Uchwały 2001

XXVIII/156/2001 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2001 rok.

XXVIII/157/2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok.

XXVIII/158/2001 w sprawie w sprawie Statutu Żarowskiego Ośrodka Kultury.

XXVIII/159/2001 w sprawie w sprawie Statutu Biblioteki Miasta i Gminy Żarów.

XXVIII/160/2001 w sprawie odpłatnego przekazania na rzecz Polskiego Górnictwa naftowego i Gazownictwa S.A., Oddziału Zakładu Gazowniczego w Wałbrzychu, przyłącza gazowego o dł. 23,5 m. do budynku szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja 2 w Żarowie.

XXVIII/161/2001 w sprawie zaliczenia ul. Dworcowej na terenie miasta Żarów do kategorii dróg gminnych.

XXVIII/162/2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu obejmującego część miasta Żarowa oraz części wsi Mrowiny i Łażany.

XXIX/163/2001 w sprawie regulaminy utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Żarów.

XXIX/164/2001 w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Żarów, podstrefy w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

XXX/165/2001 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Żarów.

XXX/166/2001 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2001 rok.

XXX/167/2001 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.

XXX/168/2001 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Żarów z tytułu należności pieniężnych.

XXX/169/2001 w sprawie utworzenia środków specjalnych w oświatowych jednostkach budżetowych gminy Żarów.

XXX/170/2001 w sprawie opinii dotyczącej uznania lasów Skarbu Państwa za ochronne na terenie Nadleśnictwa Świdnica, zlokalizowanych na terenie gminy Żarów.

XXX/171/2001 w sprawie skargi na działalność Zarządu Miasta Żarów.

XXXI/172/2001 w sprawie przyznania odznaczeń „Złoty dąb”.

XXXI/173/2001 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/133/2000 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26.10.2000 roku.

XXXI/174/2001 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Zastrużu.

XXXI/175/2001 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zastrużu.

XXXI/176/2001 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Bukowie.

XXXI/177/2001 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowie.

XXXI/178/2001 w sprawie przekazania do prowadzenia instytucji kultury, Żarowskiemu Ośrodkowi Kultury sald aktywów i pasywów wynikających z zamknięć roku budżetowego 2000, w związku ze zmianą zasad prowadzenia gospodarki finansowej.

XXXI/179/2001 w sprawie przekazania do prowadzenia instytucji kultury Bibliotece Publicznej w Żarowie, sald aktywów i pasywów, wynikających z zamknięć roku budżetowego 2000, w związku ze zmianą zasad prowadzenia gospodarki finansowej.

XXXI/180/2001 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu spłaty rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętej przez Spółkę Wodno-Ściekową „Strzegomka” w Żarowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami tranzytowymi w Żarowie.

XXXI/181/2001 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych Powiatu Świdnickiego.

XXXI/182/2001 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów Zbigniewa Chlebowskiego.

XXXIII/183/2001 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2001 rok.

XXXIII/184/2001 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Armii Krajowej w Żarowie, zatwierdzonego uchwałą nr IV/20/98 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 1998 roku.

XXXIII/185/2001 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Miejskim w Żarowie.

XXXIII/186/2001 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Żarów do powoływania składów osobowych komisji egzaminacyjnych

XXXIII/187/2001 w sprawie opłaty administracyjnej.

XXXIII/188/2001 w sprawie skargi na działalność Zarządu Miasta Żarów.

XXXIII/189/2001 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/180/2001 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24.05.2001 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu spłaty rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętej przez Spółkę Wodno-Ściekową „Strzegomka” w Żarowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami tranzytowymi w Żarowie.

XXXIV/190/2001 w sprawie przyznania odznaczeń „Złoty dąb”.

XXXIV/191/2001 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2001 rok.

XXXIV/192/2001 w sprawie zaciągnięcia w 2001 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków bieżących, nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Żarów na 2001 rok.

XXXIV/193/2001 w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego.

XXXIV/194/2001 w sprawie zmiana Statutu Gminy Żarów.

XXXIV/195/2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów.

XXXIV/196/2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie gminy.

XXXIV/197/2001 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr

XXVIII/157/2001 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 08 lutego 2001 roku.

XXXIV/198/2001 w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie.

XXXIV/199/2001 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Buków.

XXXIV/200/2001 w sprawie w sprawie skargi Pani Marii Majcher.

XXXV/201/2001 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2001 rok.

XXXV/202/2001 w sprawie zmiany procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

XXXV/203/2001 w sprawie zaliczenia ulic: Słowiańskiej, Wojska Polskiego i Wyspiańskiego na terenie miasta Żarów do kategorii dróg gminnych.

XXXV/204/2001 w sprawie przystąpienia i wniesienia przez Gminę Żarów jako wkładu niepieniężnego nieruchomości niezabudowanych do Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest – Park” spółka z o.o.

XXXV/205/2001 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/162/2001 z dn.08.02.2001 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu obejmującego część Miasta Żarowa oraz części wsi Mrowiny i Łażany.

XXXVI/206/2001 w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Żarów.

XXXVII/207/2001 w sprawie przyjęcia rezygnacji członków Zarządu Miasta Żarów.

XXXVII/208/2001 w sprawie wyboru Burmistrza Miasta Żarów.

XXXVII/209/2001 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.

XXXVII/210/2001 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów.

XXXVII/211/2001 w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta Żarów.

XXXVII/212/2001 w sprawie wyboru członka Zarządu Miasta Żarów.

XXXVII/213/2001 w sprawie wyboru członka Zarządu Miasta Żarów.

XXXVII/214/2001 w sprawie wyboru członka Zarządu Miasta Żarów.

XXXVII/215/2001 w sprawie wyboru członka Zarządu Miasta Żarów.X

XXVII/216/2001 w sprawie wyboru członka Zarządu Miasta Żarów.

XXXVII/217/2001 w sprawie przeniesienia własności aportu na Spółkę Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest – Park” Spółka z o.o.

XXXVII/218/2001 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr IV/18/93 Rady Miasta i Gminy Żarów z dnia 26.04.1993 r, dla części obszaru oznaczonego w planie symbolem A2. 12 ZP.

XXXVII/219/2001 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, terenu obejmującego część Miasta Żarowa oraz części wsi Mrowiny i Łażany w gminie Żarów.

XXXVII/220/2001 w sprawie skargi na działalność Zarządu Miasta Żarów.

XXXVIII/221/2001 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatkowych.

XXXVIII/222/2001 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.X

XXVIII/223/2001 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

XXXVIII/224/2001 w sprawie podatku od posiadania psów.

XXXVIII/225/2001 w sprawie powołania „Komisji Statutowej ds. opracowania projektu zmian Statutu Gminy Żarów”.

XXXVIII/226/2001 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Żarów.

XXXVIII/227/2001 w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Żarów.

XXXVIII/228/2001 w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie oraz nadania jej statutu określającego tryb wyboru członków i zasady działania.

XXXVIII/229/2001 w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Wojewody Dolnośląskiego, nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w obrębie wsi gminy Żarów.

XXXIX/230/2001 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2001 rok.

XXXIX/231/2001 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

XXXIX/232/2001 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

XXXIX/233/2001 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

XXXIX/234/2001 w sprawie uchwalenia regulaminu trybu i zasad przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy i usługi opłacane ze środków publicznych Gminy Żarów.

XXXIX/235/2001 w sprawie ustalenia odpłatności za usługi oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, wykraczające poza podstawę programową oraz za usługi bytowe świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie.


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 10:35
Dokument oglądany razy: 4 545
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020