bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie zarządzenia nr 28

Zarządzenia 2015

 • Zarządzenie nr 1/2015
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 3/2015
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 4/2015
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 6/2015
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 11/2015
  w sprawie:
  ustalenia regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 12/2015
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 13/2015
  w sptrawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 14/2015
  w sprawie:
  ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
 • Zarządzenie nr 15/2014
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2015 rok
 • Zarządzenie nr 16/2015
  w sparwie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
 • Zarządzenie nr 19/2015
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz prawa użytkowania wieczystego położonych na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 20/2015
  w sprawie:
  ustalenia stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntu obejmującego działkę nr 101/5 obręb Żarów (Targowisko Miejskie)
 • Zarządzenie nr 21/2015
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 24/2015
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rokOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 24.02.2015
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 09.01.2014
Dokument oglądany razy: 2 852