bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów

07.06.2019

Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie Uchwały Nr III/15/2018 z dnia 19 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1-5, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów dla którego wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania wniosków. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów - pokój 20.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na s.niedzwiecka@um.zarow.pl, w terminie do dnia 10 lipca 2019 r.

Wnioski powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Do pobrania:

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 07.06.2019

Dokument oglądany razy: 250
« inne aktualności