bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Żarów

30.05.2019

Na podstawie z art. 49 w związku z art. 35 § 1, § 5 i art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Miasta Żarów informuję, że wniosek z dnia 29.08.2018 r. złożony przez Pro-Tra Building Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą" na działce nr ewid. 363/2 w Żarowie nie może być załatwiony w terminie ustawowym z przyczyn niezależnych od organu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOŚ.4242.100.2018.AP.12 z dnia 24 maja 2019 r. z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego określił przewidywany termin zajęcia stanowiska do dnia 2 sierpnia 2019 r.

W związku z powyższym do czasu uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu.

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 30.05.2019

Dokument oglądany razy: 177
« inne aktualności