bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 25.02.2019 z powodu:
nie ukazało się w gazecie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

21.02.2019

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały Nr XXVIII/214/2016 z dnia 27 października 2016 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów w wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie pod adresem: http://bip.um.zarow.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, o godz. 9.30 w pok. nr 19 (sala narad).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2019 r. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa na adres Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 2, art. 23, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam:
• o zamieszczeniu danych o ww. projekcie planu, a także o prognozie oddziaływania na środowisko, opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
• że ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 4 kwietnia 2019 r.: na piśmie do Burmistrza Żarowa, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach otwarcia Urzędu oraz drogą elektroniczną na adres: burmistrz@um.zarow.pl opatrzone tematem: „mpzp Mikoszowa” bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie żarz dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Żarów.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 21.02.2019

Dokument oglądany razy: 184
« inne aktualności