1990

I/1/90 w sprawie ustalenia liczby Zastępców Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Żarowie

I/2/90 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Żarowie

I/3/90 w sprawie wyboru Delegata do Sejmiku Samorządowego

II/4/90 w sprawie ustalenia pełnej nazwy rady, która będzie stosowana powszechnie

II/5/90 w sprawie wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Żarów

II/6/90 w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Miasta i Gminy Żarów

II/7/90 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Żarów

II/8/90 w sprawie powołania Pani Haliny Sromek na stanowisko kierownika USC w Żarowie

III/9/90 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika USC w Żarowie

III/10/90 w sprawie powołania Zarządu Miasta i Gminy Żarów

III/11/90 w sprawie powołania doraźnej komisji Inwentaryzacyjnej

III/12/90 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej

IV/13/90 w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Żarowie

IV/14/90 w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Miasta i Gminy w Żarowie

IV/15/90 w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta i Gminy w Żarowie

IV/16/90 w sprawie zmiany dziennych stawek opłaty targowej targowiska miejskiego w Żarowie

IV/17/90 w sprawie zatwierdzenia stanowiska rady odnośnie przejęcia szkół podstawowych

VI/18/90 w sprawie opinii dotyczącej podziału wspólnych organów dla miasta i sąsiadującej gminy

VI/19/90 w sprawie powołania Zespołu dla opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników ludowych do Sądu Rejonowego i członków Kolegium ds. Wykroczeń w Świdnicy

VI/20/90 w sprawie zmiany dziennych stawek opłaty targowej placu targowego w Żarowie

VI/21/90 w sprawie wynajmowania lokali użytkowych pod zakłady usługowe, sklepy spożywcze, mięsne oraz sklepy pozostałe

VIII/22/90 w sprawie powołania Skarbnika Gminy

VIII/23/90 w sprawie powołania Sekretarza Gminy

VIII/24/90 w sprawie utworzenia funduszu dobrowolnych świadczeń socjalnych

VIII/25/90 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów

VIII/26/90 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek budowlanych położonych na terenie miasta Żarów pod budowę garaży

VIII/27/90 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek budowlanych położonych na terenie miasta Żarów

VIII/28/90 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej

VIII/29/90 w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego do handlu ulicznego oraz ustalenia opłaty targowej za handle uliczny w miejscach poza terenem do tego celu wyznaczonym

IX/30/90 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i zatwierdzenia ich składów osobowych

IX/31/90 w sprawie zmiany uchwały o zatwierdzeniu regulaminu pracy Rady Miasta I Gminy w Żarowie

IX/32/90 w sprawie porozumienia z Wójtem gminy Świdnica na wykonywanie zadań z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody

IX/33/90 w sprawie przejęcia od Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy nieruchomości zabudowanej położonej w Żarowie ul. Wsypiańskiego 1 wraz z wyposażeniem

IX/34/90 w sprawie określenia wysokości sumy do której Zarząd Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania pieniężne

X/35/90 w sprawie wyboru członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

X/36/90 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy i do działającego przy tym sądzie Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

X/37/90 w sprawie ustalenia limitu km. na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Żarów

XI/38/90 w sprawie zasad obsługi poza kolejnością w placówkach handlu detalicznego na terenie miasta i gminy Żarów

XI/39/90 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta i gminy Żarów na 1990 rok w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów

XI/40/90 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta i gminy Żarów na 1990 rok w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów

XI/41/90 w sprawie zwiększenia przychodów i rozchodów fundusz socjalnego wsi na 1990 rok w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów

XI/42/90 w sprawie zwiększenia przychodów i rozchodów funduszu gminnego na 1990 rok

XI/43/90 w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych

XI/44/90 w sprawie korekty planu rzeczowego napraw gruntowych oraz napraw profilaktycznych budynków na 1990 rok

XI/45/90 w sprawie powołania i zatwierdzenia składu osobowego komisji stałej Rady Miasta I Gminy w Żarowie ds. Budżetu i Finansów

XI/46/90 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta i Gminy w Żarowie (opracowanie wykazów aktów prawa miejscowego)

XI/47/90 w sprawie przejęcia gruntów z PFZ na terenie miasta i gminy na własność komunalną

XI/48/90 w sprawie odwołania do NSA od decyzji Wojewody stwierdzającej nieważność uchwały Rady Miasta i Gminy w Żarowie nr IX/32/90 z dnia 11.10.1990 roku

XI/49/90 II posiedzenie w sprawie wyboru zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Żarów

XIII/50/90 w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Żarów

XIII/51/90 w sprawie nadania statutu sołectwom na tereni gminy Żarów

XIII/52/90 w sprawie ustalenia godzin otwarcia i zamknięcia placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Żarów

XIII/53/90 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Miasta i Gminy w Żarowie

XIII/54/90 w sprawie wykazów aktów prawa miejscowego wydanych przez RN i t.o.a.p o właściwości ogólnej wydanych przed dniem 27.05.1990 roku – nadal obowiązujących na obszarze gminy

XIII/55/90 w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków w budżecie Miasta i Gminy Żarów na 1990 rok w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów

XIII/56/90 w sprawie projektu budżetu na 1991 rok


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:52
Dokument oglądany razy: 4 113
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020