bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

01.08.2019

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie z art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) informuję, że dnia 25 lipca 2019 r. wydano postanowienie znak: NiGP.6220.1.2019 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN150/100/80 mm i ciśnieniu 1,6 MPa od odgałęzienia do SRP Mickiewicza w Żarowie do zasuwy liniowej Żarów w Siedlimowicach".

Spełniając wymogi ustawy informuję, iż na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Jednocześnie stosownie do art. 10 § 1 Kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, pok. 20 w godz. 8.00-15.30 z możliwością wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, wsi Mrowiny i wsi Siedlimowice, na stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz w BIP.

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 01.08.2019

Dokument oglądany razy: 137
« inne aktualności