Uchwały 1995

Uruchamiam sytezator mowy...

X/52/95 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu

X/53/95 w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

X/54/95 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolniczego

X/55/95 w sprawie zmiany statutu Komunikacyjnego Związku Komunikacyjnego

X/56/95 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie Kalno

X/57/95 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Żarów wraz z udziałem procentowym

X/58/95 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Dolnośląskiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa w Wałbrzychu stacji redukcji gazu w Mrowinach

X/59/95 w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz określenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności

X/60/95 w sprawie poparcia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, zawartego w uchwale nr 66 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 9.12.1994 roku

X/61/95 w sprawie ustalenia ceny wody i kanalizacji na terenie miasta i gminy Żarów

X/62/95 w sprawie opłat za usługi komunalne i pogrzebowe na terenie miasta i gminy Żarów

X/63/95 w sprawie ustalenia limitu kilometrów na używanie samochodu służbowego dla Burmistrza Miasta Żarów

XI/64/95 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 94 rok

XI/65/95 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta Żarów

XI/67/95 w sprawie budżetu gminy na 1995 rok

XI/67/95 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy

XI/68/95 w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze

XI/69/95 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w obrębie Łażany

XI/70/95 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Łażany

XI/71/95 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Żarów wraz z udziałem procentowym od gruntu

XI/72/95 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów z przeznaczeniem na poszerzenie działek budowlanych zabudowanych

XI/73/95 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie miasta Żarów przy ul. Łokietka

XI/74/95 w sprawie likwidacji części ul. Łokietka niezbędnej pod budowę warsztatu samochodowego

XI/75/95 w sprawie zmian uchwały o powołaniu stałych Komisji Rady Miejskiej w Żarowie

XI/76/95 w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej

XI/77/95 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów – Zbigniewa Chlebowskiego

XI/78/95 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1995 rok

XII/79/95 w sprawie w sprawie zmiany wysokości udziałów gminy Żarów w Spółce Wodno-Ściekowej „Strzegomka”

XII/80/95 w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Wodno-Ściekową „Strzegomka” na budowę grupowej oczyszczalni ścieków

XII/81/95 w sprawie wystąpienia gminy Żarów ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa Wydobycia Kaolinu

XII/82/95 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1995 rok

XII/83/95 w sprawie opinii o celowości likwidacji w Żarowie części ul. Łokietka

XII/84/95 w sprawie zmiany statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego

XII/85/95 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie nazwy miejscowości „Żarów” w znaku towarowym

XII/86/95 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

XII/87/95 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na rzecz gminy nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Mikoszowa

XII/88/95 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Wierzbna

XII/89/95 w sprawie naliczenia opłat adiacenckich dla właścicieli działek budowlanych położonych na terenie miasta Żarów

XII/90/95 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Żarów wraz z udziałem procentowym

XII/91/95 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych, położonych na terenie miasta Żarów przy ul. Akacjowej i ul. Dębowej

XII/92/95 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych położonych na terenie Mielęcina

XII/93/95 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Żarowie

XIV/94/95 w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych

XIV/95/95 w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej

XIV/96/95 w sprawie ustanowienia obowiązku prowadzenia rejestru skupu metali nieżelaznych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą

XIV/97/95 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie wsi Pożarzysko

XIV/98/95 w sprawie oddania do użytkowania wieczystego gruntu pod garażem położonym w obrębie wsi Łażany

XIV/99/95 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Łażany

XIV/100/95 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki budowlanej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Wierzbna z przeznaczeniem na poszerzenie własnej działki budowlanej

XIV/101/95 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Żarów wraz z udziałem procentowym od gruntu

XIV/102/95 w sprawie przeznaczenia gruntów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

XIV/103/95 w sprawie kontynuacji wyposażania terenów w urządzenia komunalne i sieci uzbrojenia

XIV/104/95 w sprawie założeń techniczno-ekonomicznych zbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe z określeniem realizowanego etapu prac

XV/105/95 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1995 rok

XV/106/95 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Żarów wraz z udziałem procentowym do gruntu

XV/107/95 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie miasta Żarów przy ul. Łokietka

XV/108/95 w sprawie zbycia w formie przetargu ograniczonego ofert lokalu położonego w Żarowie przy ul. A. Krajowej 26 dla osób będących właścicielami lokali przyległych

