bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.09.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana tytułu

Informacje

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych w terminie do dnia 12 listopada 2014 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ewidencja ludności.
Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna będzie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu burmistrza miasta o numerach  i granicach obwodów głosowania, najpóźniej do 17 października 2014 r.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) jak również wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do burmistrza miasta najpóźniej do 7 listopada 2014 r.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu w/w ustawy, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego burmistrzowi miasta najpóźniej do 27 października 2014 r.
Wyborcy niepełnosprawni mogą także głosować, w lokalu wyborczym, przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braillea. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia, a pomoc ta może mieć tylko charakter techniczny. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.
UWAGA!
Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarów oraz na stronie: pkw.gov.pl


Informujemy, że termin zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych upływa dnia 17 października 2014 r..
Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Żarowie, codziennie w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia przyjmuje Bożena Krzymińska Kierownik Biura Obsługi Klienta


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 26.09.2014
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 26.09.2014
Dokument oglądany razy: 768