bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie

14.01.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Miasta Żarów informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu dróg” na działce nr ewid. 363/2 w Żarowie.
Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 29.08.2018 r. złożony przez Pro-Tra Building Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marca Polo 57.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Żarów, zaś organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Wrocławiu.
Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ww. ustawy, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym m.in. z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 – piętro, pokój nr 20, w godzinach pracy urzędu, w terminie 30 dni tj. od dnia 17 stycznia 2019 r. do dnia 18 lutego 2019r.  
Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisie elektronicznym na adres: burmistrz@um.zarow.pl
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Żarów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie się dnia 12 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w sali kameralnej (I piętro) Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10 A.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 14.01.2019

Dokument oglądany razy: 524
« inne aktualności