Uchwały 1993

Uruchamiam sytezator mowy...

I/1/93 w sprawie zmiany statutu ZGKiM Żarów

I/2/93 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

I/3/93 w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych

I/4/93 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

I/5/93 w sprawie nadania herbu miasta Żarów

I/6/93 w sprawie ustalenia godzin otwarcia i zamknięcia placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Żarów

I/7/93 w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze

I/8/93 w sprawie powołania i zatwierdzenia składu osobowego stałej komisji Rady Miasta i Gminy Żarów ds. współpracy z AWRSP i SSWW w Zakresie Restrukturyzacji i Prywatyzacji PGR

II/9/93 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

II/10/93 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów

II/11/93 w sprawie powołania i zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Rady ds. Współpracy z AWRSP i SSWW w zakresie Restrukturyzacji i Prywatyzacji PGR

II/12/93 w sprawie zasad ustalania diet

II/13/93 w sprawie przystąpienia do Spółki DZT S.A.

III/14/93 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy i zadań z zakresu administracji rządowej za 1992 rok

III/15/93 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy Żarów

III/16/93 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1993 rok

IV/17/93 w sprawie zmiany uchwały nr III/16/93 RMiG Żarów z dnia 18.03.1993 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów

IV/19/93 w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów

IV/19/93 w sprawie nabycia nieruchomości rolnych w obrocie prywatnym położonych w obrębach Łażany i Wierzbna

IV/20/93 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie działki budowlanej położonej w obrębie Łażany

IV/21/93 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Mikoszowa

IV/22/93 w sprawie vzamiany nieruchomości rolnych położonych w obrębie Wierzbna

IV/23/93 w sprawie naliczenia opłat adiacenckich dla właścicieli działek budowlanych położonych na terenie miasta Żarów i wsi Imbramowice

IV/24/93 w sprawie ustalenia godzin otwarcia i zamknięcia placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Żarów

V/25/93 w sprawie zatwierdzenia zasad wynagradzania pracowników ZGKiM w Żarowie

V/26/93 w sprawie opłat za usługi cmentarne na terenie Miasta i Gminy Żarów

V/27/93 w sprawie przystąpienia do porozumienia o ponadgranicznej współpracy wzajemnej oraz utworzeniu Ponadgranicznego Związku Gmin i Miast – Czechy – Polska

V/28/93 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 1/93 Zarządu Miasta i Gminy Żarów z dnia 21 maja 1993 roku

V/29/93 w sprawie przejęcia w zarząd przez Gminę Żarów dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Żarowa

V/30/93 w sprawie zasad i kryteriów sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żarów wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku

V/31/93 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Żarów

V/32/93 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Łażan

V/33/93 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości rolnej obrębu Łażany

V/34/93 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budowę oraz zabudowaną obiektem gospodarczym położone na terenie miasta Żarów, przy ul. Armii Krajowej

V/35/93 w sprawie przeznaczenia gruntów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób o których mowa a art.7 ust. 1 niżej cytowanej ustawy

V/36/93 w sprawie kontynuacji wyposażania terenów w urządzenia komunalne i sieci uzbrojenia na osiedlu domów jednorodzinnych w Żarowie

V/37/93 w sprawie przeznaczenia gruntów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób o których mowa w art. 7 ust. 1 niżej cytowanej ustawy

V/38/93 w sprawie włączenia terenów stanowiących działki budowlane do zadania inwestycyjnego pod nazwą „Osiedle Piastów II” w Żarowie

V/39/93 w sprawie kontynuacji wyposażania terenów w urządzenia komunalne i sieci uzbrojenia na Osiedlu Piastów II w Żarowie

VI/40/93 w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Żarów

VI/41/93 w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego w Żarowie

VI/42/93 w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej

VI/43/93 w sprawie powołania II Z-cy Kierownika USC

VI/44/93 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Żarów i zatwierdzenia ich składów osobowych

VI/45/93 w sprawie ustalenia liczby, granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib OKW na terenie Miasta i Gminy Żarów

