Uchwały 1994

I/1/94 w sprawie przejęcia zadań administracji rządowej w zakresie udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej

I/2/94 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

I/3/94 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1994 rok

I/4/94 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej

I/5/94 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy

I/6/94 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie miasta Żarów

I/7/94 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie działki budowlanej położonej w obrębie Imbramowice

I/8/94 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji WRSP nieruchomości niezabudowanej i udziału w nieruchomości zabudowanej

I/9/94 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Łażany

I/10/94 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej zabudowanej położonej na terenie miasta Żarów

I/11/94 w sprawie sprzedaży w dordze przetargu nieruchomości położonej na terenie miasta Żarów przy ul. Mickiewicza

I/12/94 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Żarowie

II/13/94 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy z zadań z zakresu administracji rządowej za 1993 rok

II/14/94 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta w Żarowie

II/15/94 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1994 rok

II/16/94 w sprawie przeznaczenia gruntów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób o których mowa w art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy

II/17/94 w sprawie przeznaczenia gruntów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób o których mowa w art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy

II/18/94 w sprawie kontynuacji wyposażania terenów w urządzenia komunalne i sieci uzbrojenia na terenie miasta Żarów

II/19/94 w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu pod kioskiem usługowo-handlowym położonym w Żarowie przy ul. A. Krajowej

II/20/94 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Kalno

II/21/94 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 2/94 Zarządu Miasta i Gminy Żarów z dnia 6 kwietnia 1994 roku w sprawie zaostrzenia wymagań sanitarno-higienicznych w handlu pieczywem i wędlinami

III/22/94 w sprawie powołania komisji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

III/23/94 w sprawie statutu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

III/24/94 w sprawie zmiany statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego

III/25/94 w sprawie ustalenia wysokości udziałów w Spółce Wodno-Ściekowej „Strzegomka”

III/26/94 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

III/27/94 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr V/30/93 z 3.06.1993 roku w sprawie zasad i kryteriów sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy

III/28/94 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego na terenie obrębu Kalno wraz z procentowym udziałem do gruntu

III/29/94 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego na terenie miasta Żarów wraz z udziałem procentowym do gruntu

III/30/94 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki budowlanej niezabudowanej położonej w obrębie Mrowiny z przeznaczeniem na poszerzenie działki budowlanej

IV/31/94 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy, rozdysponowania nadwyżki i rezerwy budżetowej na 1994 rok

IV/32/94 w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Żarów

IV/33/94 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Żarowie

IV/34/95 w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Miasta i Gminy w Żarowie

IV/35/94 w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żarowie

IV/36/94 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu ŻOK

IV/37/94 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Żarów wraz z udziałem procentowym do gruntu

IV/38/94 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki budowalnej niezabudowanej położonej w obrębie Mrowiny z przeznaczeniem na poszerzenie działki budowlanej

IV/39/94 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wierzbna

IV/40/94 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki budowlanej zabudowanej położonej w obrębie Kruków

IV/41/94 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Świerczewskiego w Żarowie

I/1/94 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie

I/2/94 w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie

I/3/94 w sprawie wyboru Burmistrza Miasta Żarów

I/4/94 w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta Żarów

I/5/94 w sprawie wyboru Zarządu Miasta Żarów

I/6/94 w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Wałbrzyskiego

I/7/94 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ich przewodniczących

I/8/94 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów, Zbigniewa Chlebowskiego

II/9/94 w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Spółkę Wodno-Ściekową „Strzegomka” na budowę grupowej oczyszczalni ścieków

II/10/94 w sprawie kontynuacji wyposażenia terenów w urządzenia komunalne i sieci uzbrojenia

II/11/94 w sprawie założeń techniczno-ekonomicznych zbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe

II/12/94 w sprawie powołania zespołu dla zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników ludowych do Sądu Rejonowego, Sądu Wojewódzkiego oraz Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym

III/13/94 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Żarów na 1994 rok

III/14/94 w sprawie wprowadzenia zm. do uchwały nr V/30/93 z dnia 3.06.1993 roku w sprawie zasad i kryteriów sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żarów wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku (zm. uchwała nr III/27/94 z dnia 29.04.1994 roku) oraz ogłoszenie jednolitego tekstu tejże uchwały

III/15/94 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Żarów wraz z udziałem procentowym do gruntu

III/16/94 w sprawie odmowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Wspólnoty Osób Niepijących i Niepalących w Wierzbnej obiektu zabytkowego położonego w obrębie Wierzbna

III/17/94 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

III/18/94 w sprawie utworzenia i przystąpienia do Spółki z o.o. pod nazwą Fabryka Produktów Spożywczych „Dell” Sp. z o.o.

III/19/94 w sprawie poręczenia kredytu zaciągniątego przez Spółkę Wodno-Ściekową „Strzegomka” na budowę grupowej oczyszczalni ścieków

IV/20/94 w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie

V/21/94 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Żarów na 1994 rok

V/22/94 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych w Żarowie wraz z udziałem procentowym do gruntu

V/23/94 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych położonych na terenie miasta Żarowa przy ul. Akacjowej i Lipowej

V/24/94 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej położonej na terenie miasta Żarów

V/25/94 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem procentowym do gruntu i działki budowlanej niezabudowanej na poszerzenie własnej działki budowlanej

V/26/94 w sprawie zatwierdzenia składu osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie

VI/27/94 w sprawie wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 1995-1998

VI/28/94 w sprawie wyboru członków kolegium ds. Wykroczeń w Świdnicy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy na kadencję 1995-1998

VII/29/94 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i rozdysponowania rezerwy budżetowej na 1994 rok

VII/30/94 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIII/54/90 Rady Miasta i Gminy w Żarowie z dnia 20 grudnia 1990 roku (statuty sołectw)

VII/31/94 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazania na rzecz gminy nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów

VII/32/94 w sprawie przekazania nieodpłatnego nieruchomości położonej w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 40

VII/33/94 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Imbramowice

VII/34/94 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Żarów wraz z udziałem procentowym do gruntu

VII/35/94 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu stałych Komisji Rady Miejskiej w Żarowie (dział. gosp.)

VII/36/94 w sprawie organizowania jednostkowych zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów

VIII/37/94 w sprawie zatwierdzenia projektu jednostkowych zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów uchwalonym przez Radę Miejską 30.09.1993 roku uchwałą nr IX/72/93

VIII/38/94 w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną

VIII/39/94 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Żarów wraz z udziałem procentowym do gruntu

VIII/40/94 w sprawie przekazania nieodpłatnego nieruchomości położonej na terenie miasta Żarów przy ul. Armii Krajowej 60a

VIII/41/94 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Żarów budynku mieszkalnego i gospodarczego w Kalnie

VIII/42/94 w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za pobór podatku od nieruchomości i podatku rolnego

VIII/43/94 w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Miesjko-Gminnego w Żarowie

VIII/44/94 w sprawie powołania Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi działającej na terenie miasta i gminy Żarów

VIII/45/94 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu stałych Komisji Rady Miejskiej w Żarowie (rolna)

VIII/46/94 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1994 rok

VIII/47/94 w sprawie przeznaczenia na rzecz Funduszu Pożyczkowego środków z tytułu podziału rezerwy subwencji za 1994 rok

IX/48/94 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

IX/49/94 w sprawie podatku od posiadania psów

IX/50/94 w sprawie obniżenia niektórych stawek podatku od środków transportowych

IX/51/94 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1994 rok


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:54
Dokument oglądany razy: 3 993
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020