XV/109/95 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki zagrodowej zabudowanej położonej w obrębie wsi Kalno

XV/110/95 w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/93 z dnia 8 lipca 1993 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej

XV/111/95 w sprawie uchylenia uchwały nr XI/76/95 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 marca 1993 roku w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej

XV/112/95 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do wydawania decyzji, w sprawie przyznania i odmowy przyznania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

XVI/113/95 w sprawie poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu, na zakup wytwornic pary opalanych gazem ziemnym

XVI/114/95 w sprawie odwołania członka zarządu miasta Żarów (p. Buchowski)

XVI/115/95 w sprawie uzupełnieniu składu Zarządu Miasta Żarów (P. Ciupiński)

XVII/116/95 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

XVII/117/95 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1995 rok

XVII/118/95 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej (Oświata)

XVII/119/95 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Żarów wraz z udziałem procentowym do gruntu

XVII/120/95 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej na terenie miasta Żarów przy ul. Świerczewskiego

XVII/121/95 w sprawie nabycia na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Imbramowice

XVII/122/95 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki budowlanej położonej w obrębie wsi Imbramowice z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania własnej działki budowlanej

XVII/123/95 w sprawie sprzedaży w drodze przeatrgu nieruchomości położonej w Łażanach

XVII/124/95 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie

XVII/125/95 w sprawie poręczenia kredytu preferencyjnego w Banku Zachodnim w Świdnicy na zakup zboża

XVII/126/95 w sprawie zatwierdzenia przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1995 rok

XVIII/127/95 w sprawie obwodowych komisji wyborczych

XVIII/128/95 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów od Z.Ch. „Organika” Żarów

XVIII/129/95 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, wraz z udziałem procentowym do gruntów

XVIII/130/95 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Pożarzysko

XVIII/131/95 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/63/93 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16.09.1993 roku w sprawie opłaty administracyjnej

XVIII/132/95 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świdnicy

XVIII/133/95 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1995 rok

XVIII/134/95 w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat majątku ciepłowniczego wyodrębnionego w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu

XX/135/95 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów z przeznaczeniem na poszerzenie działki budowlanej zabudowanej

XX/136/95 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Żarów wraz z udziałem procentowym do gruntu

XX/137/95 w sprawie nabycia przez Gminę na własność gruntów położonych na terenie miasta i gminy Żarów

XXI/138/95 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1995 rok

XXI/139/95 w sprawie ustalenia ceny wody i kanalizacji na terenie miasta i gminy Żarów

XXI/140/95 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy

XXI/141/95 w sprawie wyrażenia zgody na reprezentowanie gminy Żarów przez Pana Leszka Michalaka w Komunikacyjnym Związku Komunalnym w Świdnicy

XXI/142/95 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Heleny Słowik i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu

XXI/143/95 w sprawie odwołania Pana J. Ciupińskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie

XXI/144/95 w sprawie uchylenia uchwały nr III/18/94 Rady Miejskiej w Żarowie

XXI/145/95 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Żarów wraz z udziałem procentowym do gruntu

XXI/146/95 w sprawie sprzedaży w drodze przeatrgu nieruchomości położonej na terenie gminy Żarów

XXI/147/95 w sprawie jednorazowego upoważnienia Zarządu Miasta Żarów do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na kwotę 309.774,25 (bez VAT) w celu wykonania sieci gazowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rybackiej

XXIII/148/95 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXIII/149/95 w sprawie obniżenia niektórych stawek podatku od środków transportowych

XXIII/150/95 w sprawie podatku od posiadania psów

XXIII/151/95 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr V/30/93 z 3.06.1993 roku w sprawie zasad i kryteriów sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Żarów, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków (zm. uchwała nr III/27/94 z 29.04.1994 roku) oraz ogłoszenie jednolitego tekstu tejże uchwały

XXIII/152/95 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej ds. zarządzania oświatą utworzonej uchwałą nr XVIII/118/95 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31.08.1995 roku

XXIII/153/95 w sprawie osiedlenia na terenie Gminy Żarów rodziny narodowości polskiej – repatriantów z Republiki Kazachstańskiej

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:54
Dokument oglądany razy: 6 629
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020