Zarządzenia 2007

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 31.01.2024, 14:16
z powodu:

przeniesienie

Wszystkie zarządzenia w formacie PDF, do odczytania niezbędny jest program AdobeReader. Zarządzenia pogrupowane są w paczkach po 20, w archiwum ZIP samorozpakowującym się


Zarządzenia od numeru 01 do 20 (rozmiar około 800KB) - 01 - 20_2007
Zarządzenia od numeru 21 do 40 (rozmiar około 1MB) - 21 - 40_2007
Zarządzenia od numeru 41 do 60 (rozmiar około 800KB) -41 - 60_2007


Zarządzenie nr 1/2007 z dnia 02.01.2007 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargów oraz rokowań na sprzedaż w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy.

Zarządzenie nr 2/2007 z dnia 02.01.2007 w sprawie głoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gmin Żarów przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowania wieczyste

Zarządzenie nr 3/2007 z dnia 02.01.2007 Ustalenia kasowego w Urzędzie Miasta w Żarowie

Zarządzenie nr 4/2007 z dnia 09.01.2007 Upoważnienie Doroty Puć Zastępcy Burmistrza Miasta Żarów do złożenia oświadczenia woli w sprawach majątkowych Gminy Żarów

Zarządzenie nr 5/2007 z dnia 09.01.2007 Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o ustalenie zamówienia publicznego na. ”prace geodezyjne związane z gospodarowaniem mieniem stanowiącym zasoby komunalne Gminy Żarów

Zarządzenie nr 6/2007 z dnia 09.01.2007 Zmieniające zarządzenie Nr/03/2006 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 14.12.2006 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Żarów

Zarządzenie nr 7/2007 z dnia 09.01.2007 Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.

Zarządzenie nr 8/2007 z dnia 22.01.2007 w sprawie: wstąpienia do Wojewody Dolnośląskiego o przekazanie na rzecz Gminy Żarów nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Żarów stanowiących drogi.

Zarządzenie nr 9/2007 z dnia 22.01.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 10/2007 z dnia 22.01.2007 w sprawie: dopuszczenia do stosowania programów komputerowych do przetwarzania danych przy użyciu komputera.

zarządzenie z dnia 26.01.2007 w sprawie: utworzone funduszu nagród w urzędzie Miejskim w 2007r.

Zarządzenie nr 12/2007 z dnia 30.01.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 13/2007 z dnia 01.02.2007 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Żarów.

Zarządzenie nr 14/2007 z dnia 16.02.2007 w sprawie: ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych położonych na terenie Gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i oddanie w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 15/2007 z dnia 23.02.2007 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie i określenie jej zadań.

Zarządzenie nr 16/2007 z dnia 27.02.2007 w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do dokonywania czynności prawnych w zakresie realizacji GPP i R oraz GPPP wR.

Zarządzenie nr 17/2007 z dnia 27.02.2007 w sprawie: zwolnienia w 2007r Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy w Żarowie z czynności z tytułu najmu pomieszczeń położonych przy ul A. Krajowej54 w Żarowie oraz wodę, energię i gaz.

Zarządzenie nr 18/2007 z dnia 02.03.2007 w sprawie: powołania Rady Sportu Gminy Żarów .

Zarządzenie nr 19/2007 z dnia 02.03.2007 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Regulaminu przyznawania środków finansowych z budżetu Gminy Żarów na dofinansowanie inicjatyw budżetowych, podejmowanych przez Wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Żarów .

Zarządzenie nr 20/2007 z dnia 02.03.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie nr 21/2007z dnia 05.03.2007 w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Żarów na 2007.

Zarządzenie nr 23/2007 z dnia 05.03.2007 w sprawie: powołania komisji Konsultacyjnej do współpracy pomiędzy Gminą Żarów a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prawa, działalność pożytku publicznego określenia jej składu i regulaminu .

Zarządzenie nr 24/2007 z dnia 05.03.2007 w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. systemu zarządzenia jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001.

Zarządzenie nr 25/2007 z dnia 05.03.2007 w sprawie: powołania pełnomocnika Burmistrza ds. systemu zarządzenia jakością wg. normy PN-EN ISO 9001: 2001.

Zarządzenie nr 26/2007 z dnia 15.03.2007 w sprawie: powołania Komisji do oceny pracy dyrektora szkoły Podstawowej w Imbramowicach- Krystyny Waliszak.

Zarządzenie nr 27/2007 z dnia 15.03.2007 w sprawie: zmiana zarządzenia z dnia 29.06.2006r. w sprawie: wniesienia aportem nieruchomość położoną przy ul. Słowiańskiej 8 do ZUK sp.z oo.

