bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do konsultacji

11.10.2019

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Żarów do zgłaszania uwag i opinii do Programu Współpracy na rok 2020.

Propozycje prosimy wnosić za pośrednictwem drogi pocztowej na adres Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, elektronicznej na adres e-mail: a.szykowna@um.zarow.pl lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie na załączonym formularzu w terminie od dnia 11 października 2019 roku do dnia 25 października 2019 roku.

W dniu 25 października 2019 roku od godz. 13:00 do 14:00 zapraszamy na konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na terenie gminy Żarów. Spotkanie odbędzie się w sali nr 19, II piętro Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz druk formularza konsultacji jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 5a ust.4 wspomnianej ustawy, program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego zawiera w szczególności:
1. cel główny i cele szczegółowe programu;
2. zasady współpracy;
3. zakres przedmiotowy;
4. formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;
5. priorytetowe zadania publiczne;
6. okres realizacji programu;
7. sposób realizacji programu;
8. wysokość środków planowanych na realizację programu;
9. sposób oceny realizacji programu;
10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

FORMULARZ KONSULTACJI

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

ZARZĄDZENIE NR 161/2019 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.10.2019

Dokument oglądany razy: 69
« inne aktualności