Uchwały 2002

Uchwała nr I/1/2002 w sprawie wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie.

Uchwała nr I/2/2002 w sprawie wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie.

Uchwała nr I/3/2002 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i wyboru ich przewodniczących.

Uchwała nr II/4/2002 w sprawie powiększenia terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Żarów.

Uchwała nr II/5/2002 w sprawie poniesienia przez Gminę Żarów wydatków finansowych, związanych z budową urządzeń i infrastruktury technicznej oraz kosztów związanych z wyłączeniem z produkcji rolniczej gruntów przewidzianych na poszerzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Żarów

Uchwała nr II/6/2002 w sprawie nadania statutu sołectwom na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr II/7/2002 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr II/8/2002 w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr II/9/2002 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żarów

Uchwała nr II/10/2002 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie.

Uchwała nr II/11/2002 w sprawie zasad ustalania i wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla radnych Gminy Żarów

Uchwała nr II/12/2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów – Lilli Gruntkowskiej

Uchwała nr II/13/2002 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Żarów – Lilli Gruntkowskiej.

Uchwała nr III/14/2002 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatkowych.

Uchwała nr III/15/2002 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do ustalenia i poboru podatków na terenie Gminy Żarów zał.1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości zał. 2 Deklaracja na podatek od nieruchomości zał. 3 Informacja w sprawie podatku rolnego zał. 4 Deklaracja na podatek rolny zał. 5 Informacja w sprawie podatku leśnego zał. 6 Deklaracja na podatek leśny

Uchwała nr III/16/2002 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr III/17/2002 w sprawie podatku od posiadania psów

Uchwała nr III/18/2002 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2002 rok

Uchwała nr IV/19/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Bożanów, Kalno)

Uchwała nr IV/20/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Buków)

Uchwała nr IV/21/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Imbramowice)

Uchwała nr IV/22/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Łażany).

Uchwała nr IV/23/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Mikoszowa, Przyłęgów).

Uchwała nr IV/24/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Mrowiny)

Uchwała nr IV/25/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Mielęcin)

Uchwała nr IV/26/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Pożarzysko)

Uchwała nr IV/27/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Siedlimowice)

Uchwała nr IV/28/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Pyszczyn)

Uchwała nr IV/29/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Tarnawa, Marcinowiczki)

Uchwała nr IV/30/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Zastruże, Kruków)

Uchwała nr IV/31/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Wierzbna)

Uchwała nr IV/32/2002 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

Uchwała nr IV/33/2002 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego bieżącego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Żarów na 2002 rok.

Uchwała nr IV/34/2002 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2002rok.

Uchwała nr XL/236/2002 w sprawie budżetu gminy Żarów na 2002 rok.

Uchwała nr XL/237/2002 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Uchwała nr XL/238/2002 ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi pogrzebowe, wykonywane na terenie miasta i gminy Żarów.

Uchwała nr XL/239/2002 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Żarów.

Uchwała nr XL/240/2002 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2002 rok.

Uchwała nr XL/241/2002 w sprawie przyjęcia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzyca”.

Uchwała nr XL/242/2002 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Żarów w Zgromadzeniu związku między gminnego pod nazwą „Związek Gmin Zlewni rzeki Bystrzyca”.

Uchwała nr XL/243/2002 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/187/2001 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28.06.2001 r. w sprawie: „opłaty administracyjnej”.

Uchwała nr XLI/244/2002 w sprawie zmian w budżecie gminy Żarów na 2002 rok.

Uchwała nr XLI/245/2002 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/223/2001 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29.11.2001 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XLI/246/2002 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów.

Uchwała nr XLI/247/2002 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/233/2001 z dn. 27.12.2001 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Uchwała nr XLI/248/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żarowa.

Uchwała nr XLI/249/2002 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/295/97 Rady Miejskiej w Żarowie z dn. 18.12.1997 r. w sprawie zasad przydzielania i finansowania stypendiów i nagród sportowych”.

Uchwała nr XLI/250/2002 w sprawie zasad przyznawania nagród pieniężnych dzieciom i młodzieży z terenu gminy Żarów za szczególne, indywidualne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.

Uchwała nr XLI/251/2002 w sprawie powołania Sekretarza Gminy.

Uchwała nr XLII/252/2002 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Żarów.

Uchwała nr XLII/253/2002 w sprawie utworzenia spółki pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe „Strzegomka”, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała nr XLII/254/2002 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości i terminu spłat rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętej przez Spółkę Wodno-Ściekową „Strzegomka” w Żarowie, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a poręczonej przez Gminę Żarów pożyczki na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami tranzytowymi w Żarowie”.

Uchwała nr XLII/255/2002 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/195/2001 z dn. 30.08.2001 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała nr XLII/256/2002 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych na terenie gminy Żarów.

Uchwała nr XLII/257/2002 w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych w Gminie Żarów oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom i psychologom, w placówkach, dla których Gmina jest organem prowadzącym.

