Uchwały 1998

XLIX/297/98 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

XLIX/298/98 w sprawie nieuwzględnienia skargi Wojewody Wałbrzyskiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, na uchwałę nr XLVI/282/97 Rady Miejskiej w Żarowie.
XLIX/299/98 w sprawie przekazania obsługi finansowo-ksiegowej i administracyjnej Szkole Podstawowej nr 1 w Żarowie.

XLIX/300/98 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łażanach – filii Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarowie.

XLIX/301/98 w sprawie zmian do statutu Biura ds. Infrastruktury Społecznej „Oświata” w Żarowie.

XLIX/302/98 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na rzecz gminy Żarów nieruchomości zabudowanej, położonej w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 60.

XLIX/303/98 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa gruntów rolnych, położonych na terenie gminy Żarów.

XLIX/304/98 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1988.

L/305/98 w sprawie budżetu gminy na 1998 rok.

L/306/98 w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów – mgr inż. Zbigniewa Chlebowskiego.

L/307/08 w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości, stanowiących zasób nieruchomości gminy Żarów.

LI/308/98 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Żarów.

LI/309/98 w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Żarowie.

LI/310/98 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Żarowie.

LI/311/98 w sprawie zasad i trybu przyznawania odznaczenia „Złoty dąb”.

LI/312/98 w sprawie uchwalenia regulaminu trybu i zasad przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żarów.

LI/313/98 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

LI/314/98 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1998 rok.

LII/315/98 w sprawie przyznania odznaczeń „Złoty dąb”.

LII/316/98 w sprawie ustanowienia dnia 27 maja dniem pracownika samorządowego gminy Żarów.

LII/317/98 w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr IV/18/93 Rady Miasta i Gminy Żarów z dn. 16.04.93 r. oraz zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr IX/72/93 Rady Miasta i Gminy Żarów z dn. 30.09.1993 roku.

LII/318/98 w sprawie zamierzeń inwestycyjnych, przeznaczonych do realizacji z wykorzystaniem środków z dotacji Banku Światowego, związanych z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 roku.

LII/319/98 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 1998 rok.

LIII/320/98 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 1998 rok.

LIII/321/98 w sprawie ustalenie wysokości opłat za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Żarów

LIII/322/98 w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Żarów uprawnienia do ustalania wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Żarów.

LIII/323/98 w sprawie zamierzeń inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji z wykorzystaniem środków z dotacji Funduszu Dotacji Lokalnych Programu Unii Europejskiej, Odbudowa III, związanych z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 roku.

LIII/324/98 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/236/97 z dnia 30.01. 1997 r. w sprawie „uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Żarów”.

LIII/325/98 w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/93 z dn. 29.07.1993 r. w sprawie „wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych”.

LIII/326/98 w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/93 z dn. 08.07.1993 r. w sprawie:” regulaminu targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej”.

LIII/327/98 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

LIII/328/98 w sprawie zmian do statutu Biura ds. Infrastruktury Społecznej „Oświata” w Żarowie.

LIII/329/98 w sprawie zakupów inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji z wykorzystaniem środków z dotacji Funduszu Dotacji Lokalnych Programu Unii Europejskiej „Odbudowa II” z dotacji Funduszu Dotacji Lokalnych Programu Unii Europejskiej Odbudowa III, związanych z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 roku

LIII/330/98 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/158/96 z dnia 11 stycznia 1996 r. w sprawie „zasad ustalania diet”.

I/1/98 w sprawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie.

I/2/98 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie.

I/3/98 w sprawie wyboru Burmistrza Miasta Żarów.

I/4/98 w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta Żarów.

I/5/98 w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Żarów.

I/6/98 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ich przewodniczących.

II/7/98 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach.

II/8/98 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach.

II/9/98 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów Zbigniewa Chlebowskiego.

III/10/98 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 1998 rok.

III/11/98 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie.

III/12/98 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

III/13/98 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Żarów.

III/14/98 w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Żarów.

III/15/98 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

III/16/98 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu spłaty pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Wodno-Ściekową „Strzegomka” w Żarowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na budowę grupowej oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem tranzytowym.

III/17/98 w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Wodno-Ściekową „Strzegomka” w Żarowie z Fundacji Regionu Wałbrzyskiego w Wałbrzychu, na dofinansowanie zobowiązań inwestycyjnych wobec „Hydrobudowy” Wrocław, związanych z realizacją zadania pod nazwą „Budowa grupowej oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami tranzytowymi”.

IV/18/98 w sprawie rozpatrzenia protestu kwestionującego ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów – wieś Kalno.

IV/19/98 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego, zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów.

IV/20/98 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów.

IV/21/98 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatkowych.

IV/22/98 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 1999 rok.

IV/23/98 w sprawie podatku od posiadania psów.

IV/24/98 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 1998 rok.

IV/25/98 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 00:12
Dokument oglądany razy: 3 950
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020