bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

13.11.2019

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 listopada 2019 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu „Pożarzysko”- w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego” na części działek o numerach ewidencyjnych: 81, 82, 83/2 i 83/4 obręb 0012- Pożarzysko gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie .

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.11.2019

Dokument oglądany razy: 54
« inne aktualności