Uchwały 1999

V/26/99 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1999 rok.

V/27/99 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie gminy.

V/28/99 w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych.

V/29/99 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/158/96 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 11-01-96 r. w sprawie „zasad ustalania diet”.

V/30/99 w sprawie zmiany uchwały nr L/307/98 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12.03.98 r. w sprawie „zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości gminy Żarów”.

V/31/99 w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/98 Rady Miejskiej w Żarowie, z dn. 22.12.98 r. w sprawie „określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 1999 rok”.

VI/32/99 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarów.”

VI/33/99 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz ustalenia granic ich obwodów.

VI/34/99 w sprawie założenia gimnazjum w Żarowie.

VI/35/99 w sprawie przekazanie obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej Przedszkolu Miejskiemu w Żarowie.

VI/36/99 w sprawie zmian statutu Biura ds. Infrastruktury Społecznej Oświata w Żarowie.

VI/37/99 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żarowie w celu zawiązania spółek z o.o.

VI/38/99 w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Lokalowej”.

VII/39/99 w sprawie budżetu gminy na 1999 rok.

VII/40/99 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1999 rok.

VII/41/99 w sprawie przekształcenia organizacyjnego dotychczasowych publicznych szkół podstawowych, funkcjonujących w gm. Żarów.

VII/42/99 w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi pogrzebowe, wykonywane na terenie miasta i gminy Żarów.

VII/43/99 w sprawie wprowadzenia wymogu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na wykonywaniu zarobkowego przewozu osób taksówkami na obszarze gminy Żarów.

VIII/44/99 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Żarów.

VIII/45/99 w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/98 Rady Miejskiej w Żarowie z dn.22-XII-98r. w sprawie: ”określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 1999 rok”.

IX/46/99 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 1999 r.

IX/47/99 w sprawie poręczenia kredytu długoterminowego, zaciągniętego przez Spółkę Wodno-Ściekową „Strzegomka” w Żarowie w Kredyt Banku PPI S.A. Oddz. w Wałbrzychu, na dofinansowanie zobowiązań inwestycyjnych wobec „Hydrobudowy” Wrocław, związanych z realizacją zadania pn. „Budowa grupowej oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami tranzytowymi”.

X/48/99 w sprawie przyznania odznaczeń „Złoty dąb”.

X/49/99 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

X/50/99 w sprawie wysokości wynagradzania za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

X/51/99 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, na dożywianie dzieci w szkołach.

XII/52/99 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy Żarów na 1999 r.

XII/53/99 w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w siedzibą w Żarowie ul. Słowiańska 8, części majątku, należności i zobowiązań pozostałych po likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żarowie.

XII/54/99 w sprawie ustalenia odpłatności za usługi oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, wykraczające poza minimum programowe oraz utrzymanie budynku Przedszkola Miejskiego w Żarowie.

XII/55/99 w sprawie ochrony oraz wyłapywania zwierząt na terenie miasta i gminy Żarów.

XII/56/99 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ulicy Mickiewicz w Żarowie oraz fragmentu wsi Kalno bezpośrednio przylegającego do granic miasta.

XII/57/99 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Piastów, położonego na terenie miasta Żarów.

XII/58/99 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miejskiej Strefy Przemysłowej.

XII/59/99 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania osiedla jednorodzinnego w Żarowie przy ul. Rybackiej, zatwierdzonego uchwałą nr II/6/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy Żarów z dn. 30.09.1998 roku.

XII/60/99 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego dla Spółki Wodno-Ściekowej „Strzegomka” w Żarowie na dofinansowanie zobowiązań inwestycyjnych wobec „Hydrobudowy” Wrocław, związanych z realizacja zadania pn. „Budowa grupowej oczyszczalni ścieków wraz z kolekt. tranzytowymi.

XIII/61/99 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów.

XIII/62/99 w sprawie zwrócenia się o opinię dotyczącą zaliczenia niektórych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.

XIII/63/99 w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych.

XIII/64/99 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego dla Spółki Wodno-Ściekowej „Strzegomka” w Żarowie, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – Oddz. w Żarowie, na dofinansowanie zobowiązań inwestycyjnych wobec „Hydrobudowy” Wrocław, związanych z realizacją zadania pod nazwą „Budowa grupowej oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami tranzytowymi”

XIII/65/99 w sprawie nadania statutu Gimnazjum w Żarowie, utworzonego uchwałą nr VI/33/99 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 10.03.1999

XIII/66/99 w sprawie zmiany statutu Biura ds. Infrastruktury Społecznej „Oświata” w Żarowie.

XIII/67/99 w sprawie zmiany Statutu Gminy Żarów.

XIII/68/99 w sprawie powołania zespołu dla zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników ludowych do Sądu Okręgowego, Sądu Rejonowego oraz członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym.

XIII/69/99 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Imbramowice.

XIII/70/99 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Samodzielnego, Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

XIV/71/99 w sprawie wyboru ławników do Sadu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2000 – 2003.

XIV/72/99 w sprawie wyboru członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy na kadencję 2000 – 2003.

XV/73/99 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Zakładu Energetycznego w Wałbrzychu S.A. sieci niskiego napięcia przy ulicy Cichej, Sikorskiego i Ogrodowej w Żarowie.

XV/74/99 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Żarów.

XV/75/99 w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Żarów.

XV/76/99 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

XV/77/99 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

XV/78/99 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 1999 r

XVI/79/99 w sprawie budżetu gminy na 2000 rok.

XVI/80/99 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatkowych.

XVI/81/99 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2000 rok.

XVI/82/99 w sprawie podatku od posiadania psów.

XVI/83/99 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 1999 r

XVI/84/99 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Żarów.

XVI/85/99 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie „Przedszkole Miejskie w Żarowie” i utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Przedszkole Miejskie w Żarowie”.

XVI/86/99 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

XVI/87/99 w sprawie przystąpienia gminy Żarów do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu.

XVI/88/99 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000.

XVII/89/99 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 1999 r


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 00:13
Dokument oglądany razy: 3 781
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020