Uchwała nr XLII/258/2002 w sprawie określenia wysokości, zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie.

Uchwała nr XLIII/259/2002 w sprawie przyznania odznaczeń „Złoty dąb”.

Uchwała nr XLIII/260/2002 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/204/2001 Rady Miejskiej w Żarowie z dn. 04.10.2001 r. w sprawie przystąpienia i wniesienia przez Gminę Żarów jako wkładu niepieniężnego nieruchomości niezabudowanych do Spółki z ograniczona odpowiedzialnością Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST – PARK”.

Uchwała nr XLIII/261/2002 w sprawie wniesienia skargi do NSA Ośrodek zamiejscowy we Wrocławiu, na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dn. 24.04.2002 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XL/245/2002 z dn. 28.03.2002 r.

Uchwała nr XLIII/262/2002 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2002 rok.

Uchwała nr XLIII/263/2002 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów.

Uchwała nr XLIII/264/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru położonego przy ul. Armii krajowej w Żarowie.

Uchwała nr XLIII/265/2002 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała nr XLIV/266/2002 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2002 rok.

Uchwała nr XLIV/267/2002 w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Świdnickiego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Mielęcin, przeznaczonych pod budowę obwodnicy.

Uchwała nr XLIV/268/2002 w sprawie wyrażenia opinii o połączeniu Gminy Żarów z Gminą Marcinowice i Gminą Jaworzyna Śl. celem utworzenia jednego okręgu wyborczego.

Uchwała nr XLIV/269/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów, obszaru położonego przy ul. Przemysłowej.

Uchwała nr XLIV/270/2002 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/250/2002 rady Miejskiej w Żarowie z dn. 28.03.2002 r. w sprawie „zasad przyznawania nagród pieniężnych dzieciom i młodzieży z terenu gminy Żarów za szczególne, indywidualne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.

Uchwała nr XLIV/271/2002 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/233/2001 Rady Miejskiej w Żarowie z dn. 27.12.2001 r. w sprawie:” zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”.

Uchwała nr XLIV/272/2002 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/152/95 Rady Miejskiej w Żarowie z dn. 28. 12. 1995 r. w sprawie: „nadania statutu jednostce budżetowej ds. zarządzania oświatą, utworzonej uchwałą nr XVII/118//95 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31.08.1995 roku.

Uchwała nr XLIV/273/2002 w sprawie przyjęcia do wykonania zadań inwestycyjnych oraz z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych , położonych na terenie gminy Żarów.

Uchwała nr XLIV/274/2002 w sprawie podziału Gminy Żarów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów do Rady Miejskiej w Żarowie.

Uchwała nr XLIV/275/2002 w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Żarów w wyborach do rady Miejskiej w Żarowie, Rady Powiatu w Świdnicy i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w 2002 roku.

Uchwała nr XLV/276/2002 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2002 rok.

XLV/277/2002 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów.

Uchwała nr XLV/278/2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Kruków gmina Żarów.

Uchwała nr XLV/279/2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru przeznaczonego na cele zabudowy produkcyjno-usługowej położonego w rejonie ul. Dworcowej w Żarowie.

Uchwała nr XLV/280/2002 w sprawie wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem od Skarbu państwa, reprezentowanego przez wojewodę dolnośląskiego, o naprawienie szkody powstałej w majątku gminy, wskutek nie otrzymania należnej z budżetu państwa kwoty dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Uchwała nr XLV/281/2002 w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Żarowie.

Uchwała nr XLV/282/2002 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Żarów w 2003 roku.

Uchwała nr XLV/283/2002 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/92/2000 Rady Miejskiej w Żarowie z dn. 10.02.2000 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz ustalenia granic ich obwodów.

Uchwała nr XLV/284/2002 w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów.

Uchwała nr XLV/285/2002 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/152/95 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28.12.1995 r. w sprawie: „nadania statutu jednostce budżetowej ds. zarządzania oświatą, utworzonej uchwałą nr XVII/118/95 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31.08. 1995 roku.

Uchwała nr XLVI/286/2002 w sprawie udziału Gminy Żarów w kosztach zadania pod nazwą: „Zakup drabiny mechanicznej dla Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy”.

Uchwała nr XLVI/287/2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała nr XLVI/288/2002 w sprawie nadania Gimnazjum w Żarowie ul. Piastowska 10, imienia Jana Pawła II.

Uchwała nr XLVI/289/2002 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2002 rok.

Uchwała nr XLVI/290/2002 w sprawie zasad i trybu przyznawania odznaczenia „Złoty dąb".

Uchwała nr XLVI/291/2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru położonego w Żarowie przy ul. Sportowej.

Uchwała nr XLVI/292/2002 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała nr XLVI/293/2002 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała nr XLVI/294/2002 w sprawie restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych, stanowiących dochody gminy.


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 10:35
Dokument oglądany razy: 3 832
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020