2006

Uchwała nr XLVII/282/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2006 rok.

Uchwała nr XLVII/283/2006 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom z Uwzględnieniem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2006.

Uchwała nr XLVII/284/2006 w sprawie: dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr XLVII/285/2006 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr XLVII/286/2006 w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żarów.

- Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 20 marca 2018r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Świdnicy na uchwałę nr XLVII/286/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31.01.2006r. stwierdził nieważność § 15, § 16, § 17 i § 18 zaskarżonej uchwały.

Uchwała nr XLVII/287/2006 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów.

Uchwała nr XLVII/288/2006 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zastruże - droga powiatowa nr 3396 D.

Uchwała nr XLVII/289/2006 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żarowa zatwierdzonego uchwałą nr XXV/155/2004 Rady Miejskiej w Żarowe z dnia lipca 2004 r.

Uchwała nr XLVII/290/2006 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Gołaszyce.

Uchwała nr XLVII/291/2006 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Marcinowiczki.

Uchwała nr XLVII/292/2006 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Mikoszowa.

Uchwała nr XLVII/293/2006 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Przyłęgów.

Uchwała nr XLVII/294/2006 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pyszczyn.

Uchwała nr XLVII/295/2006 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Siedlimowice.

Uchwała nr XLVII/296/2006 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zastruże.

Uchwała nr XLVIII/297/2006 w sprawie: przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w Gminie Żarów.

Uchwała nr XLVIII/298/2006 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków.

Uchwała nr XLVIII/299/2006 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mielęcin.

Uchwała nr XLVIII/300/2006 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żarów.

Uchwała nr XLIX/301/2006 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, a także wysokość nauczycielskie go dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Uchwała nr XLIX/302/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2006 rok.

Uchwała nr XLIX/303/2006 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminy Żarów pod nazwa Zakład Gospodarki Lokalowej.

Uchwała nr L/304/2006 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów.

Uchwała nr LI/305/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2006 rok.

Uchwała nr LI/306/2006 w sprawie: powiększenia terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Żarów.

Uchwała nr LI/307/2006 w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Żarowie.


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:28
Dokument oglądany razy: 3 722
Podpisał: Marcin Wolram
Dokument z dnia: 06.05.2020