bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 17.07.2012 z powodu:
Publikacja ponad 30 dni

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

05.04.2012

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

  1. Nr XV/100/2011 z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Gołaszyce, gm. Żarów,
  2. Nr XIV/88/2011 z dnia 29 września 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów,
  3. Nr XVIII/130/2012 z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kalno, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą Nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2011r.),
  4. Nr XIII/82/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mielęcin, gmina Żarów.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 kwietnia 2012r. do 24 maja 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 maja 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2012r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 05.04.2012

Dokument oglądany razy: 3055
« inne aktualności