bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.09.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa błędnych linków

Zarządzenia 2014

 • Zarządzenie nr 1/2014
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2014
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym ilatach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 3/2014
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 4/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 5/2014
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 7/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 171/2011 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie składu Rady Sportu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 8/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 10/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 11/2014
  w sprawie:
  regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 12/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 15/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 22/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gmine Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 24/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2014 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 25/2014
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 26/2014
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 28/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 29/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Żarów, o których przejęcie Gmina wystąpi do Wojewody Dolnośląskiego
 • Zarządzenie nr 30/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 31/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 32/2014
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Mrowiny
 • Zarządzenie nr 33/2014
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 375/30 położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 34/2014
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 36/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 37/2014
  w sprawie:
    zamiany nieruchomości położonych w obrębie wsi Siedlimowice
 • Zarządzenie nr 39/2014
  w sprawie:
  ustalena\ia wzorów dokumentów w zakresie wzajmenych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów, kosztów i funduszu oraz ustalenia poziomu istotności, po przekroczeniu któego jednostki dokonują wzajemnych wyłączeń
 • Zarządzenie nr 41/2014
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Żarów za 2013 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów (w tym o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich), informacji o stanie mienia gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
 • Zarządzenie nr 42/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 roku w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 43/2014
  w sprawie:
  zmiany Wieloletnij Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 45/2014
  w sprawie:
  zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 48/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 52/2014
  w sprawie:
  ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 58/2014
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 59/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 60/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 61/2014
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 62/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 63/2014
  w sprawie:
  ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 • Zarządzenie nr 64/2014
  w sprawie:
  powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Żarów dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 • Zarządzenie nr 65/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 66/2014
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2013 rok
 • Zarządzenie nr 67/2014
  w sprawie:
  określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych
 • Zarządzenie nr 68/2014
  w sprawie:
  zmiany regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania świetlic wiejskich na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 69/2014
  w sprawie:
  wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy realizacji operacji pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie dolnośląskim
 • Zarządzenie nr 70/2014
  w sprawie:
  regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 71/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 73/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenir nr 74/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”.
 • Zarządzenie nr 78/2014
  w sprawie:
  powołanie Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zarządzenie nr 79/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 80/2014
  w sprawie:
  sporządzania skonsolidowanego bilansu
 • Zarządzenie nr 82/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 83/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 84/2014
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 85/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Żarów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych
 • Zarządzenie nr 86/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 88/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 90/2014
  w sprawie:
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana  Twardowskiego
 • Zarządzenie nr 91/2014
  w sprawie:
  pokrycia ujemnego wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego
 • Zarządzenie nr 92/2014
  w sprawie:
  sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu za rok 2013
 • Zarządzenie nr 93/2014
  w sprawie:
  pokrycia ujemnego wyniku finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Zarządzenie nr 94/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 95/2014
  w sprawie:
  powołanie Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015”
 • Zarządzenie nr 97/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 100/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów n 2014 rok
 • Zarządzenie nr 101/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 102/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 85/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Żarów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych
 • Zarządzenie nr 104/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 105/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 108/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 95/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015”
 • Zarządzenie nr 111/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 112/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 113/2014
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 114/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 115/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 120/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 122/2014
  w sprawie:
  wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy realizacji operacji pn. „Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie dolnośląskim
 • Zarządzenie nr 124/2014
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego nr FB.271.1.2014 „Bankowa obsługa budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2014-2017”
 • Zarządzenie nr 125/2014
  w sprawie:
  ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
 • Zarządzenie nr 126/2014
  w sprawie:
  programu spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych
 • Zarządzenie nr 128/2014
  w sprawie:
  określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej
 • Zarządzenie nr 129/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 130/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 131/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 132/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 133/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 135/2014
  w sprawie:
  ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów
  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st.  Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.09.2014
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 09.01.2014
Dokument oglądany razy: 2 431