Uchwały 1997

XXXVIII/236/97 w sprawie nieuwzględnienia skargi Wojewody Wałbrzyskiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, na uchwałę nr XLVI/282/97 Rady Miejskiej w Żarowie.uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Żarów.

XXXVIII/237/97 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie gminy.

XXXVIII/238/97 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

XXXVIII/239/97 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i określenia jej zadań.

XXXVIII/240/97 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr V/30/93 z dn. 03.06.93 r. w sprawie zasad i kryteriów sprzedaży w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Żarów wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku (zmiana uchwały nr III/27/94 z dnia 29.04.94 r oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tejże uchwały).

XXXIX/241/97 w sprawie w sprawie budżetu gminy Żarów.

XXXIX/242/97 w sprawie zmiany Statutu Gminy Żarów,

XXXIX/243/97 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

XXXIX/244/97 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy w Żarowie nr VI/50/93 z dnia 08.07.1993 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Żarów do kategorii dróg lokalnych, miejskich i zakładowych.

XXXIX/245/97 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/168/96 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 15.02.1996 r. w sprawie uchwalenia regulaminu trybu i zasad przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własnośc Gminy Żarów.

XXXIX/246/97 w sprawie zmiany uchwały nr X/37/90 Rady Miasta i Gminy w Żarowie, w sprawie ustalenia limitu kilometrów na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla Przewodniczącego Rady.

XXXIX/247/97 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Żarów nieruchomości zabudowanej, położonej w Żarowie przy ul. Krętej i Rybackiej.

XXXIX248/97 w sprawie podwyższenia stopnia organizacji Szkoły Podstawowej w Mrowinach.

XL/249/97 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/167/96 z dnia 15.02.96 r. Rady Miejskiej w Żarowie, w sprawie uchwalenia regulaminu trybu i zasad przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, dostawy i usługi opłacane ze środków publicznych Gminy Żarów.

XL/250/97 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Żarowie.

XL/251/97 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

XL/252/97 w sprawie opłat za korzystanie z komunalnego wysypiska odpadów komunalnych w Żarowie.

XL/253/97 w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów – mgr inż. Zbigniewa Chlebowskiego.

XL/254/97 w sprawie podziału ulicy Spacerowej oraz nadania nazwy nowej ulicy, położonej we wsi Wierzbna.

XLI/255/97 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Żarów.

XLI/256/97 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zarowa, zatwierdzonego uchwałą IV/18/93 Rady Miasta i Gminy Żarów z dnia 16.04.1993 roku.

XLI/257/97 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/154/96 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 11.01.1996 r., „w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/93 z dnia 08.07.1993 r., w sprawie ustalenia liczby, granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Żarów.

XLI/258/97 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu: „strategia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako aktywny element transformacji ekonomicznej gminy.

XLII/259/97 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1997 rok.

XLII/260/97 w sprawie inkasa podatków; rolnego, od nieruchomości i leśnego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

XLII/261/97 w sprawie zmiany do Statutu Biura ds. Infrastruktury Społecznej „Oświata” w Żarowie.

XLII/262/97 w sprawie przekazania obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej, Szkole Podstawowej nr 3 w Żarowie.

XLII/263/97 w sprawie maksymalnych stawek opłat za usługi pogrzebowe wykonywane na terenie miasta i gminy Żarów i górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

XLII/264/97 w sprawie powierzenia Zarządowi gminy uprawnień do ustalania wysokości cen opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

XLII/265/97 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę Żarów na własność, nieruchomości zabudowanej położonej w Żarowie przy ul. Armii Krajowej.

XLII/266/97 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działki budowlanej położonej na terenie miasta Żarów przy ul. Chrobrego.

XLIII/267/97 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1997 rok.

XLIII/268/97 w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Wodno-Ściekową „Strzegomka” w Żarowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu, na budowę grupowej oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem tranzytowym.

XLIII/269/97 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/167/96 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 15.02.96 r. w sprawie uchwalenia regulaminu trybu i zasad przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, dostawy i usługi opłacane ze środków publicznych gminy Żarów.

XLIII/270/97 w sprawie ustalenia liczby, granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Żarów.

XLIII/271/97 w sprawie upoważnienia przedstawicieli Rady Miejskiej w Żarowie do przyznawania jednorazowych zapomóg pieniężnych w związku z powodzią.

XLIII/272/97 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/263/97 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19.06.1997 r. (w sprawie stawek za usługi pogrzebowe i usuwanie odpadów komunalnych).

XLIV273/97 w sprawie wniosku o dotację celową na finansowanie bieżących zadań własnych, związanych z usuwaniem skutków powodzi.

XLIV274/97 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 1997 rok oraz przeznaczenia na rzecz Sejmiku Samorządowego Województwa Wałbrzyskiego środków z tytułu podziału rezerwy subwencji za 1996 rok.

XLIV275/97 w sprawie zaciągnięcia kredytu na „organizację systemu zbiórki i transportu odpadów w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział we Wrocławiu.

XLIV276/97 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Zakładu Energetycznego w Wałbrzychu S.A., sieci niskiego napięcia przy ul. Górniczej w Żarowie.

XLIV277/97 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Fundacji Regionu Wałbrzyskiego w Wałbrzychu na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Droga Armii Krajowej II etap”.

XLV/278/97 w sprawie określenia kwoty, do której Zarząd Miasta Żarów może samodzielnie zaciągać zobowiązania, dotyczące zadania inwestycyjnego; „Budowa nowej szkoły podstawowej w Żarowie ul. Łokietka”.

XLV/279/97 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Rejonowego Rządowej Administracji Ogólnej w Świdnicy o umorzenie należności z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę szkoły na Osiedlu Piastów w Żarowie.

XLVI/280/97 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 1997 rok.

XLVI/281/97 w sprawie zmiany uchwał; nr XL/251/97 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27.03.97 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych” oraz XLII/263/97 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19.06.97 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za usługi pogrzebowe wykonywane na terenie miasta i gminy Żarów i górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

XLVI/282/97 w sprawie ustalenia cen wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Żarów.

XLVI/283/97 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

XLVI/284/97 w sprawie uchwalenia „regulaminu trybu i zasad przeprowadzania przetargów na roboty dostawy i usługi opłacane ze środków publicznych Gminy Żarów.

XLVI/285/97 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żarowa.

XLVI/286/97 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żarowa.

XLVI/287/97 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

XLVI/288/97 w sprawie opinii o celowości likwidacji w mieście Żarów części drogi lokalnej, miejskiej o nazwie ul. Pogodna.

XLVII/289/97 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1997 rok.

XLVII/290/97 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień podatkowych.

XLVII/291/97 w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 1998 rok.

XLVII/292/97 w sprawie podatku od posiadania psów.

XLVII/293/97 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej placu targowego w Żarowie.

XLVII/294/97 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę Żarów na własność nieruchomości zabudowanej, położonej w Żarowie przy ul. Cichej.

XLVII/295/97 w sprawie zasad przydzielania i finansowania stypendiów i nagród sportowych.

XLVIII/296/97 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 1997 rok.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 00:12
Dokument oglądany razy: 5 347
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020