bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

21.03.2019

Na podstawie art. 49 art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096) w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018.2081) zawiadamiam, że wniosek z dnia 31.01.2019 r. Pana Wojciecha Specylaka Zakład Projektowania PROJEKT, ul. Topolowa 6A, 58-310 Szczwano Zdrój – działającego z upoważnienia Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14

Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN150/100/80 mm i ciśnieniu 1,6 MPa od odgałęzienia do SRP Mickiewicza w Żarowie do zasuwy liniowej Żarów w Siedlimowicach" Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek nr ewid.: 381/3, 391, 382 obręb Żarów; 520/1, 168/5, 168/2, 167, 168/6, 455/3, 455/2, 454/1, 209, 210, 211, 437/2, 26, 438, 27, 28, 29/4, 29/3, 37, 35, 511/1, 42, 590/1, 590/2, 48/4, 47/1, 48/1, 510, 49, 445, 282/2, 447, 67/1, 67/4, 540/22, 549, 539/2, 550, 538, 452/2, 583, 537 obręb Mrowiny;
153, 154, 152/2, 151/1, 83, 82, 81, 80, 79, 76, 1, 3, 4, 5, 6, 7 obręb Siedlimowice;

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi
i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30,

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018.2081), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie we Wrocławiu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, wsi Mrowiny, wsi Siedlimowice oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 21.03.2019

Dokument oglądany razy: 132
« inne aktualności