bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie uchwał i obwieszczeń TKW

Wybory Samorządowe 2014

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie
z dnia 20 października 2014 roku
o czasie pracy do dnia 30 października 2014 roku

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust 2 pkt 4 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast podaje do publicznej wiadomości:

I. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie:
1. Mariola Teresa Zawisza zam. Żarów - Przewodnicząca Komisji
2. Monika Teresa Jagła zam. Żarów - Zastępca Przew. Komisji
3. Grażyna Helena Harmaty zam. Żarów - Członek Komisji
4. Ewa Kaśków zam. Żarów - Członek Komisji
5. Dominika Galwas zam. Żarów - Członek Komisji
6. Małgorzata Kutiuk zam. Żarów - Członek Komisji
7. Olga Joanna Myrta zam. Żarów - Członek Komisji
8. Stanisław Białek zam. Żarów - Członek Komisji

II. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie Urząd Miejski w Żarowie przy ul. Zamkowej 2 pokój 19, II piętro

III. Dyżury Komisji Miejska Komisja dyżuruje w swojej siedzibie w dniach i godzinach :
1. 21.10.2014 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
2. 23.10.2014 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
3. 28.10.2014 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
4. 30.10.2014 r. w godzinach od 14:30 do 15:30

Tryb i czas pracy komisji po dniu 31 października 2014 r. podany zostanie w odrębnej informacjiMIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
W ŻAROWIE INFORMUJE
O TERMINIE I MIEJSCU LOSOWANIA NUMERÓW
DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH
W WYBORACH ZARZĄDZONYCH
NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014R.

1. Miejska Komisja Wyborcza w Żarowie na podstawie art. 408 pkt 3 oraz art. 410 § 7 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz 112 z późn. zmianami) przyznaje
zarejestrowanym w wyborach do rady gmin listom kandydatów komitetów niespełniających
żadnego z warunków określonych w art. 409 numery:

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt 2;
2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1

2. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 23 października 2014 r. o godz. 12:00 w Sali Narad (II piętro) w Urzędzie Miasta Żarów przy ul. Zamkowej 2.

3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana pełnomocnikom komitetów wyborczych i podana do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W ŻAROWIE

/-/ Mariola Zawisza


Zawiadomienie

W związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby zgłoszonych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych informuje, że w dniu 23 października 2014 roku (czwartek) o godzinie 12:30 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 II piętro, przeprowadzone zostanie publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych zgodnie z art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późniejszymi zmianami) .

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Mariola Zawisza


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych w terminie do dnia 12 listopada 2014 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ewidencja ludności.
Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna będzie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu burmistrza miasta o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej do 17 października 2014 r.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) jak również wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do burmistrza miasta najpóźniej do 7 listopada 2014 r.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu w/w ustawy, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego burmistrzowi miasta najpóźniej do 27 października 2014 r.
Wyborcy niepełnosprawni mogą także głosować, w lokalu wyborczym, przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braillea. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia, a pomoc ta może mieć tylko charakter techniczny. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.
UWAGA!
Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarów oraz na stronie: pkw.gov.plOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 22.10.2014
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 11.03.2014
Dokument oglądany razy: 4 787