Zarządzenie nr 29/2007 z dnia 26.03.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie nr 30/2007 z dnia 28.03.2007 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na 2007 r i określenie specjalności i form kształcenia na które dof. Jest przyznane.

Zarządzenie nr 31/2007 z dnia 30.03.2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2007.

Zarządzenie nr 32/2007 z dnia 30.03.2007 w sprawie: wprowadzenia instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w urzędzie Miejskim w Żarowie.

Zarządzenie nr 33/2007 z dnia 06.04.2007 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Biblioteki Publicznej Miasta.

Zarządzenie nr 34/2007 z dnia 06.04.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie nr 35/2007 z dnia 10.04.2007 w sprawie: powołania komisji Opisującej wnioski o dofinansowanie inicjatyw budowlanych podejmowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe z terenu Gminy Żarów.

Zarządzenie nr 36/2007 z dnia 12.04.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie nr 37/2007 z dnia 12.04.2007 w sprawie: zmiany zarządzania nr. 15/07 z dnia 23.02.2007 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i określenie jej działań.

Zarządzenie nr 38/2007 z dnia 13.04.2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2007.

Zarządzenie nr 39/2007 z dnia 17.04.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie nr 40/2007 z dnia 17.04.2007 w sprawie: wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 23/07 Burmistrz Miasta Żarów z 05.04.2007.

Zarządzenie nr 41/2007 z dnia 18.04.2007 w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zarządzenie nr 42/2007 18.04.2007 w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zarządzenie nr 43/2007 z dnia 18.04.2007 w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zarządzenie nr 44/2007 z dnia 18.04.2007 w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zarządzenie nr 45/2007 z dnia 18.04.2007 w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zarządzenie nr 46/2007 z dnia 18.04.2007 w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zarządzenie nr 47/2007 w sprawie: zbycia udziałów Gminy Żarów w DZŁ Wałbrzych.

Zarządzenie nr 48/2007 z dnia 24.04.2007 w sprawie: Składu Rady Sportu Gminy .

Zarządzenie nr 49/2007 z dnia 24.04.2007 w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej.

Zarządzenie nr 50/2007 z dnia 24.04.2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2007.

Zarządzenie nr 51/2007 z dnia 27.04.2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2007.

Zarządzenie nr 52/2007 z dnia 08.05.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie nr 53/2007 z dnia 17.05.2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2007.

Zarządzenie nr 54/2007 z dnia 17.05.2007 w sprawie: zaciągnięcia w Banku Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego ustanowienia zabezpieczenia prawnego sprawy wierzytelności BZ WBK S.A. z tyt. Udzielonego GŻ kredytu w rachunku bieżącym w postaci weksla własnego in blanco.

Zarządzenie nr 55/2007 z dnia 17.05.2007 w sprawie: pokrycia ujemnego wyniku finansowego ŻOK za 2006.

Zarządzenie nr 56/2007 z dnia 17.05.2007 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki PMiG Żarów za 2006

Zarządzenie nr 57/2007 w sprawie podziału wyniku finansowego netto Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żarowie.

Zarządzenie nr 58/2007 z dnia 17.05.2007 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ŻOK za rok 2006.

Zarządzenie nr 59/2007 z dnia 18.05.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie nr 60/2007 z dnia 18.05.2007 w sprawie: utrzymania głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie Burmistrza Miasta Żarów.

Zarządzenie nr 61/2007 z dnia 24.05.2007 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum.

Zarządzenie nr 62/2007 z dnia 24.05.2007 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach.

Zarządzenie nr 63/2007 z dnia 29.05.2007 w sprawie: niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Łażany.

Zarządzenie nr 64/2007 z dnia 29.05.2007 w sprawie: upoważnienia Kierownika OPS w Żarowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zaliczek alimentacyjnych.

Zarządzenie nr 65/2007 z dnia 29.05.2007 w sprawie: upoważnienia Kierownika OPS w Żarowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zaliczek alimentacyjnych.

Zarządzenie nr 66/2007 z dnia 31.05.2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2007.

Zarządzenie nr 67/2007 z dnia 01.06.2007 w sprawie: powołania komisji Konkursowej do wyboru obrony na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektora do spraw księgowości budżetowej.

Zarządzenie nr 68/2007 z dnia 01.06.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie nr 69/2007 z dnia 04.06.2007 w sprawie: skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Wierzbnej.

Zarządzenie nr 79/2007 z dnia 25.07.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 86/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 88/2007 z dnia 30.08.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 97/2007 z dnia 01.10.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 100/2007 z dnia 17.10.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i oddania w użytkowanie wieczyste.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 11:57
Dokument oglądany razy: 3 818
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020