzecz Zakładu EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Wrocław Oddział w Wałbrzychu.

Uchwała nr XIV/79/2007 w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarów na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania.

Uchwała nr XV/80/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2007 rok.

Uchwała nr XV/81/2007 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencje 2008 - 2011.

Uchwała nr XV/82/2007 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gm. Żarów.

Uchwała nr XV/83/2007 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonych w obrębie wsi Pożarzysko, gm. Żarów.

Uchwała nr XV/84/2007 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Kalno, gm. Żarów.

Uchwała nr XV/85/2007 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Kalno, gm. Żarów.

Uchwała nr XVI/86/2007 w sprawie: ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie.

Uchwała nr XVI/87/2007 w sprawie: opłaty od posiadania psów.

Uchwała nr XVI/88/2007 w sprawie: wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XVI/89/2007 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XVI/90/2007 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.

Uchwała nr XIX/95/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2007 rok.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:17
Dokument oglądany razy: 5 875
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020