VI/46/93 w sprawie sprzedaży w dordze przetargu nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów

VI/47/93 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na terenie miasta Żarów przy ul. A. Krajowej 7

VI/48/93 w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości będących własnością gminy Żarów, a położonych w obrębie Łażan dla Spółki z o.o. „Lapis”

VI/49/93 w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/93 w sprawie nabycia nieruchomości rolnych w obrocie prywatnym położonych w obrębie Łażany i Wierzbna

VI/50/93 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Żarów do kategorii dróg lokalnych miejskich

VI/51/93 w sprawie przejęcia w zarząd przez gminę Żarów dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Żarowa

VII/52/93 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1993 rok

VII/53/93 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej

VII/54/93 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd miasta i gminy Żarów w roku budżetowym

VII/55/93 w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych

VII/56/93 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

VII/57/93 w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Żarów

VII/58/93 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

VII/59/93 w sprawie ustalenia wysokości udziałów w spółce Wodno-Ściekowej „Strzegomka”

VII/60/93 w sprawie przeliczenia składników wynagrodzenia dla Burmistrza miasta i gminy Żarów

VII/61/93 w sprawie częściowego pokrycia kosztów utrzymania przedszkola-żłobka miasta i gminy w Żarowie i korzystania z usług opiekuńczych oraz oświatowo-wychowawczych wykraczających poza minimum programowe

VIII/62/93 w sprawie cesji wierzytelności i zadłużenia wraz z przenisieniem własności mienia ruchomego na rzecz DZT S.A. w Wałbrzychu powstałych wskutek podziału WPEC w Wałbrzychu

VIII/63/93 w sprawie opłaty administracyjnej

VIII/64/93 w sprawie wprowadzenia zmian w nudżecie gminy na 1993 rok

VIII/65/93 w sprawie ustalenia cen wody i kanalizacji na terenie miasta i gminy Żarów

VIII/66/93 w sprawie utworzenia Przedszkola Miasta I Gminy Żarów

VIII/67/93 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnej położonej w Bukowie od RSP w Żarowie

VIII/68/93 w sprawie zamiany nieruchomości

VIII/69/93 w sprawie uchylenia §5 uchwały nr VII/55/93 Rady Miasta i Gminy Żarów z dnia 29.07.1993 roku w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych

VIII/70/93 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej

IX/71/93 w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Spółkę Wodno-Ściekową „Strzegomka” na budowę grupowej oczyszczalni ścieków

IX/72/93 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów

IX/73/93 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1993 rok

X/74/93 w sprawie uchwalenia projektu budżetu gminy na 1994 rok

X/75/93 w sprawie utworzenia funduszu pożyczkowego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku

X/76/93 w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej

X/77/93 w sprawie utworzenia Związku Gmin

X/78.93 w sprawie przyjęcia statutu komunikacyjnego Związku Komunalnego

X/79/93 w sprawie ustalenia opłaty rocznej za zarząd nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi położonymi na tereni miasta i gminy Żarów

X/80/93 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie miasta Żarów

X/81/93 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem do działki położonego Żarów, ul. Zamkowa 15

X/82/93 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki budowlanej zabudowanej garażem położonej w Łażanach

X/83/93 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości rolnej położonej w obrębie Mrowiny

XII/84/93 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i rozdysponowania rezerwy budżetowej na 1993 rok

XII/85/93 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XII/86/93 w sprawie podatku od posiadania psów

XII/87/93 w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych

XII/88/93 w sprawie budżetu gminy na 1994 rok

XII/89/94 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów

XII/90/93 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Żarów wraz z udziałem procentowym do gruntu

XII/91/93 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wierzbna

XII/92/93 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu gruntów rolnych położonych w obrębie Buków

XII/93/93 w sprawie nie przejęcia prowadzenia szkół podstawowych z dniem 01.01.1994 roku przez gminę Żarów

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:53
Dokument oglądany razy: 5 920
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020