bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.01.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana informacji

Formularze

UCHWAŁA NR XVI/124/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN1) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN 1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości
"Dane o nieruchomościach" (ZN1/ A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości
"Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN1/B stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR1/ A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR1/ B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL1/ A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL1/ B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 • Załącznik nr 1
  Zał. nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
  wzór do pobrania
 • Załącznik nr 2
  Zał. nr 2 - deklaracja nieruchomości (DN-1)
  wzór do pobrania
 • Załącznik nr 3
  Zał. nr 3 - dane o nieruchomościach (ZN-1A)
  wzór do pobrania
 • Załącznik nr 4
  Zał. nr 4 - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości(ZN-1B)
  wzór do pobrania
 • Załącznik nr 5
  Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)
  wzór do pobrania
 • Załącznik nr 6
  Zał. nr 6 - Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
  wzór do pobrania
 • Załącznik nr 7
  Zał. nr 7 - dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1A)
  wzór do pobrania
 • Załącznik nr 8
  Zał. nr 8 - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1B)
  wzór do pobrania
 • Załącznik nr 9
  Zał. nr 9 - Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)
  wzór do pobrania
 • Załącznik nr 10
  Zał. nr 10 - Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
  wzór do pobrania
 • Załącznik nr 11
  Zał. nr 11 - dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1A)
  wzór do pobrania
 • Załącznik nr 12
  Zał. nr 12 - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1B)
  wzór do pobraniaOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.01.2016
Podpisał: Teresa Drąg
Dokument z dnia: 11.10.2011
Dokument oglądany razy: 6 726