Uchwały 1992

I/1/92 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

I/2/92 w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarowie

I/3/92 w sprawie zatwierdzenia statutu ŻOK

I/4/92 w sprawie zmiany statutu ZGKiM w Żarowie

I/5/92 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości rolnej zabudowanej położonej na terenie wsi gminy Żarów

I/6/92 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej zabudowanej nr 86/5 położonej na terenie miasta Żarów, przy ul. Nowotki

I/7/92 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów przyległych do działek budowlanych zabudowanych na ich powiększenie położonych na terenie miasta Żarów, przy ul. Górniczej

I/8/92 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej placu targowego w Żarowie

I/9/92 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste działek budowlanych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów

I/10/92 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

I/11/92 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

I/12/92 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu stałych komisji Rady Miasta i Gminy Żarów i zatwierdzenia ich składów osobowych

I/13/92 w sprawie powołania komisji doradczej tzw. „Komisji miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego”

I/14/92 w sprawie powołania i zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta i Gminy w Żarowie ds. Budżetu i Finansów

I/15/92 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ustalania diet

I/16/92 w sprawie odwołania członka Zarządu Miasta i Gminy Żarów

I/17/92 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Miasta i Gminy Żarów

I/18/92 w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 19,25ha gruntów rolnych na terenie gminy Żarów

II/19/92 w sprawie odwołania Delegata do Sejmiku Samorządowego

II/20/92 w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego

II/21/92 w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miasta i Gminy w Żarowie ds. Przetargów

III/22/92 w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Żarów

IV/23/92 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy i zadań z zakresu administracji rządowej

IV/24/92 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy Żarów

IV/25/92 w sprawie ustalenia cen wody i kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Żarów

IV/26/92 w sprawie opłat za usługi cmentarne na terenie Miasta I Gminy Żarów

IV/27/92 w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych

IV/28/92 w sprawie trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego z użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata

IV/29/92 w sprawie ustalenia stałej opłaty rocznej za użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów

IV/30/92 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1992 rok

IV/31/92 w sprawie określenia wysokości sumy do której Zarząd Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania pieniężne

IV/32/92 w sprawie zbycia w drodze przetargu działek budowlanych przeznaczonych pod budowę garaży i pawilonów handlowych położonych na terenie miasta Żarów

IV/33/92 w sprawie zbycia w drodze przetargu gruntów rolnych położonych w Mikoszowej

IV/34/92 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnych i nierolnych położonych na terenie wsi gminy Żarów

IV/35/92 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działek budowlanych i mieszkań położonych na terenie miasta Żarów

IV/36/92 w sprawie nieodpłatnego przekazania dla KW Policji w Wałbrzychu obiektu położonego przy ul. Waryńskiego 2

IV/37/92 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki budowlanej przeznaczonej pod budowę garażu przy ul. Kopernika

V/38/92 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej położonej w Żarowie przy ul. Pstrowskiego wraz z wyposażeniem

V/39/92 w sprawie przyjęcia zadań związanych z przyjmowaniem wniosków paszportowych oraz wydawania paszportu

V/40/92 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej placu targowego w Żarowie

V/41/92 w sprawie ustanowienia Fundacji Regionu Wałbrzyskiego

V/42/92 w sprawie zbycia jednego udziału w spółce z o.o. „Ankal” przedsiębiorstwo Wydobycia Kaolinu, Przedsięniorstwu Geologicznemu we Wrocławiu „Proxima” S.A.

