bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.05.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie zarządzeń nr 69, 73

Zarządzenia 2014

 • Zarządzenie nr 1/2014
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2014
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym ilatach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 3/2014
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 4/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 5/2014
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 8/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 10/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 11/2014
  w sprawie:
  regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 12/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 15/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 22/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gmine Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 24/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2014 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 25/2014
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 26/2014
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 28/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 29/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Żarów, o których przejęcie Gmina wystąpi do Wojewody Dolnośląskiego
 • Zarządzenie nr 30/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 31/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 32/2014
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Mrowiny
 • Zarządzenie nr 33/2014
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 375/30 położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 34/2014
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 36/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 37/2014
  w sprawie:
    zamiany nieruchomości położonych w obrębie wsi Siedlimowice
 • Zarządzenie nr 39/2014
  w sprawie:
  ustalena\ia wzorów dokumentów w zakresie wzajmenych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów, kosztów i funduszu oraz ustalenia poziomu istotności, po przekroczeniu któego jednostki dokonują wzajemnych wyłączeń
 • Zarządzenie nr 41/2014
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Żarów za 2013 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów (w tym o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich), informacji o stanie mienia gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
 • Zarządzenie nr 42/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 roku w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 43/2014
  w sprawie:
  zmiany Wieloletnij Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 52/2014
  w sprawie:
  ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 59/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 60/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 61/2014
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 63/2014
  w sprawie:
  ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 • Zarządzenie nr 64/2014
  w sprawie:
  powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Żarów dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 • Zarządzenie nr 65/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 66/2014
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2013 rok
 • Zarządzenie nr 67/2014
  w sprawie:
  określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych
 • Zarządzenie nr 70/2014
  w sprawie:
  regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 71/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawyOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 22.05.2014
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 09.01.2014
Dokument oglądany razy: 1 928