V/43/92 w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

V/44/92 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu stałych Komisji Rady Miasta i Gminy w Żarowie i zatwierdzenia ich składów osobowych

VI/45/92 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Żarów

VI/46/92 w sprawie zatwierdzenia założeń do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów

VI/47/92 w sprawie nadania nazw ulic na Osiedlu Piastów w Żarowie (Kazimierza Wielkiego i Bolesława Krzywoustego)

VI/48/92 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki budowlanej i lokalu położonego na terenie miasta Żarów

VI/49/92 w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości położonej w Żarowie przy ul. Waryńskiego 18a

VI/50/92 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne położone na terenie miasta Żarów

VI/51/92 w sprawie wprowadzenia zmian między działami w budżecie Miasta i Gminy Żarów na 1992 rok

VII/52/92 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Żarów

VII/53/92 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i udziałów do działek budowlanych położonych na terenie miasta Żarów

VII/54/92 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych i przeznaczonych pod zabudowę na terenie wsi gminy Żarów

VII/55/92 w sprawie powołania Zespołu dla opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników ludowych do Sądu Rejonowego w Świdnicy

VII/56/92 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy

VII/57/92 w sprawie koncepcji reorganizacji WPEC w Wałbrzychu

VII/58/92 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Żarów i zatwierdzenia ich składów osobowych

VII/59/92 w sprawie przejęcia w zarząd przez Gminę Żarów dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Żarów

VII/60/92 w sprawie wniesienia działki nr 430/9 o powierzchni 8,23ha jako udziału do Spółki Wodno-Ściekowej Strzegomka

VII/61/92 w sprawie zbycia całości udziałów w spółce z o.o. „Pro-Ma-Bud”

VIII/62/92 w sprawie wprowadzenia zmian między działami w budżecie Miasta i Gminy na 1992 rok

VIII/63/92 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Wałbrzyskiego o przekazanie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej położonej w Żarowie w granicach działki nr 137 przy ul. A. Krajowej 21

VIII/64/92 w sprawie zbycia w drodze przetargu gruntów rolnych położonych na terenie wsi gminy Żarów wykazanych w załączniku do uchwały

IX/65/92 w sprawie zmiany statutu OPS w Żarowie

IX/66/92 w sprawie udzielenia Zastępcy Kierownika OPS w ŻĄrowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych, własnych o charakterze obowiązkowym, zleconych określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej

XI/67/92 w sprawie wprowadzenia zmian między działami w budżecie Miasta i Gminy Żarów na 1992 rok

XI/68/92 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie Miasta i Gminy na 1992 rok w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów

XI/69/92 w sprawie ustalenia cen wody i kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Żarów

XI/70/92 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych wraz z udziałem procentowym do gruntu położonych na terenie miasta Żarów

XI/71/92 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie wsi gminy Żarów

XI/72/92 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów

XI/73/92 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej zabudowanej położonej na terenie miasta Żarów

XI/74/92 w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagradzania

XI/75/92 w sprawie powołania Sekretarza Gminy

XI/76/92 w sprawie wyboru formy organizacyjno-prawnej funkcjonowania mienia komunalnego gminy Żarów wyodrębnionego w wyniku podziału WPEC w Wałbrzychu

XII/77/92 w sprawie ustalenia stałej opłaty rocznej za użytkowanie nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Żarów będących w użytkowaniu GS „Samopomoc Chłopska” w Żarowie

XII/78/92 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Marcinowiczkach

XII/79/92 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntów rolnych położonych w Przyłęgowie dzierżawionych przez okres dłuższy niż 10 lat

XII/80/92 w sprawie nabycia nieruchomości rolnej w obrocie prywatnym przeznaczonej pod inwestycje związaną z gazyfikacją wsi Mrowiny

XII/81/92 w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 3,20ha gruntów rolnych na terenie miasta Żarowa

XII/82/92 w sprawie wprowadzenia zmian między działami w budżecie Miasta i Gminy Żarów

XII/83/92 w sprawie wprowadzenia zmian między działami w budżecie Miasta i Gminy Żarów

XII/84/92 w sprawie wprowadzenia zmian między działami w budżecie Miasta i Gminy Żarów

XII/85/92 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta i Gminy Żarów do zawarcia porozumienia gminnego dotyczącego funkcjonowania MPK w Świdnicy

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:53
Dokument oglądany razy: 4 870
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020